Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autokovov

25. nov. 2018 • Chemické vedy

Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autokovov

Forenzná chémia, spolu s inými forenznými vedami (súdne lekárstvo, súdna psychológia, antropológia, fonoskopia, balistika a forenzná toxikológia) poskytuje dôkazy pre súdne konanie. Na skúmanie zaisteného dôkazového materiálu, ktorým najčastejšie bývajú laky, drogy, zbrane, telové tekutiny, dokumenty, využíva poznatky a metódy z analytickej, fyzikálnej, organickej, anorganickej chémie a v neposlednom rade i z biochémie. Uvádzajú to Lea Hegedüsová, Monika Jerigová, Dušan Velič (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie) vo svojej práci Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autokovov.

Zameriavajú sa v nej na skúmanie zloženia lakov na karosérii automobilov pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov. Cieľom ich práce je zistiť chemické zloženie laku dvoch rôznych vzoriek a porovnať ich. Perspektívne zameranie je na porovnanie zloženia, odolnosti a iných špecifických vlastností jednotlivých typov autolakov. Na základe týchto poznatkov sa realizátori projektu snažili o vytvorenie databázy pre uľahčenie poskytovania dôkazového materiálu na účely súdneho konania.

„Pri výrobnom procese plechy a karosérie áut prechádzajú procesom nanášania autolaku, ktorý spĺňa estetickú a ochrannú funkciu. Každý z autolakov sa skladá z troch základných vrstiev. Spodnou vrstvou je základný náter (base coat), zložený z epoxidov. Na tento náter je nanášaná farebná vrstva (colour coat), zložená z TiO2 , zlúčenín Ca, nitrocelulózy, akrylovej živice, sľudy. Vrchnou časťou autolaku je priehľadná vrstva laku (clear coat), najčastejšie zložená z polyuretánov a fluorovaných polyuretánov. Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (Secondary Ion Mass Spectometry , SIMS) je fyzikálno-chemická metóda, ktorá sa využíva na analýzu chemického zloženia rôznych druhov materiálov. Princípom SIMS je bombardovanie povrchu materiálu primárnymi iónmi. Tieto ióny prenikajú materiálom a svoju kinetickú energiu prenášajú na zasiahnuté atómy a molekuly, čím vytvárajú kolíznu kaskádu,“ konštatovali autori práce.

K dispozícii mali dve vzorky plechov áut: svetločervenú a tmavočervenú. Vzorky boli zámerne vybraté rovnakej farby pre dokázanie rozdielov chemického zloženia. „Na týchto vzorkách boli odmerané hmotnostné spektrá v pozitívnej aj v negatívnej polarite. Už na vrchnej vrstve autolaku boli pozorované spektrálne rozdiely. Najzásadnejšie rozdiely v zložení boli identifikované v obsahu uhlíka, fluóru, kremíka a hliníka.“

Riešitelia projektu v závere svojej práce podotýkajú, že v hmotnostných spektrách svetločerveného a tmavočerveného plechu boli zistené chemické rozdiely už na vrchnej, priehľadnej vrstve autolakov. „Za najzásadnejšie zistenia zatiaľ možno považovať rozdiely v obsahu uhlovodíkov, fluórovaných zlúčenín a látok obsahujúcich kremík a hliník. Na základe nameraných údajov je možné predpokladať, že priehľadná vrstva svetločerveného autolaku je zložená, na rozdiel od tmavočerveného, z fluorovaných polyuretánov. Nasledujúcim cieľom je urobiť hĺbkový profil týchto dvoch plechov a získať tak väčšie množstvo informácií o zložení jednotlivých lakov. Dáta budú potrebné pri vytváraní databázy autolakov, ktorá by mohla nájsť využitie vo forenznej chémii.“

Príspevok Forenzná koncepcia hmotnostnej spektrometrie pri vytváraní databázy autokovov vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život (19. ročník).

Takéto podujatie je organizované aj tento rok (7. 11. 2018) v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pričom ide o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa koná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /fill/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najčastejšou príčinou nástupu demencie je Alzheimerova choroba.
Zistite viac