EÚ zverejnila porovnávací prehľad v oblasti justície za rok 2019

03. máj. 2019 • Právne vedy

EÚ zverejnila porovnávací prehľad v oblasti justície za rok 2019

Účinné justičné systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri dodržiavaní zásady právneho štátu a hodnôt, na ktorých je založená EÚ. Európska komisia zverejnila koncom apríla 2019 porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019, ktorý poskytuje komparatívny prehľad nezávislosti, kvality a efektívnosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Výsledky svedčia o pretrvávajúcej potrebe chrániť nezávislosť súdnictva.

Čo je to porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície?

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície je komparatívny informačný nástroj, ktorého cieľom je pomôcť EÚ a jej členským štátom zlepšiť účinnosť vnútroštátnych justičných systémov. S týmto zámerom poskytuje objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o kvalite, nezávislosti a efektívnosti justičného systému každého členského štátu.

Porovnávací prehľad pomáha identifikovať osvedčené postupy, možné zlepšenia a aj prípadné nedostatky. Ukazuje trendy vo fungovaní vnútroštátnych justičných systémov v priebehu času. Nepredstavuje celkový rebríček jednotlivých krajín, ale prehľad fungovania všetkých justičných systémov. Vychádza z rozličných ukazovateľov, ktoré sú predmetom záujmu všetkých členských štátov.

V porovnávacom prehľade sa nepropaguje žiadny konkrétny typ justičného systému. Bez ohľadu na model vnútroštátneho justičného systému alebo právnu tradíciu, z ktorej vychádza, patrí medzi základné vlastnosti účinného justičného systému rýchlosť, nezávislosť, finančná dostupnosť a jednoduchý prístup.

Vnútroštátnym orgánom tiež poskytuje informácie, ktoré im majú pomôcť zlepšiť ich justičné systémy. Výsledky sú rôzne a ukazujú relatívne zlepšenie, pokiaľ ide o efektivitu justičných systémov a kvalitu súdnictva. Porovnávací prehľad zároveň poukazuje na čoraz väčšie problémy, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý sa začal vykonávať v roku 2013, je jedným zo súboru nástrojov EÚ na ochranu právneho štátu, ktorý Komisia využíva na monitorovanie reforiem súdnictva v členských štátoch a výsledky z neho premieta do európskeho semestra. V tomto ročnom prehľade sa posudzuje nezávislosť, kvalita a efektívnosť vnútroštátnych justičných systémov. Tento porovnávací nástroj dopĺňajú posúdenia jednotlivých krajín prezentované v správach o krajinách v rámci európskeho semestra, ktoré umožňujú hlbšiu analýzu založenú na vnútroštátnom právnom a inštitucionálnom kontexte.

Prehľad sa zameriava na tri hlavné prvky účinného justičného systému:

  • efektívnosť: ukazovatele týkajúce sa dĺžky konaní, miery vyriešenia prípadov a počtu prebiehajúcich prípadov,
  • kvalitu: ukazovatele týkajúce sa prístupnosti (napr. právna pomoc a súdne poplatky), odbornej prípravy, monitorovania činností súdov, rozpočtu, ľudských zdrojov a noriem pre kvalitu rozsudkov,
  • nezávislosť: ukazovatele týkajúce sa vnímania nezávislosti súdnictva zo strany širokej verejnosti a podnikov a záruk vo vzťahu k sudcom a fungovaniu vnútroštátnych prokuratúr.

V siedmom vydaní porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície sa ďalej rozvíjajú rôzne ukazovatele a prehlbuje sa zameranie na nezávislosť súdnictva ako kľúčového prvku na dodržiavanie zásad právneho štátu v členských štátoch.

Jedným z nových prvkov porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2019 je prehľad disciplinárnych režimov pre sudcov v rámci vnútroštátnych justičných systémov a prehľad záruk, ktoré majú zabrániť politickej kontrole súdnych rozhodnutí. Porovnávací prehľad sa venuje aj riadiacim právomociam vo vzťahu k prokurátorom vo vnútroštátnych justičných systémoch vrátane ich vymenúvania a odvolávania, ktoré sa považujú za kľúčové ukazovatele nezávislosti prokuratúry.

