Európska komisia podporí dlhodobé stáže pre učňovskú prípravu v štátoch EÚ

01. nov. 2017 • Sociálne vedy

Európska komisia podporí dlhodobé stáže pre učňovskú prípravu v štátoch  EÚ

Záujem o odborné školy je z roka na rok nižší nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Nový program ErasmusPro umožní študentom z učilíšť získať cenné skúsenosti v zahraničí.

Európska komisia sa chce pričiniť o rozvoj dlhodobých stáži po celej EÚ financovaním siedmich pilotných projektov, ktoré ponúkajú dlhodobú učňovskú prípravu v zahraničí. Cieľom týchto projektov je v rámci úsilia dlhodobých stáží vyskúšať najmenej polročné pobyty.

Európska komisia poskytla mnoho podpory na mobilitu študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Napríklad v rámci programu Erasmus+ získa financie na pobyt v zahraničí približne 650 000 študentov a nedávnych absolventov OVP. Dĺžka stáží sa pohybuje od 2 týždňov do 12 mesiacov. Cieľom EK je tiež posilniť príležitosti na dlhodobejšiu mobilitu – a teda aj hlbšie skúsenosti – pre študentov OVP a učňov aby im pomohla  absolvovať podstatnú časť odborného vzdelávania v inej európskej krajine.

Európska komisia predbežne financuje sedem pilotných projektov, ktoré ponúkajú dlhodobú učňovskú prípravu v zahraničí. Cieľom týchto projektov je otestovať experimentálne stáže v trvaní aspoň šesť mesiacov v záujme podpory dlhodobejšej učňovskej prípravy v zahraničí.

Už dnes približne 650 000 študentov a absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) môže využiť financovanie v rámci programu Erasmus+ na podporu zahraničných mobilitných pobytov v rozmedzí dvoch týždňov až dvanástich mesiacov. Napriek prínosu dlhodobých stáží však ani 1 % z nich nezostáva v zahraničí dlhšie než 6 mesiacov. V rámci pilotných projektov, ktoré sa začali tento rok, sa preto ponúkne 238 učňom stáž v inej krajine EÚ na obdobie od šiestich do dvanástich mesiacov s cieľom identifikovať osvedčené postupy a slabé miesta súvisiace s dlhodobejšími učňovskými stážami v zahraničí. Týchto 238 miest je doplnkom k ďalším 100 stážam, na ktorých sa v súčasnosti zúčastňujú učni v rámci podobných projektov financovaných Komisiou v roku 2016. Ako súčasť celkového úsilia Komisie o zlepšenie dlhodobej mobility študentov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu ErasmusPro, ktorá začne fungovať v roku 2018 a ktorá umožní ďalším 50 000 mladým ľuďom stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte.

ERASMUS

Pilotné projekty aj iniciatíva ErasmusPro sú prvými krokmi k vytvoreniu európskeho rámca pre dlhodobú mobilitu učňov. Ten poskytne členským štátom konkrétne usmernenia, aby sa mladým ľuďom umožnilo rozvíjať si zručnosti a zlepšiť si vyhliadky na zamestnanie. Skúsenosť v inej krajine EÚ by v nich navyše mohla upevniť pocit európskeho občianstva.

Predbežné financovanie pilotných projektov je príkladom tohto úsilia v praxi. Komisia zatiaľ vyhlásila dve výzvy na predkladanie žiadostí pre pilotné projekty (v rokoch 2016 a 2017). Granty boli pridelené deviatim projektom. Tohtoročné projekty vedie šesť členských štátov (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko), ale do partnerstiev ich je zapojených 21. Projekty ponúkajú učňovskú prípravu v širokej škále povolaní a odvetví, ako je cestovný ruch, stravovanie, zdravotná starostlivosť, obchod a logistika, IT, marketing, stavebníctvo, spracovateľský priemysel (kovy, elektronika...) či poľnohospodárstvo. Profesionálne, osobné a spoločenské skúsenosti získané vďaka pobytu a práci v zahraničí doplnia a obohatia učňovskú prípravu v domovskej krajine.

Zámerom siedmich pilotných projektov na rok 2017 je:

  • zhodnotiť dopyt a kapacitu, pokiaľ ide o nadnárodné programy dlhodobej vzdelávacej mobility učňov,
  • identifikovať prekážky, ktoré stoja v ceste dlhodobým mobilitám,
  • identifikovať a šíriť osvedčené postupy a faktory úspešnosti, pokiaľ ide o dlhodobé pracovné stáže pre učňov.

Projekty z roku 2017 budú trvať do konca roku 2018, resp. do začiatku roka 2019.

Práve s cieľom zlepšiť dlhodobú mobilitu študentov OVP Komisia v decembri 2016 navrhla aj iniciatívu „ErasmusPro“, ktorá je súčasťou programu Erasmus+ a ktorá bola osobitne navrhnutá na podporu dlhodobých zahraničných stáží študentov OVP. ErasmusPro začne fungovať v roku 2018 a poskytne možnosť stráviť 3 až 12 mesiacov v inom členskom štáte ďalším 50 000 mladým ľuďom do roku 2020.

Potrebujeme zlepšiť aj zamestnateľnosť mladých ľudí. Vzdelávanie a štúdium v inej krajine sa ukázalo byť veľkou pridanou hodnotou pre mladých ľudí pri rozvíjaní ich zručností, zlepšovaní ich kariérnych príležitostí a podpore európskeho občianstva. Tieto príležitosti by malo mať možnosť využiť viac mladých ľudí zo všetkých vrstiev spoločnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a infografika: Európska komisia

 

Súvisiace:

Články
Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Biofilm je vlastne spoločenstvo baktérií, ktoré medzi sebou komunikujú.
Zistite viac