Domenico Pangallo: Slovenské kultúrne dedičstvo by sme mohli ochrániť pomocou multidisciplinárnej stratégie

21. máj. 2018 • Biologické vedy

Domenico Pangallo: Slovenské kultúrne dedičstvo by sme mohli ochrániť pomocou multidisciplinárnej stratégie

Dr. Domenico Pangallo, DrSc., je vedúcim Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie Ústavu molekulárnej biológie SAV. Venuje sa ochrane kultúrneho dedičstva pomocou mikrobiologických a molekulárnych detekčných metód. Jeho hlavným prínosom je vytvorenie prvého laboratória na Slovensku, ktorého poslaním je analyzovať mikrobiálne komunity zodpovedné za biodeterioráciu kultúrneho dedičstva.

Domenico Pangallo (1972) pochádza z Bova Marina, (miesto narodenia Melito di Porto Salvo). Študoval biológiu na univerzite v Messine (Sicília, Taliansko). Keď sa oženil so Slovenkou, presťahoval sa na Slovensko. Po skončení štúdia pracoval v Bratislave vo Výskumnom ústave potravinárskom,  kde sa venoval potravinovej mikrobiológii (1999 – 2001). V rokoch 2001 – 2003 pôsobil vo Viedni, kde sa zaoberal prenosom génov medzi GMO potravinami a črevnou mikroflórou. Od roku 2003 pracuje v Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Od roku 2005 sa intenzívne venuje  výskumu mikrobiómu, ktorý môže poškodiť objekty kultúrneho dedičstva – pamiatky.

Charakter vedeckej kariéry Dr. Domenica Pangalla sa dá sumarizovať ako ochrana našich tradícií pomocou analýz rozmanitých mikrobiologických agensov, zodpovedných za kvalitu potravín a deterioráciu kultúrneho dedičstva. Jeho práce sú zamerané na štúdie mikrobiologických aktérov zahrnutých v procesoch „starovekej” fermentácie vyúsťujúcej do potešenia z nezabudnuteľných chutí (syry a víno) zachovanie a ochrana našich poznatkov a vedomostí (uložených v historických knihách, pergamenoch a dokumentoch), spomienok (zaznamenaných v podobe fotografií a kinematografických filmov) a krásy (reprezentovanej rozmanitými umeleckými predmetmi).

Laboratórium na čele s Dr. Domenicom Pangallom, DrSc., spolupracuje aj s ďalšími výskumnými skupinami v ústavoch SAV (Ústav polymérov SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav ekológie lesa SAV, Chemický ústav SAV a Ústav experimentálnej onkológie SAV) a pracoviskami, ako sú Výskumný ústav potravinársky, Múzeum Betliar, Slovenská národná galéris, Slovenský národný archív a Slovenská národná knižnica. Zo zahraničných pracovísk sú to: Univerzita v Messine, Taliansko; Viedenská Univerzita, Rakúsko; Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, Rím, Taliansko; Institute of Fermentation Technology and Microbiology at Lodz University of Technology; Department of Chemical Technology of Monument Conservation at University of Chemistry and Technology, Prague, National Cheng Kung University; Dep. of Environmental Engineering. Tainan City, Taiwan.

Kolektív pracovníkov laboratória pod vedením Dr. D. Pangalla získal Cenu SAV

Kolektív pracovníkov Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie Ústavu molekulárnej biológie SAV získal v roku 2016 Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce Deteriorácia kultúrneho dedičstva a kvalita tradicných slovenských potravín: štúdium ich mikrobiálnych komunít.

Dr. Domenico Pangallo pri príležitosti udelenia výročnej Ceny SAV za vedeckovýskumnú činnosť povedal: „Ústav molekulárnej biológie SAV má určite čo ponúknuť pri reštaurátorstve slovenských kultúrnych pamiatok, no mnohí zo zainteresovaných o tejto možnosti nevedia. Slovenská legislatíva nijako neustanovuje, ako postupovať pri ochrane pamiatok slovenského kultúrneho dedičstva.“ Zároveň dodal: „Na Slovensku neexistuje zákon, ktorý by nariaďoval reštaurátorom mikrobiologickú kontrolu. Môže sa to nariadiť len vnútornými smernicami.“ 

Dr. Domenico Pangallo, DrSc., pri preberaní výročnej Ceny SAV z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka

Dr. Domenico Pangallo, DrSc., pri preberaní výročnej Ceny SAV z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Na Slovensku ste vytvorili prvé laboratórium, ktorého poslaním je analyzovať mikrobiálne komunity zodpovedné za biodeterioráciu kultúrneho dedičstva. Mohli by ste prácu vášho laboratória priblížiť aj stredoškolákom?

