EÚ sa chystá posilniť vzájomnú spoluprácu pri hodnotení zdravotníckych technológií


EÚ sa chystá posilniť vzájomnú spoluprácu pri hodnotení zdravotníckych technológií

Sektor zdravotnej starostlivosti je kľúčovou súčasťou nášho hospodárstva a tvorí približne 10 % HDP Únie. Európska komisia (EK) prichádza s návrhom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológii v EÚ.

Tento krok Európskej komisie zlepší kvalitu a inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Pri hodnotení podobných výrobkov sa predíde v rámci spolupráce duplicitám, ktoré existujú v rámci krajín EÚ. „Táto inovácia zároveň zvýši konkurencieschopnosť, ale zlepší sa aj udržateľnosť systémov zdravotníctva“ uviedol v tejto súvislosti podpredseda EK pre pracovné miesta, rast a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.Infografika

Európska komisia predložila koncom januára návrh na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ pri hodnotení stavu zdravotníckych technológií. Vďaka väčšej transparentnosti sa zlepší postavenie pacientov, keďže sa budú môcť dostať k informáciám o klinických prínosoch novej technológie, ktorá by pre nich mohla byť prospešná. Viac hodnotení by mohlo viesť k efektívnym a inovatívnym zdravotníckym nástrojom, ktoré sa tak k pacientom dostanú rýchlejšie. Vnútroštátne orgány teda budú môcť pri tvorbe politík v oblasti systémov zdravotníctva vychádzať z presvedčivejších dôkazov. Navyše výrobcovia sa nebudú viac musieť prispôsobovať rozdielnym vnútroštátnym postupom.

Čo je hodnotenie zdravotníckych technológií (Health Technology Assessment – HTA)?

Posúdenie zdravotníckych technológií (HTA) je multidisciplinárny proces, ktorý zhromažďuje informácie o lekárskych, sociálnych, ekonomických a etických otázkach súvisiacich s používaním zdravotníckej technológie systematickým, transparentným, objektívnym a účinným spôsobom. Odpovedá na otázky: Ako dobre funguje nová technológia v porovnaní s existujúcimi alternatívnymi zdravotnými technológiami? Pre ktorých pacientov to funguje najlepšie? HTA môže tiež odpovedať na ekonomické otázky, ako napríklad: Aké sú náklady na zdravotný systém?

Preto je kľúčovým nástrojom pre členské štáty, aby zabezpečili dostupnosť, kvalitu a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti. Návrh EK sa zameriava na klinické aspekty HTA, t. j. definovanie problému a relatívnu bezpečnosť a klinickú účinnosť zdravotníckej technológie v porovnaní s existujúcimi technológiami.

Čoho sa to týka

Návrh na novú smerniceNavrhované nariadenie o hodnotení zdravotníckych technológií sa týka nových liekov a niektorých nových zdravotníckych pomôcok a tvorí základ trvalej a stabilnej spolupráce na úrovni EÚ pri spoločných klinických hodnoteniach v tejto oblasti. Členské štáty budú môcť využívať spoločné nástroje na hodnotenie zdravotníckych technológií, metód a postupov v rámci EÚ a spolupracovať v týchto štyroch základných oblastiach: 1. spoločné klinické hodnotenia zamerané na najinovatívnejšie zdravotnícke technológie, ktoré dokážu čo najviac pomôcť pacientom, 2. spoločné vedecké konzultácie, počas ktorých sa budú môcť vývojoví pracovníci poradiť s orgánmi zodpovednými za hodnotenie zdravotníckych technológií, 3. objavovanie nových zdravotníckych technológií, v snahe dozvedieť sa čo najskôr o  sľubne sa vyvíjajúcich technológiách a 4. pokračujúca dobrovoľná spolupráca v iných oblastiach.

Jednotlivé krajiny EÚ budú aj naďalej zodpovedať za hodnotenie neklinických (čiže ekonomických, sociálnych a etických) aspektov zdravotníckych technológií a rozhodovať o platbách a úhradách. Reálne fungovanie nového systému príde do platnosti najskôr do šiestich rokov.

 

Zdroj: Európska komisia

Otázky a odpovede: Návrh Komisie týkajúci sa hodnotenia zdravotníckych technológií

Assessing health technology in the EU: Commission proposes to reinforce cooperation amongst Member States

Twitter

Obrázky: https://twitter.com/eu_health

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Ľudský mozog má 1450 gramov, zabezpečuje celú psychiku človeka a nachádza sa v ňom sieť neurónov.
Zistite viac