Hrou k poznaniu

28. dec. 2015 • Iný

Hrou k poznaniu

Projekt Vedecko-technického centra (VTC) v Košiciach v Slovenskom technickom múzeu sa stal reálnym v roku 2013, kedy začal slúžiť svojmu poslaniu. Hlavným cieľom projektu VTC bolo vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenej na interaktivite a experimentovaní, s využitím moderných prezentačných foriem a metód. Základnými požiadavkami na VTC pre prácu s mládežou sú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita.

Pôvodne priestory na Hlavnej ulici č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov a predtým ako súkromné byty. V zrekonštruovaných priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Veda, technika a prírodné vedy sú vo VTC popularizované a prezentované zábavno-náučnou formou. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií, názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu vzdelávania a najmä dopĺňania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach vo VTC sú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie, 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie a iné. V rámci galérií a jednotlivých siení je k dispozícii 110 interaktívnych exponátov. V celom objekte je 36 prístupov k internetu, Wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu, 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV.

V Slovenskom technickom múzeu je tak vytvorené moderné vzdelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.

 

Projekt VTC je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Slovenské technické múzeum v Košiciach

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/uvod-o-nas-vtc

Uverejnila: ZČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Selén je stopový nekovový prvok s atómovým číslom 34 a je dôležitý pre zdravie človeka.
Zistite viac