D. PANGALLO: Naše laboratórium sa venuje analýze mikrobiálnych komunít, ktoré spôsobujú poškodenia na historických predmetoch a aplikujeme klasické mikrobiálne analýzy spolu s modernými molekulárnymi metódami – detekcia mikrobiálnej genetickej informácie – DNA alebo RNA priamo z povrchu kontaminovaných predmetov.

M. B.: V súčasnosti ste zodpovedným riešiteľom piatich projektov. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s ich zameraním?

D. PANGALLO: Projekty sú rôzne, zamerané sú na rozdielne témy, avšak ich spoločný zámer je štúdium kompletnej mikrobiálnej komunity, napríklad na zlepšení kvality potravín „víno a bryndza“, nášho potravinárskeho kultúrneho dedičstva. Ďalším projektom je testovanie biodegradačnej schopnosti environmentálnych mikroorganizmov na nových polymérnych fóliách používaných v poľnohospodárstve. Štvrtý projekt je zameraný na vyvinutie nového spôsobu dezinfekcie archívnych dokumentov pomocou využitia esenciálnych „éterických“ olejov. A nakoniec spomeniem náš výskum pre využitie špeciálnej diamantovej elektródy na dezinfekciu odpadových vôd.

M. B.: Ako hodnotíte stav kultúrneho dedičstva na Slovensku?   

D. PANGALLO: A ľahšiu otázku nemáte? Podľa môjho názoru je o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku malý záujem, viac-menej vidím, že tu chýba strategický systém na ochranu historických predmetov. Terajšia móda je zameraná na digitalizáciu pamiatok a nie na vývoj inovatívnych metód, ktoré by slúžili na reštaurovanie a konzervovanie pamiatok.

M. B.:  Čo musíte vedieť o jednotlivých objektoch, kým sa rozhodnete pre spôsob, ako ich ochrániť? Aké metódy používate?    

D. PANGALLO: Prvotná je vždy detekcia prítomných „patogénov“, čiže mikroorganizmov, ktoré kontaminujú a deštruujú kultúrne objekty. To zahrňuje odobratie vzoriek z predmetov a z okolitého prostredia, ich kultiváciou na mikrobiálnych živných pôdach a identifikáciu narastených mikroorganizmov pomocou DNA analýz.
Čo sa týka ochrany dedičstva, pokúšame sa vyvinúť novú metódu na dezinfekciu archívnych dokumentov pomocou esenciálnych olejov. Ohľadom bio-reštaurovania predmetov, vieme získať enzýmy z baktérií, ktoré sú aplikovateľné na čistenie povrchov umeleckých diel.  

M. B.: Podľa čoho si vyberáte objekty kultúrneho dedičstva, ktorými sa zaoberáte?

D. PANGALLO: Pre mňa je dôležitý „príbeh“ daného objektu. Musí ma zaujať a hlavne mať význam pre spoločnosť, aby výsledky výskumu boli publikovateľné a priniesli prospešné poznatky pre verejnosť a pre vedeckú komunitu.  

M. B.: Čo považujete vo svojej práci za najdôležitejšie?  

D. PANGALLO: „Coffee break“ -). Pre mňa sú dve veci dôležité: naše poznatky zdieľať s medzinárodnou vedeckou komunitou a aplikácia vyvinutých metód v múzeách, galériách, archívoch, pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Už teraz máme riešenie pre analýzu mikrobiálnych komunít, ohrozujúcich kultúrne dedičstvo v múzeách a v galériách. Lebo ak vieme o aké mikrooganizmy sa jedná, potom sa môžu poskytnúť riešenia na ich odstránenie.

M. B.: Aká je úspešnosť Vášho laboratória pri ochrane kultúrnych pamiatok?  

D. PANGALLO: Naša medzinárodná publikačná činnosť odzrkadľuje našu úspešnosť :-). Pre budúcnosť je najdôležitejšia multi-disciplinárna stratégia, čiže spojenie viacerých vedných odborov, ktoré by spoločnými silami umožnili ochrániť slovenské kultúrne dedičstvo. A zatiaľ taký pokus ešte nebol realizovaný ale ani navrhnutý žiadnou inštitúciou, ako napríklad ministerstvom kultúry.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. 

Dr. Domenico Pangallo, DrSc., bude hosťom Bratislavskej vedeckej cukrárne, kde vystúpi na tému: Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy, škodcovia alebo pomocníci? Vedecká cukráreň sa uskutoční dňa 22. 5. 2018 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Podujatie organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR pre stredoškolákov.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: z archívu Dr. Domenica Pangalla, DrSc. 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6404

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6675&lang_change=sk

Súvisiace:

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kontaktný vonkajší zatepľovací systém má medzinárodnú skratku ETICS.
Zistite viac