Bulharské predsedníctvo Rady EÚ: 1. január – 30. jún 2018

17. jan. 2018 • Politické vedy

Bulharské predsedníctvo Rady EÚ:   1. január – 30. jún 2018

Bulharsko prevzalo od 1. januára 2018 svoje historicky prvé predsedníctvo Rady EÚ. Štafetu prevzalo po Estónsku. Bulharské predsedníctvo pokračuje z veľkej miery v záveroch predsedníckeho tria".

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Súčasné trio tvorí estónske, bulharské a rakúske predsedníctvo.

Priority bulharského predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Naša sila je v jednote“, (United, We Stand Strong) ktoré je tiež mottom štátneho znaku Bulharskej republiky. Predsedníctvo bude spolupracovať so svojimi partnermi na jednote medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ s cieľom nájsť konkrétne riešenia na vybudovanie silnejšej, bezpečnejšej a solidárnej Európy.

Počas nasledujúcich 6 mesiacov sa predsedníctvo zameria na štyri kľúčové oblasti: budúcnosť Európy a mladých ľudí, západný Balkán, bezpečnosť a stabilitu a digitálne hospodárstvo.

Darčekový predmet k predsedníctvu BG

Priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií (Zdroj: SLORD)

Priority v oblasti vedy, výskumu a inovácií sú v oblasti digitálnej ekonomiky – týka sa to hlavne elektronickej komunikácie poskytovania cezhraničných služieb, súkromia na internete či kybernetickej bezpečnosti. Medzi ciele patrí aj zrýchlenie prenosu znalostí, údajov a výsledkov výskumu. Týmto sa bude podporovať aj nová generácia výskumníkov a inovátorov.

Spoločnou európskou výzvou v súčasnosti je zosúladenie EÚ a národných cieľov vo výskume a inováciách, ktoré sa dosiahne prepojením výskumných a inovačných systémov na národnej úrovni s tými na európskej úrovni. Úsilie bulharského predsedníctva bude zamerané na posilnenie politických dohôd a záväzkov s výhľadom štruktúrovať a uľahčiť diskusiu o smerovaní ďalšieho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie budúcim predsedníctvam Rady EÚ. Bulharské predsedníctvo sa zamerá aj na to, ako možno optimalizovať výsledky a dopad výskumu a inovácií na priemysel a spoločnosť naprieč EÚ, a to vrátane kľúčových nástrojov budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (9. RP). Optimalizácia prenosu znalostí, lepšieho využitia výsledkov výskumu a otvorený prístup sú životne dôležité pre konkurencieschopnosť a rast. Preto budú aj v centre pozornosti bulharského predsedníctva. Bulhari budú pokračovať tiež v dialógu o podpore ďalších generácií EÚ výskumníkov so zameraním na otvorenú vedu, interdisciplinárne metódy, podnikavosť a využitie Big Data. Debata o Agende európskych zručností mladých výskumníkov prinesie nový pohľad na špecifické opatrenia na podporu vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov vo výskume a inováciách. V tejto súvislosti bulharské predsedníctvo bude hľadať riešenie politických otázok ovplyvňujúcich národné systémy, ako dôsledok úniku mozgov, tak mladej generácie, ako aj vysoko vzdelaných ľudí. Viac informácií o bulharskom predsedníctve v Rade EÚ nájdete tu.

 

Zdroje: http://www.consilium.europa.eu/sk/council-eu/presidency-council-eu/

SLORD

Spracovala a uverejnila Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky: Stránka bulharského predsedníctva

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvá bryndziareň na Slovensku vznikla v roku 1787 v Detve.
Zistite viac