CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

18. júl. 2019 • Iný

CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový ERA Portál Slovensko spustilo do prevádzky Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI SR). Nájdete tu informácie o Európskom výskumnom priestore, programe Horizont 2020, ako aj iných európskych programoch.

Čo je ERA?

Európsky výskumný priestor (z angl. European Research Area – ERA) je jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami. Európsky výskumný priestor  je jednotný výskumný priestor otvorený svetu a založený na voľnom vnútornom trhu. ERA umožňuje voľný obeh výskumníkov, vedeckých poznatkov a technológií a má 6 priorít:

 • Efektívnejšie národné systémy výskumu
 • Optimálnu nadnárodnú spoluprácu a hospodársku súťaž vrátane optimálnej nadnárodnej spolupráce a infraštruktúry pre hospodársku súťaž a výskum
 • Otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov
 • Rodovú rovnosť a uplatňovanie rodového hľadiska vo výskume
 • Optimálny obeh, prístup k vedeckým poznatkom a ich prenos vrátane vedomostného obehu a otvoreného prístupu
 • Medzinárodnú spoluprácu

Postál ERA Slovensko

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore – Projekt SK4ERA

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. ERA sa zároveň stáva čoraz viac komplexnejšou štruktúrou a vyžaduje si väčšie zapojenie členských krajín. Možnosti, ktoré poskytuje, sú pomerne široké, čo prináša problémy v zorientovaní sa v jednotlivých podporných schémach. Aktívne a plnohodnotné zapojenie sa do ERA si vyžaduje implementáciu opatrení vo viacerých oblastiach:

 • Podpora vytvárania strategických partnerstiev so zahraničnými inštitúciami
 • Propagácia slovenskej vedy na európskej úrovni a podpora účasti výskumníkov a  inovátorov v európskych projektoch
 • Vyššia integrácia slovenského výskumu do spoločných európskych aktivít (napr. ERA-NET Cofund, JPIs)
 • Využívanie synergií medzi európskymi nástrojmi na podporu výskumu a inovácií – rámcové programy EÚ, COSME,     Erasmus+ a pod. a európskymi investičnými a štrukturálnymi fondmi
 • Zvýšenie miery využívania všetkých nástrojov, ktoré EÚ poskytuje na financovanie výskumu a inovácií (napr. risk finance, EFSI, šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti).

Zámer národného projektu reflektuje tieto výzvy vo svojich aktivitách.

Strategickým cieľom národného projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a nadchádzajúceho 9. rámcového programu.

Projekt SK4ERA sa realizuje prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tieto informácie nájdete na novej stránke

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pri elektromagnetickom žiarení dochádza k hromadeniu niektorých prvkov v určitých oblastiach mozgu.
Zistite viac