Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej

21. nov. 2018 • Chemické vedy

Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej

Kyselina močová je koncovým produktom purínového metabolizmu a jej nadbytok v organizme spôsobuje ochorenie dna a aterosklerózu. Kolektív autorov v zložení Kristína Kianičková, Kristína Cinková, Ľubomír Švorc (Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave) sa vo svojej práci Elektroanalytické stanovenie kyseliny močovej pomocou dopovaných diamantových elektród s rôznou koncentráciou bóru zameral na využitie bórom dopovaných diamantových elektród pre: (1) výber vhodného elektrolytu a charakterizáciu elektrochemickej oxidácie kyseliny močovej pomocou cyklickej voltampérometrie; (2) zostrojenie kalibračných kriviek využitím diferenčnej pulzovej a square-wave voltampérometrie; (3) posúdenie vplyvu potenciálnych interferentov a (4) aplikáciu metódy na reálne a modelové vzorky. „Taktiež sme skúmali vplyv dopácie bóru u pracovných elektród na citlivosť stanovenia (5),“ uvádzajú.

Koncom minulého storočia nastal podľa nich výrazný rozvoj v oblasti optických, separačných a elektroanalytických metód. „Hlavné požiadavky, ktoré sa v tomto smere zohľadňovali, sú: možnosť automatizácie, dosiahnutie vysokej citlivosti a presnosti meraní, urýchlenie analýz a zjednodušenie meraní s minimalizáciou chýb pri detekcii a stanovení analytov. Pri vývoji elektroanalytických metód sa kladú vysoké nároky na citlivosť a možnú aplikáciu v širokom spektre analýz (klinická chémia, environmentalistika a potravinárstvo).“

Práca je zameraná na štúdium elektrochemického správania a stanovenie kyseliny močovej s využitím nového elektródového materiálu vyznačujúceho sa výbornými vlastnosťami – bórom dopovaného diamantu. Bórom dopované diamantové elektródy poskytujú aj bez chemickej modifikácie povrchu široký potenciálový rozsah a veľmi nízke pozadie. Ich aplikáciou v praxi dokážeme spoľahlivo detegovať a stanoviť elektrochemicky aktívne látky, prítomné aj v ultrastopových množstvách. 

„Na tento účel boli postupne použité štyri pracovné elektródy s dopáciou bóru v rozmedzí 0 – 4000 ppm. Elektrochemická oxidácia kyseliny močovej sa v prostredí Brittonovho-Robinsonovho pufru s pH 2,25 prejavila ako difúziou riadený a ireverzibilný elektródový dej. Parametre získané technikou diferenčnej pulzovej voltampérometrie pre bórom dopovanú diamantovú elektródu s dopáciou bóru 2000 ppm boli nasledovné: medza detekcie 7,7·10-6 M, medza stanovenia 2,6·10-5 M a relatívna smerodajná odchýlka 2,9 % (opakovateľnosť pre počet meraní n = 15 pre koncentráciu 5·10-4 M),“ konštatuje kolektív autorov. Metóda bola podľa nich aplikovaná na stanovenie kyseliny močovej v reálnych vzorkách moču a modelových vzorkách vôd. „Výťažnosť bola v prípade vôd na úrovni 85,1 – 109,6 %. U vzoriek moču boli stanovené koncentrácie porovnávané s referenčnými hodnotami uvedenými v odbornej literatúre,“ uzavrel kolektív autorov.

Tento príspevok vznikol s podporou VEGA MŠ SR a SAV pre projekt č. 1/0489/16. Autori ďakujú aj STU za finančnú podporu v rámci Grantovej schémy na podporu mladých výskumníkov a Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov.

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život (19. ročník).

Takéto podujatie je organizované aj tento rok (7. 11. 2018) v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pričom ide o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa koná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /guvo59/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Progéria je vzácna, geneticky podmienená choroba, kt. spôsobuje predčasné starnutie tela novorodenca
Zistite viac