Cezhraničný prístup k online televíznemu a rádiovému obsahu bude jednoduchší


Cezhraničný prístup k online televíznemu a rádiovému obsahu bude jednoduchší

Digitálne technológie menia to, ako sa produkuje, šíri a konzumuje hudba, filmy, televízia, rozhlas, knihy a tlač. Na obľube získali nové online služby, ako je streaming hudby, platformy videa na požiadanie či RSS agregátory, a spotrebitelia čoraz viac očakávajú, že ku kultúrnemu obsahu budú môcť pristupovať aj za pochodu a v zahraničí. Ak má nové digitálne prostredie vytvárať príležitosti pre európskych tvorcov, pravidlá musia všetkým aktérom poskytovať právnu istotu a zrozumiteľnosť.

Televízne vysielanie sleduje online 41 % Európanov. Tento počet je ešte vyšší medzi mladými – až 50 % Európanov vo veku 15 – 24 rokov sleduje televíziu online aspoň raz týždenne. Pokiaľ ide o Európanov vo veku 15 – 45 rokov, internet na sledovanie televíznych seriálov a filmov využíva 19 % opýtaných.

Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zainteresovaní 13. decembra t. r. uzavreli politickú dohodu o navrhovaných právnych predpisoch o autorských právach týkajúcich sa televíznych a rozhlasových programov a prijali zmenu smernice.

Ako zmena smernice ovplyvní distribúciu televíznych a rozhlasových programov?

Zásada krajiny pôvodu: smernicou sa zavádza zásada „krajiny pôvodu“ s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva týkajúce sa určitých programov, ktoré by vysielatelia mohli ponúkať v rámci svojich online služieb (služby súbežného vysielania alebo tzv. simulcasting, služby opakovaného prehrávania a iné služby, ktoré dopĺňajú hlavné vysielanie, ako napríklad prehliadanie upútaviek). Vďaka tomuto mechanizmu budú vysielatelia môcť sprístupňovať svoje rozhlasové, spravodajské a publicistické programy, ako aj vlastnú plne samofinancovanú produkciu vo všetkých krajinách EÚ.

Retransmisia: v smernici sa stanovuje mechanizmus na uľahčenie udeľovania licencií na práva retransmisie rozhlasových a televíznych programov, čo zahŕňa služby retransmisie poskytované cez internet za určitých podmienok. Očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k širšej distribúcii rádiových a televíznych kanálov.

Priamy príjem: Priamy príjem je proces, ktorý vysielatelia čoraz viac využívajú na vysielanie svojich programov pre verejnosť. Novými pravidlami sa zabezpečí, aby nositelia práv boli primerane odmeňovaní v prípade, že sa ich diela používajú v programoch prenášaných prostredníctvom priameho príjmu. Vysielateľom a distribútorom zapojeným do procesu sa tak poskytne právna istota.

Infografika: Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Schválená smernica dopĺňa existujúcu smernicu o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, ktorá už uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov. Vďaka smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii je veľký počet televíznych kanálov pochádzajúcich z určitého členského štátu k dispozícii aj v iných členských štátoch. To je veľký prínos pre kultúrnu rozmanitosť Európy a Európanov žijúcich v členských štátoch EÚ, ktoré nie sú ich domovom.

Vďaka novým pravidlám budú môcť európski vysielatelia ľahšie sprístupňovať určité programy v rámci služieb živého vysielania a opakovaného prehrávania televíznych programov. Prevádzkovateľom retransmisie sa zasa zjednoduší distribúcia väčšieho počtu rádiových a televíznych kanálov. Táto dohoda je dôležitým krokom k vytvoreniu plne funkčného jednotného digitálneho trhu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Factsheet: Improving access to Audio-Visual programmes across the EU

Tlačová správa 13. decembra

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvé písomné záznamy o importe kakaa do Európy boli koncom 16. storočia do Sevilly v Španielsku.
Zistite viac