Čistá planéta pre všetkých


Čistá planéta pre všetkých

V záujme Európy je splniť dlhodobé ciele vytýčené v Parížskej dohode, a preto Európska komisia prijala 28. novembra t. r. dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 s názvom Čistá planéta pre všetkých.

V nadväznosti na žiadosť Európskej rady z marca 2018 sa vízia Komisie o klimaticky neutrálnej budúcnosti zameriava na takmer všetky politiky EÚ. Navyše je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená dosiahnuť ju do roku 2050.

Vízia a smer stratégie

Podľa najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra (z novembra 2018) si 93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou, a 85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. Vďaka vízii stratégie, ktorú, môže EÚ ostatným partnerom ukázať, ako spoločne dosiahnuť čistú planétu, a demonštrovať, že transformácia nášho hospodárstva je možná a prospešná.

Infografika: Zdroj  1_LTS_GreenhouseGasEmissionsReduction.pdf

Dlhodobá stratégia sa zameriava na portfólio možností, ktoré majú členské štáty, podniky a občania k dispozícii, ako aj na to, ako môžu prispieť k modernizácii nášho hospodárstva a zlepšiť kvalitu života Európanov. Jej cieľom je zabezpečiť, aby tento prechod bol sociálne spravodlivý a zvýšil konkurencieschopnosť hospodárstva a priemyslu EÚ na svetových trhoch. Vďaka tomu sa v Európe zabezpečia kvalitné pracovné miesta a udržateľný rast a prispeje sa k riešeniu ďalších ekologických problémov, ako sú kvalita ovzdušia alebo strata biodiverzity.

Opatrenia v siedmich strategických oblastiach

Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu by si vyžadovala spoločné opatrenia v siedmich strategických oblastiach: energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty uhlíka a napokon zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého na riešenie zostávajúcich emisií. Realizácia všetkých týchto strategických priorít by prispela k tomu, aby sa naša vízia stala realitou.

Dlhodobá stratégia je výzvou pre všetky inštitúcie EÚ, národné parlamenty, podnikateľský sektor, mimovládne organizácie, mestá a obce, ako aj pre občanov, a najmä pre mladých ľudí, aby sa podieľali na úsilí o udržanie vedúceho postavenia EÚ, ktorá tak bude môcť podnietiť k rovnakému odhodlaniu aj ostatných medzinárodných partnerov. Táto celoeurópska fundovaná diskusia by mala EÚ umožniť prijať ambicióznu stratégiu a predložiť ju UNFCCC do začiatku roka 2020, ako sa požaduje v Parížskej dohode.

Členské štáty do konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a ktoré by mali byť orientované na budúcnosť a zohľadňovať dlhodobú stratégiu EÚ. Okrem toho čoraz viac regiónov, obcí a záujmových združení pripravuje vlastnú víziu na rok 2050, ktorá obohatí diskusiu a prispeje k definovaniu reakcie Európy na globálnu výzvu v podobe zmeny klímy.

Na medzinárodnej úrovni by EÚ v nadchádzajúcom roku mala rozšíriť spoluprácu so svojimi medzinárodnými partnermi, aby všetky strany Parížskej dohody do roku 2020 vypracovali a predložili dlhodobú národnú stratégiu na obdobie do polovice storočia s ohľadom na nedávnu osobitnú správu IPCC o 1,5 °C.

Úloha výskumu a inovácií ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody

Skupina na vysokej úrovni zložená z nezávislých odborníkov na spôsoby dekarbonizácie – poradný orgán komisára Moedasa – uverejnila aj správu o úlohe výskumu a inovácií z hľadiska toho, ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody a zároveň zabezpečiť konkurenčnú výhodu EÚ v dekarbonizačnom úsilí. Správa je ďalším oporným bodom vízie a stratégie za Čistú planétu pre všetkých.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Čistá planéta pre všetkých: dlhodobá stratégia na webovej stránke Europa

Osobitný Eurobarometer 479 – Budúcnosť Európy

Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku iniciatívu na spôsoby dekarbonizácie

Infografika: 1_LTS_GreenhouseGasEmissionsReduction.pdf

 

Viac informácií: Strategy for a climate neutral Europe by 2050 Otázky a odpovede

 

 

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bežná hmota, z ktorej sa skladajú všetky predmety okolo nás tvorí len 4 % energie vesmíru.
Zistite viac