Európska komisia navrhuje zmeny na ochranu pracovných podmienok

11. jan. 2018 • Spoločenské vedy

Európska komisia navrhuje zmeny na ochranu pracovných podmienok

Svet práce sa rýchlo premieňa v dôsledku rastúceho počtu neštandardných pracovných miest a zmlúv. To znamená, že čoraz viac ľuďom hrozí riziko, že sa na ne nebudú vzťahovať základné práva, ako právo poznať podmienky vykonávania práce. Posilnená transparentnosť a predvídateľnosť bude prínosom pre pracovníkov i podniky.“ Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Európska komisia (EK) navrhuje zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok a v rámci opatrení nadväzujúcich na Európsky pilier sociálnych práv prijala návrh novej smernice o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ. Návrhom EK sa dopĺňajú a modernizujú existujúce povinnosti informovať každého pracovníka o pracovných podmienkach. V návrhu sa okrem toho stanovujú nové minimálne normy na zabezpečenie toho, aby sa výhody vyplývajúce z vyššej predvídateľnosti a prehľadnosti pracovných podmienok vzťahovali na všetkých pracovníkov vrátane ľudí s atypickými (pracovnými) zmluvami.

Podpredseda EK Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za euro, sociálny dialóg, finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: V tomto návrhu sa zohľadňuje kompromis istejšieho zamestnania v súčasných a budúcich formách organizácie práce, ktorý umožňuje flexibilitu a zaisťuje rovnaké podmienky. Tento návrh v plnej miere rešpektuje vnútroštátne postupy sociálneho dialógu tým, že sociálnym partnerom umožňuje zaviesť nové minimálne požiadavky týkajúce sa pracovných podmienok prostredníctvom kolektívnych zmlúv.

Formy zamestnávania v roku 2016 v EÚ (Zdroj: Eurostat)

Formy zamestnávania v 2016 (Zdroj: Eurostat)

Komisia odhaduje, že uvedený návrh sa v porovnaní s existujúcimi právnymi predpismi bude vzťahovať na 2 až 3 milióny ďalších pracovníkov s atypickými (pracovnými) zmluvami a poskytne im ochranu. V návrhu sa zároveň zavádzajú opatrenia , aby sa zabránilo administratívnemu zaťaženiu zamestnávateľov, napríklad poskytnutím možnosti predkladať požadované informácie elektronicky. Novými pravidlami sa vytvoria aj rovnaké podmienky pre podniky, aby mohli zamestnávatelia využívať výhody spravodlivejšej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s menším počtom právnych medzier. Transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky sú dôležité aj na zvýšenie motivácie a produktivity pracovnej sily.

Formy zamestnávania podľa nových pravidiel (Zdroj: Eurostat)

Formy zamestnávania podľa nových pravidiel (Zdroj: Eurostat)

Konkrétne opatrenia Európskej komisie

  • Zosúladenie pojmu pracovník v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Podľa súčasných pravidiel sa uplatňujú rozličné vymedzenia pojmu a určité kategórie pracovníkov sa nakoniec vylúčia. Použitím vymedzenia uvedeného pojmu z judikatúry Súdneho dvora sa zabezpečí, aby sa smernica vzťahovala na rovnaké široké kategórie pracovníkov.
  • Do rozsahu pôsobnosti smernice sa začlenili formy zamestnania, ktoré sa v súčasnosti často vylučujú. Patria sem pracovníci v domácnosti, marginálni zamestnanci na kratší pracovný čas alebo pracovníci s veľmi krátkodobými zmluvami, a rozširuje sa o nové formy zamestnania, ako sú práca na vyžiadanie, práca za poukážky a pracovníci platforiem.
  • Zabezpečenie aktualizovaného a rozšíreného balíka informácií pre pracovníkov pri nástupe do zamestnania namiesto dvoch mesiacov po nástupe, ako je to v súčasnosti.
  • Vytvorenie nových minimálnych práv, ako právo na lepšiu predvídateľnosť práce pre ľudí s prevažne premenlivým rozvrhnutím pracovného času, možnosť požiadať o prechod na stabilnejšie formy zamestnania a dostať písomnú odpoveď alebo právo na povinnú odbornú prípravu bez toho, aby sa odpočítala zo mzdy.
  • Posilnenie spôsobov presadzovanie práva a nápravy ako posledná možnosť vyriešiť prípadné nezhody, ak by nestačil dialóg.

Navrhovanú smernicu by museli schváliť Európsky parlament a Rada Európskej únie a museli by ju vykonávať členské štáty buď právnymi predpismi, alebo kolektívnymi dohodami sociálnych partnerov. Pri plnom uznaní významu sociálneho dialógu by sociálni partneri mali mať možnosť upraviť minimálne práva navrhované v smernici, pokiaľ bude dodržaná celková úroveň ochrany.

Smernica konkrétnejšie prispieva k vykonávaniu zásady „Bezpečné a adaptabilné zamestnanie“ a zásady „Informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia“.

Tento návrh teraz v súlade s riadnym legislatívnym postupom preskúma Európsky parlament a Rada.

 

Spracovala a uverejnila Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia:

European Pillar of Social Rights: Predictable Working Conditions.pdf

Tlačová správa EK

Ďalšie informácie

Návrh  novej smernice o transparentnejších a predvídateľnejších pracovných podmienkach v celej EÚ

Návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti pracovných podmienok – otázky a odpovede

 

 

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Autizmus spadá dnes pod všeobecnejšiu diagnózu spektra autistických porúch.
Zistite viac