Demografické scenáre pre EÚ do roku 2060: Migrácia, populácia a vzdelávanie

24. júl. 2019 • Sociálne vedy

Demografické scenáre pre EÚ do roku 2060: Migrácia, populácia a vzdelávanie

Za posledné desaťročia sa EÚ formovala populačným rastom, ale v súčasnosti jej obyvateľstvo starne. Spoločne so Severnou Amerikou a východnou Áziou sa EÚ približuje k spoločnostiam s dlhšou životnosťou, nižšou plodnosťou a vyšším vzdelaním. Čeliť tejto novej demografickej výzve prirodzene vyvoláva otázky: kto bude žiť a pracovať v Európe v nadchádzajúcich desaťročiach? Koľko ľudí, a s akými zručnosťami? Na zodpovedanie týchto otázok predkladaná správa skúma kľúčové faktory, ktoré budú v nadchádzajúcich desaťročiach formovať európsku demografiu.

Preskúmaním nielen úlohy migrácie, plodnosti a úmrtnosti, ale aj úrovne vzdelania a miery účasti na trhu práce, je možné načrtnúť komplexnejší pohľad na možné budúce tendencie, ako to umožňujú bežné demografické prognózy. Prvých päť častí tejto správy sa zameriava na demografické výzvy v rámci EÚ, ako je starnutie obyvateľstva, zmenšujúca sa pracovná sila, viac ľudí bez práce, ktorí sú závislí od pracujúcich ľudí a ukazuje vplyv vysokej úrovne emigrácie v niektorých členských štátoch EÚ. S ohľadom na tieto výzvy a s ohľadom na rok 2060 sa v správe vytvárajú scenáre na pochopenie dlhodobých účinkov zmien v kľúčových trendoch a či je možné obmedziť alebo zabrániť neželaným dôsledkom. Keďže EÚ a jej demografia neexistujú izolovane, v nasledujúcich častiach sa skúmajú príslušné trendy svetovej demografickej situácie a migračných tokov.

Kľúčové zistenia

Vďaka pokroku v medicíne a kvalite života sa Európania môžu tešiť na dlhší, zdravší a aktívnejší život. Priemerná dĺžka života pri narodení v EÚ je teraz o 81 rokov. Je to o 9 rokov viac ako je celosvetový priemer a očakáva sa, že každé desaťročie bude rásť o dva roky. Tento trend tiež znamená, že do roku 2060 bude viac ako 30 % obyvateľstva EÚ starších ako 65 rokov v porovnaní s 19 % v súčasnosti.

Infografika:Demografický scenár

EÚ sa bude môcť v budúcnosti pochváliť ešte aj vzdelanejšou pracovnou silou, pričom až 59 % pracovnej sily dosiahne postsekundárne vzdelávanie v porovnaní s 35 % v súčasnosti.

Budúca pracovná sila EÚ bude síce lepšie vzdelaná, ale bude jej menej. Znamená to, že európski pracujúci budú musieť v budúcnosti podporovať viac závislých osôb, čím zvýšia tlak na sociálne systémy EÚ. Správa analyzuje možné scenáre na zlepšenie pomeru závislosti, a tým aj udržateľnosti sociálnych štátov EÚ.

Ak by všetky členské štáty EÚ dosiahli mieru účasti na trhu práce s najvyššou pracovnou výkonnosťou, pomer závislosti v roku 2060 by mohol zostať rovnaký ako v súčasnosti. Začlenenie väčšieho podielu obyvateľstva na trh práce je nevyhnutné, pretože ani samotné prisťahovalectvo, ani vyššia plodnosť by nestačili na riešenie budúcich výziev.

Infografika

Keďže EÚ je cieľovým regiónom v rámci medzinárodnej migrácie, prisťahovalectvo sa stáva významným faktorom demografického vývoja. Úrovne migrácie môžu mať veľký vplyv na celkový objem obyvateľstva a objem pracovnej sily. Zároveň, nemôže podstatne spomaliť starnutie a do určitej miery môže len zlepšiť pomer závislosti. Faktory, ktoré ovplyvnia tieto trendy, sú objem prisťahovalcov z tretích krajín, ich úroveň vzdelania, ich integrácia na trh práce a spoločnosť ako celok.

Mobilita v rámci EÚ je ďalším kľúčovým prvkom budúcej demografie EÚ – najmä pohybu smerom na západ. Niektoré krajiny východnej a južnej Európy už zaznamenali výrazný pokles populácie. Ak bude tento trend pokračovať, niektoré krajiny by zistili, že ich počet obyvateľov do roku 2060 ďalej klesá. Emigrácia ľudí v produktívnom veku tiež vedie k zrýchlenému starnutiu populácie a strate väčšinou kvalifikovaných pracovníkov, čo zvyšuje zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia.

Nakoniec sa správa zaoberá globálnym obrazom a konštatuje, že rast globálnej populácie bude pokračovať najmä v Afrike a Ázii. Podpora vzdelávania je kľúčom k dosiahnutiu miernejšieho rastu populácie a úspešného rozvoja. Dosiahnutie týchto cieľov závisí najmä od toho, či sa dievčatám umožní prístup k vzdelaniu, pretože vzdelávanie a plánovanie rodiny sú úzko prepojené. Ak bude rozširovanie vzdelávania vo svete pokračovať tak ako v posledných rokoch, svetová populácia dosiahne v roku 2060 – 9,6 miliardy ľudí.

Správa sa napokon zaoberá globálnym obrazom a konštatuje, že globálny rast populácie bude pokračovať, najmä v Afrike a Ázii. Podpora vzdelávania je kľúčom k dosiahnutiu miernejšieho rastu populácie a úspešného rozvoja. Dosiahnutie týchto cieľov závisí najmä od toho, ako sa dievčatám umožní prístup k vzdelaniu, pretože vzdelávanie a plánovanie rodiny sú úzko prepojené. Ak bude rozširovanie vzdelávania vo svete pokračovať tak, ako to bolo v posledných rokoch, svetová populácia dosiahne v roku 2060 – 9,6 miliárd ľudí.

Graf: demografia

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Publikácia JRC: Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education

 

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac