Financovanie v oblasti životného prostredia a klímy sa v EÚ má navýšiť o 60 %


Financovanie v oblasti životného prostredia a klímy sa v EÚ má navýšiť o 60 %

V rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 Európska komisia plánuje zvýšiť finančné prostriedky určené na program LIFE – program EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy, o takmer 60 %. Prostredníctvom programu LIFE sa aj naďalej bude podporovať zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu, uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Program LIFE existuje od roku 1992 a je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Prostredníctvom tohto programu sa podporilo viac ako 4 500 projektov, čo predstavuje 5,9 mld. EUR investovaných na ochranu životného prostredia a opatrenia v oblasti klímy. Súčasný program LIFE sa začal v roku 2014 a potrvá do roku 2020. Jeho rozpočet je 3,5 mld. EUR.

Tento program zohral významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších environmentálnych právnych predpisov EÚ vrátane smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Návrh nového programu na obdobie 2021 – 2027 vychádza z výsledkov hodnotenia v polovici trvania súčasného programu, ako aj posúdenia vplyvu.

Program LIFE s rozpočtom 5,45 mld. EUR na roky 2021 až 2027 patrí medzi programy financovania EÚ, v prípade ktorých Európska komisia navrhuje najväčšie pomerné zvýšenie financovania. Komisia začlenila opatrenia v oblasti klímy do všetkých hlavných výdavkových programov EÚ, najmä do politiky súdržnosti, regionálneho rozvoja, energetiky, dopravy, výskumu a inovácií, spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj do rozvojovej politiky EÚ. Rozpočet EÚ sa teda stane hnacou silou udržateľnosti. Na splnenie Parížskej dohody a záväzku vyplývajúceho z cieľov Organizácie Spojených národov týkajúcich sa udržateľného rozvoja Komisia navrhuje zvýšiť ambície súvisiace s financovaním oblasti klímy vo všetkých programoch EÚ s cieľom dosiahnuť, aby aspoň 25 % výdavkov EÚ prispievalo k splneniu cieľov v oblasti klímy.

Hlavné prvky nového programu LIFE:

  • dôraz na čistú energiu: Jedným z hlavných cieľov nového programu LIFE je stimulovať investície a podporiť činnosti zamerané na energetickú efektívnosť, najmä v regiónoch Európy, ktoré zaostávajú, pokiaľ ide o prechod na čistú energiu;
  • dôraz na ochranu prírody a biodiverzity: Nový program LIFE bude podporovať projekty, ktoré propagujú osvedčené postupy vo vzťahu k prírode a biodiverzite, ako aj nové, osobitné „strategické projekty v oblasti ochrany prírody“, ktoré umožnia všetkým členským štátom začleniť ciele politiky v oblasti prírody a biodiverzity do iných politík a programov financovania, ako sú napríklad poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, a zabezpečiť ucelenejší prístup vo všetkých odvetviach;
  • pokračuje podpora obehového hospodárstva a zmiernenia zmeny klímy: Nový program bude naďalej podporovať dôležité politické ciele EÚ, akými sú prechod na obehové hospodárstvo, ochrana a zlepšenie kvality ovzdušia a vody v EÚ, vykonávanie rámca politík v oblasti energetiky a klímy na obdobie do roku 2030 a plnenie záväzkov Únie podľa Parížskej dohody o zmene klímy.

Zapojme sa do obehového hospodárstva!

Odpad nemusí skončiť ako odpad – môže byť začiatkom životného cyklu nového výrobku! EÚ preto potrebuje účinný systém nakladania s odpadom, aby sa riešili celosvetové výzvy v oblasti zdrojov a vytváralo sa udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré účinne využíva zdroje.

Nový program sa zameria na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia výziev v oblasti životného prostredia a klímy, a tým podnieti zmeny v príprave, vykonávaní a presadzovaní politík. Takisto sa ním zabezpečí dostatočná pružnosť, ktorá umožní riešiť nové zásadné priority, ktoré sa vyskytnú počas trvania programu. Zjednoduší sa vykonávanie programu v prospech žiadateľov a príjemcov a zavedú sa opatrenia na dosiahnutie vyváženejšieho územného pokrytia.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Infografika

Ďalšie informácie

Viac informácií o programe LIFE nájdete tu

 

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Voda obkolesujúca jadrový reaktor žiari na modro.
Zistite viac