Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok ako úžitkový vzor


Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok ako úžitkový vzor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa môže popýšiť prvým úžitkovým vzorom. Ide o Cereálnu tyčinku s obsahom fytoaktívnych látok a vytvorili ju pracovníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP).

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je podľa realizačného tímu oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD. APVV-0629-12 „Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín“, realizovaný na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.). V rámci experimentálnej časti sa podarilo vyvinúť optimalizovanú receptúru, ktorá je prispôsobená chuťovým aj fyziologickým požiadavkám seniorov. Projekt vyústil úžitkovým vzorom Cereálnej tyčinky s obsahom fytoaktívnych látok zapísaným na Úrade priemyselného Vlastníctva SR. 

Ako uvádza zodpovedný riešiteľ projektu Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, napriek orientácii projektu do základného výskumu, bolo možné vedecké poznatky transferovať aj do komerčných produktov. „Základným výstupom projektu je zvýšenie vedeckého poznania o vnímaní chuti a pachov seniorov vo vzťahu k príjmu fytoaktívnych látok, životnému štýlu, genetickej predispozície a iných faktorov, ktoré vyplynuli z vedeckého skúmania. Aplikovaným cieľom projektu bolo vytvorenie úžitkového vzorku, popisujúceho kompozíciu potravinového doplnku optimalizovaného pre seniorov. Vedľajším komerčným produktom základného výskumu je model odhadu genetických predispozícií pre vnímanie chutí a odhadu rizika príjmu fytoestrogénov.“

Projekt bol podľa neho logicky rozdelený do štyroch etáp. Uviedol, že v procese nutrigenetickej analýzy bolo analyzovaných viac ako 100 génov za účelom identifikácie jednobodových polymorfizmov. „Získané dáta boli bioinformaticky spracované a využité za účelom hodnotenia genetických predispozícií, ako aj genotypizácie cieľovej skupiny probandov. V etape vývoja produktu boli analyzované spotrebiteľské preferencie seniorov na Slovensku a v zahraničí za účelom získania vstupných parametrov vyvíjaného produktu. Pripomienky cieľovej skupiny boli konfrontované so senzorickým panelom, ktorý potravinový doplnok upravoval z podoby prototypu až do podoby výrobku chráneného úžitkovým vzorom.“

V etape analýzy produktu bolo podľa neho nevyhnutné normalizovať získané dáta a rozšíriť sledované dáta o viaceré parametre, ktoré zvýšili poznanie o vplyve veku, životného štýlu, prirodzeného príjmu fytoaktívnych látok, množstve papíl na vnímanie chuti a pachov. V procese nutrigenomickej analýzy boli zas optimalizované metodické postupy a genetické markery pre neinvazívne hodnotenie expresie génov exprimovaných na jazyku. „Vyhodnotenie elektronických, ako aj printových foriem dotazníkov poskytlo psychografické a demografické informácie o frekvencii príjmu potravín bohatých na rôzne formy fytoestrogénov. V oblasti personalizovanej bezpečnosti potravín bol vytvorený model hodnotenia personalizovaného rizika príjmu fytoaktívnych látok odvodený od molekulárno-genetických dát, zameraný na hodnotenie individuálnej miery rizika jednotlivca. Riešením cieľov projektu vyplynulo mnoho otázok, ktoré sa kolektív pokúsil spracovať a publikovať alebo sa stanú inšpiráciou pre následné projekty základného prípadne aplikovaného výskumu,“ uzavrel doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

 

Informáciu sprostredkovali: Dominik Hollý a doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Konšpiračné teórie sú neoverené informácie, fámy, ktoré sa šíria na témy, ktoré vyvolávajú záujem.
Zistite viac