Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska


Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska

Partnerstvo medzi Ruskou federáciou (RF) a Slovenskou republikou (SR) bolo vždy diskutovanou témou, či už v minulosti alebo v prítomnosti. Dôvera Slovákov v Rusko bola spomínaná už aj v rámci odkazu niektorých Štúrovcov, pokračovala po skúsenostiach po druhej svetovej vojne alebo je spájaná aj v časoch komunistického režimu pri zakladaní jednotných roľníckych družstiev. Takto vidí rusko-slovenské vzťahy Martina Urbanová, Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied UKF v Nitre v úvode svojej práce Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska (Geographical Aspects of Social Relations of Russia and Slovakia). Jej školiteľkou bola Daša Oremusová.

„Mierne narušenie rusko-slovenskej kooperácie môžeme datovať na začiatok 21. storočia, keď Slovensko vstúpilo v roku 2004 do EÚ a NATO. Vzťahy s Ruskom stagnovali, no neboli úplne prerušené a dnes môžeme vidieť orientáciu Slovenska nielen na západ, ale znova smerom k Rusku. Rusko ostáva pre Slovensko dôležitým obchodným a investičným partnerom mimo EÚ a prioritná je snaha o rozvíjanie vzťahov s dôrazom na energetiku, obchod a investície, cestovný ruch a spoločné projekty, ako aj na užšiu priamu spoluprácu s regiónmi Ruskej federácie. SR je pre RF hlavným spojencom strednej Európy,“ konštatovali autorky s tým, že práve kvôli aktuálnosti tejto témy sa rozhodli danú problematiku analyzovať. Martina Urbanová v roku 2017 absolvovala 2-mesačnú stáž priamo v Moskve, ktorá prehĺbila jej záujem o spoznávanie Ruska, takže okrem metód teoretického charakteru sa v práci vyskytujú aj vlastné postrehy nadobudnuté počas pôsobenia v Rusku.  

Príspevok prináša pohľad na aktuálne formy spolupráce a spoločenských vzťahov medzi Ruskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy. Okrem kapitol venujúcich sa týmto sféram sú uvedené, pre zrozumiteľnejší vstup do problematiky témy, aj kapitoly týkajúce sa geografickej charakteristiky a porovnania oboch štátov, ruskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Rusku a ich činnosť v krajine, ako aj kapitoly o histórii rusko-slovenských vzťahov. V rámci metodiky práce boli používané viaceré metódy a zdroje uvedené v samostatnej kapitole. Cieľom autoriek bolo zistenie, kde a v akej miere spolupracujú Rusko a Slovensko v spoločenskej oblasti v súčasnosti a vyhodnotiť vývoj tohto partnerstva.

mapa Európa„Článok je určený pre širokú verejnosť, primárne zameraný na ľudí, ktorí sa zaujímajú o slovensko-ruské vzťahy. Poskytuje aktuálne informácie a údaje o spolupráci týchto dvoch štátoch, ktoré nie sú spracované v žiadnej inej knihe alebo skriptách. Mnohí ľudia poznajú spoločnú históriu krajín, ale už nepoznajú súčasný stav. Slovensko aj po vstupe do EÚ neustále spolupracuje aj s východom, ktorý je pre nás dôležitý nielen z energetického hľadiska. Takže prínos vidím určite v tom, že som z overených zdrojov (ministerstvá a rôzne úrady) zozbierala a analyzovala aktuálne informácie o spolupráci SR a RF do jedného celku (oveľa širší obsah má moja bakalárska práca),“ priblížila Martina Urbanová. Vďaka tomu sa podľa nej môže rovnako ako odborná verejnosť, aj široká verejnosť dozvedieť nové fakty z rozličných sfér tejto spolupráci. „Pre odbornú verejnosť by mohla byť moja práca podkladom na spracovanie obšírnejšej a detailnejšej analýzy.“

Autorky v závere práce poznamenávajú, že i keď Slovensko svojou rozlohou oproti Rusku predstavuje na mape sveta len malú bodku, je možné tvrdiť, že činnosť a spolupráca s ostatnými štátmi, najmä Ruskom nie je zanedbateľnou zložkou štátu. „Množstvo Slovákov je aktívnych práve v zahraničí, čo dokazuje aj iniciatívu vzniku rôznych inštitútov a centier, konkrétne v Rusku ide o Slovenský inštitút v Moskve, zriadený Ministerstvom zahraničných vecí SR. Na opačnej strane vidíme aj priestor ponúkaný zahraničným obyvateľom Slovenska na zakladanie podobných zriadení, čo zastupuje napr. Zväz Rusov na Slovensku a Ruské centrum vedy a kultúry, ktoré spoločne aj s veľvyslanectvami a ministerstvami pravidelne organizujú podujatia nielen pre obyvateľov ruskej národnosti, ale aj pre širokú verejnosť so zámerom oboznámiť ich s ruskou kultúrou a umením.“

Autorky ďalej zobrali na zreteľ štatistické údaje z posledných rokov, ktoré poukazujú na vzostup výučby ruského jazyka na slovenských školách a výrazným aspektom podľa nich je vznikanie slovensko-ruských škôl. „V oblasti vedy a vzdelávania sa najväčším pozitívom stáva plánované prijatie slovenských študentov do špičkových ruských vysokých škôl v odboroch fyziky, energetiky a medicíny.“

Príspevok „Geografické aspekty spoločenských vzťahov Ruska a Slovenska“ bol publikovaný v Zborníku recenzovaných príspevkov Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, kde sa o tejto téme dozviete viac. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

Doplňujúce informácie poskytli autori projektu: Martina Urbanová; Daša Oremusová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jackmac34/

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nanočastice zlata dokážu chrániť ľudský albumín.
Zistite viac