Excelentný výskum musí byť nevyhnutne etický


 Excelentný výskum musí byť  nevyhnutne etický

Rešpektovanie etických princípov by malo byť vlastné pre každého človeka, ktorý žije a pracuje v spoločnosti iných ľudí. Tým viac by sa to malo vzťahovať  aj na vedeckú prácu, pri posúvaní hraníc nášho myslenia a pri realizácii nových myšlienok do života.

Poctivý výskum vo všetkých svojich  fázach by mal byť samozrejmosťou, ale stále sme v reálnom živote konfrontovaní s porušením jeho zásad. V programe H2020 je etike výskumu venovaná vysoká pozornosť a v jeho pravidlách sú zakotvené príslušné právne nástroje, ktoré ukladajú Európskej komisii, aby vyhodnotila návrhy výskumných projektov a ich výsledky aj z hľadiska etiky. Cieľom je zvýšiť kvalitu verejne financovaného výskumu a tiež akceptovanie výsledkov verejnosťou.

V programe Horizont 2020 je posudzovanie etických rozmerov navrhovaného výskumu neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia návrhov projektov s cieľom podporiť excelentný výskum, ktorý musí byť nevyhnutne etický.

Ilustračný obrázok 2: slovo ethics pod zväčšovacím sklom (Zdroj: http://www.alzheimer-europe.org/): V mnohých oblastiach výskumu môžu vzniknúť etické problémy. V medicíne majú výskumníci rozsiahle skúsenosti s etikou výskumu, ale nemajú to v mnohých iných oblastiach a spoločnosť sa stáva čoraz prísnejšou, aby dodržiavala základné etické kódexy.

Je potrebné si uvedomiť, že etika výskumu je nielen čestná vedecká práca zodpovedajúca princípom vedeckej integrity, dodržiavania ľudských práv, ale napríklad aj zodpovedná práca s údajmi, ktorým je v návrhoch projektov často venovaná malá pozornosť.

Výskum, a to nielen v programe H2020, musí byť nielen vynikajúci, ale aj efektívny, transparentný a samozrejme etický. Pri vedeckej práci je potrebné myslieť i na možnosť potenciálneho zneužitia výsledkov alebo prípadný negatívny vplyv na životné prostredie alebo spoločnosť, ale aj na bezpečie dobrovoľníkov a výskumníkov riešiacich projekt. Všetkým týmto požiadavkám musí zodpovedať i pripravovaný projekt, ktorý je hodnotený aj podľa toho, ako je spracovaná etická stránka návrhu, a to nielen po stránke dodržania zodpovedajúcej legislatíve, ale i základných etických princípov.

Samozrejmosťou v projektoch H2020 je dodržanie troch základných etických pravidiel výskumu: neskresľovať a nefalšovať výsledky a neprezentovať cudzie výsledky ako svoje vlastné (falsification, fabrication, plagiarism). [2]

V programe Horizont 2020 (v pravidlách H2020 pre podávanie projektov) sú určené nasledujúce oblasti výskumu, ktoré je potrebné ošetriť z etického hľadiska:

  1. ochrana ľudských subjektov (ľudské embryo/plod (hSC/hESC))
  2. ochrana zvierat
  3. ochrana dát a súkromia
  4. ochrana životného prostredia
  5. účasť mimoeurópskych krajín
  6. zneužite (malevolent) výskumných výsledkov (dual use)

Ilustračný obrázok 3: Ethics, truth, faith, principles...

Čo nepodporuje Horizont 2020

  1. Výskumné aktivity zamerané na klonovanie ľudských subjektov na účely reprodukcie.
  2. Výskumné aktivity s cieľom modifikovať genetické dedičstvo ľudstva, ak by sa tieto modifikácie stali dedičnými (výskum liečenia rakoviny gonád je financovaný).
  3. Výskumné aktivity sledujúce vznik ľudského embrya len pre účely výskumu alebo pre účely získania kmeňových buniek, okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra somatických buniek.

Poznámka: Výskum ľudských kmeňových buniek, dospelých, ako aj embryonálnych, sa môže financovať v závislosti od obsahu vedeckého návrhu a právneho rámca zapojených členských štátov. Financovanie sa neposkytuje na tie výskumné činnosti, ktoré sú zakázané vo všetkých členských štátoch. V členskom štáte sa nefinancuje nijaká výskumná činnosť, ktorá je na jeho území zakázaná. Keď sa vo výskume používajú hESCs, je potrebné jasné zdôvodnenie nutnosti ich použitia, ich pôvod (priamy odber, biobanky, sekundárne použitie...) a všetky potrebné dokumenty (schválenie príslušnou etickou komisiou, informovaný súhlas...).[1]

Projekty Horizontu 2020 sú medzinárodné projekty, minimálne európskej a veľmi často celosvetovej úrovne. Rôzne krajiny a inštitúcie riešia problémy spojené s vedeckou nečestnosťou rôzne. Niektoré krajiny ako napríklad Fínsko a Nórsko majú tieto prípady ošetrené legislatívne, niektoré krajiny majú na tieto účely vytvorené štruktúry na národnej úrovni (Dánsko, Holandsko, UK, USA). V mnohých európskych krajinách sú etické komisie a ombudsmani len na inštitucionálnej úrovni (Francúzsko, Slovensko, ČR, Nemecko). Niektoré štáty sa spoliehajú na „samoreguláciu“ vedcov. To prirodzene so sebou prináša rôzne kvalitatívne úrovne riešenia prípadov vedeckej nečestnosti a následne veľmi komplikovanú situáciu v takých medzinárodných výskumných tímoch, ako sú konzorciá v programe Horizont 2020. Je tu zrejmá neodkladná potreba harmonizácie politík týkajúcich sa problematiky vedeckej integrity. Európska komisia preto odporúča všetkým výskumníkom realizujúcim výskum v programe Horizont 2020 prijať princípy Európskeho kódexu praxe (European Code of Coduct):[1]

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

[1] ETIKA v PROGRAME HORIZONT 2020 (Soňa Ftáčniková,NCP pre ERC H2020)

[2] Etika v programu HORIZONT 2020 (Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR

Ilustračné obrázky:

1. Hlava: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ethics
2. http://www.alzheimer-europe.org/
3. Pixabay. com

 

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Spánková medicína je odbor zaoberajúci sa aj poruchami životných funkcií počas spánku.
Zistite viac