 V tohtoročnom vydaní sa dospelo k týmto hlavným zisteniam:

  • Niekoľko pozitívnych trendov v oblasti efektívnosti justičných systémov: porovnávací prehľad svedčí o tom, že vo väčšine členských štátov, ktoré sa v kontexte európskeho semestra identifikovali ako štáty, ktoré čelia osobitným problémom, možno za obdobie ôsmich rokov (2010 – 2017) pozorovať pozitívny vývoj. Od roku 2010 sa v takmer všetkých týchto členských štátoch dĺžka súdnych konaní v prvej inštancii skrátila alebo ostala na rovnakej úrovni. Súdne konania v prvej inštancii v súvislosti s trestnými činmi prania špinavých peňazí trvajú v priemere až rok. V niektorých členských štátoch, ktoré v tejto oblasti čelia problémom, však trvá toto konanie dva alebo viac rokov.
  • Pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva, problémy narastajú: podľa uverejneného prieskumu Eurobarometra sa v porovnaní s rokom 2016 zlepšilo vnímanie nezávislosti súdnictva v približne dvoch tretinách členských štátov. V porovnaní s minulým rokom však verejnosť vníma nezávislosť súdnictva horšie v približne troch pätinách všetkých členských štátov [1]. Hlavným dôvodom, prečo ľudia nepovažujú súdy a sudcov za dostatočne nezávislých, je možné zasahovanie alebo tlak zo strany politikov. Pokiaľ ide o vnútroštátne prokuratúry, porovnávací prehľad EÚ ukazuje, že v niektorých členských štátoch existuje tendencia koncentrovať riadiace právomoci, ako je právomoc hodnotiť, povýšiť či preložiť prokurátora, v jedinom orgáne.
  • Kvalita súdnictva: celkové výdavky verejnej správy na súdy boli v roku 2017 v celej EÚ naďalej stabilné. Na zlepšenie kvality rozsudkov poskytuje väčšina súdov (na základe údajov európskych justičných sietí) sudcom špecifickú odbornú prípravu zameranú na štruktúru a štýl odôvodňovania a koncipovania rozsudkov. V niektorých členských štátoch môžu účastníci konania požiadať o objasnenie súdnych rozhodnutí. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zlepšil online prístup k rozsudkom súdov, najmä pokiaľ ide o zverejňovanie rozsudkov najvyššej inštancie: 19 členských štátov v súčasnosti zverejňuje všetky rozsudky v civilných/obchodných a správnych konaniach.

Dostupnosť online informácií o súdnom systéme pre širokú verejnosť

Dostupnosť online informácií o súdnom systéme pre širokú verejnosť

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf (str. 23)

Zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu za rok 2019 boli zohľadnené pri hodnotení jednotlivých krajín v rámci európskeho semestra 2019 a pomôžu pri príprave návrhov špecifických odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny za rok 2019.Vlády členských štátov potom tieto odporúčania zapracúvajú do svojich reformných plánov a národných rozpočtov na nasledujúci rok.

Zvýšenie efektívnosti vnútroštátnych justičných systémov je už dávnejšie jednou z priorít európskeho semestra – ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík EÚ. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície pomáha členským štátom pri dosahovaní tohto cieľa tak, že každý rok súhrnne porovnáva údaje o fungovaní vnútroštátnych justičných systémov. Ak sa zistia závažné problémy v správach jednotlivých krajín, Rada na návrh Komisie prijme cielené odporúčania pre jednotlivé krajiny.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019

Otázky a odpovede

Tlačová správa z 26. apríla 2019

Ďalšie informácie:

Zhrnutie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2019: Informačný prehľad

Eurobarometer „Ako verejnosť vníma nezávislosť vnútroštátnych súdnych systémov v EÚ“

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Strukoviny tvoria skupinu plodín, ktorá je charakteristická hlavne obsahom bielkovín v semenách.
Zistite viac