Európa prezentuje dôveryhodnú umelú inteligenciu


Európa prezentuje dôveryhodnú umelú inteligenciu

Sme len na začiatku rýchleho obdobia transformácie nášho hospodárstva a spoločnosti v dôsledku konvergencie mnohých digitálnych technológií. Umelá inteligencia (AI) je základom tejto zmeny a ponúka veľké príležitosti na zlepšenie nášho života.

Nedávny vývoj v oblasti AI je výsledkom zvýšeného výkonu spracovania, zlepšenia algoritmov a exponenciálneho rastu objemu a rôznorodosti digitálnych údajov. Mnohé aplikácie AI začali vstupovať do našich každodenných životov, od strojových prekladov, cez rozpoznávanie obrazu a generovanie hudby a stále viac sa využívajú v priemysle, vláde a obchode.

Umelá inteligencia môže byť prínosom pre širokú škálu odvetví, ako je zdravotná starostlivosť, spotreba energie, bezpečnosť automobilov, poľnohospodárstvo, zmena klímy a riadenie finančného rizika. Rovnako môže pomôcť pri odhaľovaní podvodov a hrozieb súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a orgánom presadzovania práva umožňuje účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti. Prináša však aj nové výzvy, pokiaľ ide o budúcnosť práce, ako aj právne a etické otázky.

Príklady projektov umelej inteligencie v rámci EÚ

Príklady projektov AI v EÚZdroj: Európska komisia (Factsheet on Artificial Intelligence)

Koncepcia, ktorú uplatňuje Európska komisia, pozostáva z troch krokov: stanovenie kľúčových požiadaviek na dôveryhodnú umelú inteligenciu, začatie rozsiahlej pilotnej fázy na získanie spätnej väzby od zainteresovaných strán a snaha budovať medzinárodný konsenzus v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka.

Sedem základných predpokladov dosiahnutia dôveryhodnej umelej inteligencie

Dôveryhodná umelá inteligencia by mala rešpektovať všetky príslušné zákony a iné predpisy, ako aj niekoľko požiadaviek. Osobitné zoznamy na posúdenie majú pomôcť overiť uplatňovanie každej kľúčovej požiadavky:

  • Ľudské riadenie a dohľad: systémy umelej inteligencie by mali slúžiť spravodlivej spoločnosti a podporovať riadenie ľuďmi, ako aj základné práva a neznižovať, obmedzovať alebo nesprávne usmerňovať ľudskú samostatnosť;
  • Spoľahlivosť a bezpečnosť: dôveryhodná umelá inteligencia si vyžaduje dostatočne bezpečné, spoľahlivé a hodnoverné algoritmy na riešenie chýb alebo nezrovnalostí vo všetkých fázach životného cyklu systémov umelej inteligencie;
  • Ochrana súkromia a riadenie údajov: občania by mali mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi, zatiaľ čo údaje, ktoré sa ich týkajú, sa nepoužijú na ich poškodenie alebo diskrimináciu;
  • Transparentnosť: mala by sa zabezpečiť vysledovateľnosť systémov umelej inteligencie;
  • Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť: systémy umelej inteligencie by mali zohľadňovať celú škálu ľudských schopností, zručností a požiadaviek a mala by sa zabezpečiť prístupnosť;
  • Dobré spoločenské a environmentálne podmienky na život: systémy umelej inteligencie by sa mali využívať na posilnenie pozitívnych sociálnych zmien a zväčšenie udržateľnosti a ekologickej zodpovednosti;
  • Zodpovednosť: mali by sa zaviesť mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti za systémy umelej inteligencie a ich výstupy.

„Vítam prácu, ktorú vykonali naši nezávislí odborníci. Etický rozmer umelej inteligencie nie je luxusný prvok či doplnok. Naša spoločnosť môže ťažiť z technológií v plnej miere, len ak im dôveruje. Z etickej umelej inteligencie majú prospech všetky strany a môže sa z nej stať konkurenčná výhoda Európy: byť lídrom v oblasti umelej inteligencie sústredenej na človeka, ktorej môžu ľudia dôverovať“, uviedol v tlačovej správe podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip.  Je to dôležitý krok k etickej a bezpečnej umelej inteligencii v EÚ uvádza sa v správe z 8. apríla 2019.

Medzinárodná spolupráca

Technológie, údaje a algoritmy nepoznajú hranice, a preto chce Európska komisia uplatniť túto koncepciu o etike v umelej inteligencii na globálnej scéne. Na tento účel posilní spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, ako je Japonsko, Kanada alebo Singapur a bude sa naďalej aktívne zapájať do medzinárodných rozhovorov a iniciatív vrátane skupín G7 a G20. Na pilotnej fáze sa zúčastnia aj spoločnosti z iných krajín a medzinárodné organizácie.

Komisia navyše do jesene 2019 v snahe zabezpečiť etický vývoj umelej inteligencie: zriadi niekoľko sietí centier excelentnosti pre výskum umelej inteligencie, začne vytvárať siete centier digitálnych inovácií a spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami bude iniciovať rozhovory, aby sa vytvoril a zaviedol model výmeny údajov a čo najlepšieho využívania spoločných dátových priestorov.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia

Etické usmernenia

Ďalšie informácie: Prehľad o umelej inteligencii

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pred 200 miliónmi rokov skončila epocha suchej triasovej klímy a nastalo jurské obdobie.
Zistite viac