Fínske predsedníctvo stavia na udržateľnej budúcnosti aj vo vede a výskume

20. aug. 2019 • Politické vedy

Fínske predsedníctvo stavia na udržateľnej budúcnosti aj vo vede a výskume

Predsedníctva v Rade Európskej únie sa od 1. júla 2019 ujalo Fínsko. Mottom už tretieho fínskeho predsedníctva je „Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť" v zmysle vytvárania blahobytu udržateľného z hľadiska ekologického, ekonomického a sociálneho.

Predsednícké trio, ktoré vedľa Fínska tvoria aj Rumunsko (jeho predsedníctvo sa práve skončilo a Chorvátsko, sa zaviazalo, že počas posledného roku a pol sa chcú sústrediť na spoločné hodnoty EÚ. Patria tu právny štát, udržateľný rast či bezpečnosť občanov.

Priority predsedníctva

Program fínskeho predsedníctva reflektuje tento záväzok a zameriava sa na štyri hlavné priority: posilnenie spoločných hodnôt a zásad právneho štátu, konkurencieschopnejšiu a sociálne inkluzívnejšiu EÚ, posilnenie postavenia EÚ ako globálneho lídra v boji proti zmene klímy a komplexnú ochranu bezpečnosti občanov. Zároveň sa pokúsi dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021 – 2027 a bude sa usilovať o čo najväčší pokrok v sektorových návrhoch, ktoré sú na ňom založené.

Slogan fínskeho predsedníctva 2019

Oblasť vedy a výskumu

Oblasť vedy a výskumu sa zameria na budúcnosť výskumnej a inovačnej politiky, založenej na udržateľnom rozvoji. V programe Horizont Europa (Horizon Europe) sa Fínsko chce venovať predovšetkým synergii s ostatnými komunitárnymi programami EÚ. Rámcový program je silným nástrojom pri posilnení Európy ako lídra digitálnej ekonomiky a digitalizácie, spolu s umelou inteligenciou sú významnou témou, na ktorej treba pracovať „horizontálne“, aby sa zohľadnili medziodvetvové potreby dátovej ekonomiky.

Fínske predsedníctvo sa ďalej zameria na posilnenie pozície EÚ ako globálneho lídra v oblasti klímy. Cieľom je prijať dlhodobú klimatickú stratégiu, ktorá by mala zabezpečiť, aby do roku 2050 EÚ bola uhlíkovo neutrálna. Fínsko podporí realizáciu energetickej únie, znižovanie emisií a aktualizáciu stratégie Komisie pre biohospodárstvo a obehové hospodárstvo.

K vybudovaniu konkurencieschopnej a sociálne inkluzívnej EÚ je potrebná komplexná stratégia pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť. Prioritou bude využitie výskumu, vývoja, inovácií a digitalizácie. Súvisí s tým aj podpora celoživotného vzdelávania, mobility talentov a posilnenie európskych univerzít.

Fínsko je prvým predsedníckym štátom, ktorý chce začleniť strategický program na roky 2019 – 2024 do práce Rady EÚ. Päťročná agenda vytvorí vodítko pre európske inštitúcie a zameria sa na štyri hlavné priority: ochranu občanov a slobôd, silnú ekonomickú základňu, zároveň chce vybudovať klimaticky neutrálnu, ekologickú, spravodlivú a sociálnu Európu a presadzovanie záujmov a hodnôt na globálnej scéne.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

https://ec.europa.eu/slovakia/news/finland_presidency_of_the_Council_of_the_EU_sk

https://eu2019.fi/en/priorities/programme

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vývoj nového lieku môže trvať aj 10 rokov.
Zistite viac