CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

18. júl. 2019 • Iný

CVTI SR spustilo nový informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nový ERA Portál Slovensko spustilo do prevádzky Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI SR). Nájdete tu informácie o Európskom výskumnom priestore, programe Horizont 2020, ako aj iných európskych programoch.

Čo je ERA?

Európsky výskumný priestor (z angl. European Research Area – ERA) je jednotný výskumný priestor, ktorý predstavuje platformu vytvorenú za účelom zoskupenia a posilnenia výskumných úsilí na úrovni EÚ ich koordináciou s národnými a medzinárodnými iniciatívami. Európsky výskumný priestor  je jednotný výskumný priestor otvorený svetu a založený na voľnom vnútornom trhu. ERA umožňuje voľný obeh výskumníkov, vedeckých poznatkov a technológií a má 6 priorít:

 • Efektívnejšie národné systémy výskumu
 • Optimálnu nadnárodnú spoluprácu a hospodársku súťaž vrátane optimálnej nadnárodnej spolupráce a infraštruktúry pre hospodársku súťaž a výskum
 • Otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov
 • Rodovú rovnosť a uplatňovanie rodového hľadiska vo výskume
 • Optimálny obeh, prístup k vedeckým poznatkom a ich prenos vrátane vedomostného obehu a otvoreného prístupu
 • Medzinárodnú spoluprácu

Postál ERA Slovensko

Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore – Projekt SK4ERA

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. ERA sa zároveň stáva čoraz viac komplexnejšou štruktúrou a vyžaduje si väčšie zapojenie členských krajín. Možnosti, ktoré poskytuje, sú pomerne široké, čo prináša problémy v zorientovaní sa v jednotlivých podporných schémach. Aktívne a plnohodnotné zapojenie sa do ERA si vyžaduje implementáciu opatrení vo viacerých oblastiach:

 • Podpora vytvárania strategických partnerstiev so zahraničnými inštitúciami
 • Propagácia slovenskej vedy na európskej úrovni a podpora účasti výskumníkov a  inovátorov v európskych projektoch
 • Vyššia integrácia slovenského výskumu do spoločných európskych aktivít (napr. ERA-NET Cofund, JPIs)
 • Využívanie synergií medzi európskymi nástrojmi na podporu výskumu a inovácií – rámcové programy EÚ, COSME,     Erasmus+ a pod. a európskymi investičnými a štrukturálnymi fondmi
 • Zvýšenie miery využívania všetkých nástrojov, ktoré EÚ poskytuje na financovanie výskumu a inovácií (napr. risk finance, EFSI, šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti).

Zámer národného projektu reflektuje tieto výzvy vo svojich aktivitách.

Strategickým cieľom národného projektu je vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a nadchádzajúceho 9. rámcového programu.

Projekt SK4ERA sa realizuje prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tieto informácie nájdete na novej stránke

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
VC 6/2020 železany
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Pravidelným cvičením podporíme tvorbu nových mozgových buniek v každom veku.
Zistite viac