EÚ aktualizuje normy kvality na bezpečnú a čistú pitnú vodu


EÚ aktualizuje normy kvality na bezpečnú a čistú pitnú vodu

Pitná voda z vodovodu v Európe je síce úplne bezpečná, ale EÚ pracuje na tom, aby bola ešte bezpečnejšia.

Väčšina ľudí v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, najmä v porovnaní s niektorými inými regiónmi sveta. Ide o dôsledok dlhej tradície hospodárenia s pitnou vodou v mnohých európskych členských štátoch; veľkou mierou sa na tom podieľajú aj európske právne predpisy v oblasti životného prostredia a financovanie EÚ. EÚ od 80. rokov 20. storočia uplatňuje pravidlá, ktoré si vyžadujú prísne kontroly bezpečnosti vody. To znamená, že komunálna odpadová voda sa zberá a čistí, priemyselné emisie sa bezpečne riadia, používanie chemických látok sa schvaľuje za prísnych   podmienok   a k cezhraničnému riadeniu vodných útvarov sa pristupuje holisticky. Hoci v niektorých prípadoch sa tieto pravidlá z dôvodu vysokých počiatočných investícií či konkurenčných priorít nemohli zaviesť do praxe v dohodnutých lehotách, hospodárenie s vodou sa neustále zlepšovalo a Komisia a členské štáty sa teraz spoločne usilujú o to, aby sa pravidlá začali čím skôr vykonávať.

EÚ zabezpečuje, aby voda z vodovodu bola v celej EÚ zdravotne bezpečná. Navrhovanými novými pravidlami sa aktualizujú normy kvality, ktoré musí spĺňať pitná voda, a zavádza nákladovo efektívny prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika. Ich súčasťou sú aj nové ustanovenia o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, a o zlepšení prístupu k vode. Táto revízia je priamym dôsledkom vôbec prvej úspešnej európskej iniciatívy občanov s názvom Právo na vodu („Right2Water“).

Jedným z hlavných prvkov návrhu prepracovaného znenia je aktualizácia noriem kvality vody, ktoré platia v súčasnosti a ktoré sa stanovili pred vyše 20 rokmi. V návrhu sa zavádza aj prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika. Týmto prístupom by sa v dlhodobom horizonte mali znížiť náklady na monitorovanie, a pritom zaručiť najvyššia kvalita pitnej vody.

Okrem toho sa v navrhovanej revidovanej smernici zavádzajú nové povinnosti týkajúce sa zlepšenia prístupu k vode. Členské štáty budú tiež musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám o vlastnostiach ich pitnej vody, ako aj ďalším užitočným informáciám. Navrhuje sa aj nový postup stanovovania hygienických požiadaviek na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Cieľom je zlepšiť kvalitu takýchto materiálov, aby sa zabezpečila ochrana ľudského zdravia a zabránilo kontaminácii.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Rada EÚ (5. 3. 2019)

Návrh smernice o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie)

Ďalšie informácie Enviroportál: Kvalita pitnej vody na Slovensku 

 

 

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biosféra sa po milióny rokov vyvíjala v prirodzenom striedaní svetla a tmy.
Zistite viac