Biomonitoring ftalátov

01. okt. 2018 • Zdravotné vedy

Biomonitoring ftalátov

Ftaláty (estery kyseliny ftalovej) predstavujú skupinu látok, ktoré sa užívajú prevažne ako plastifikátory (zmäkčovadlá) – dodávajú pružnosť a ohybnosť plastom. Tvoria asi 90 % zmäkčovadiel v PVC.

Majú však negatívne účinky na ľudské zdravie. Vedecký výbor Európskej únie pre vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká potvrdil, že zdravotnícke pomôcky z PVC, ktoré obsahujú di-2-ethylhexylftalát, sú nebezpečné. Najzraniteľnejší sú podľa výboru malí chlapci. Biomonitoringom ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou u detí predškolského veku a ich rodičov (Biomonitoring of low molecular weight phthalates in preschool aged children and their parents) sa zaoberali Henrieta Hlisníková a jej školiteľka Ida Petrovičová z Katedry zoológie a antropológie Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Ich príspevok odznel v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Ftaláty patria medzi endokrinné disruptory, čím môžu ovplyvniť aj iné orgánové sústavy človeka. Na ich pôsobenie reagujú senzitívnejšie deti, preto bol náš výskum zameraný na biomonitoring ftalátov u detí predškolského veku (1 – 7 rokov) a ich rodičov. Zamerali sme sa na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu metabolitov ftalátov s nízkou molekulovou hmotnosťou prostredníctvom vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie,“ uvádza výskumný tím. Zistili štatisticky významnú závislosť medzi konzumáciou mäsových výrobkov, mlieka, balenej vody a potravín vo fólii a koncentráciami monometyl ftalátu, monoetyl ftalátu, mono – izo – butyl ftalátu, mono – n – butyl ftalátu. „V rámci používania kozmetických prostriedkov sme zaznamenali štatisticky významné asociácie pri použití šampónu, laku na nechty, rúžu na pery, parfému, make-upu, telového mlieka. Expozícia nízkomolekulovým ftalátom u ľudí sa zvyšuje prostredníctvom stravovacích návykov a používaním kozmetických prípravkov.“

Expozícia ftalátom má podľa odborníkov negatívny účinok na celý ľudský organizmus. Ftaláty patria do skupiny chemikálií narúšajúcich endokrinný systém, ktoré môžu pôsobiť ako exogénne hormóny v ľudskom tele a môžu ovplyvniť koncentrácie reprodukčných hormónov a nástup puberty. „Ftaláty môžu u samcov spôsobiť skrátenie anogenitálnej vzdialenosti, kryptorchizmus a hypospádiu. Deriváty kyseliny ftalovej môžu ovplyvniť maskulinné správanie chlapcov, ktorí boli vystavení ftalátom počas prenatálnej ontogenézy. Ftaláty môžu ovplyvniť nástup astmy a alergií. Môžu indukovať vyššiu koncentráciu lipidov v krvi, vyššie BMI a zväčšenie obvodu pása. Ftaláty môžu ovplyvniť nástup nádorových ochorení. Cieľom našej práce bolo zistiť mieru expozície metabolitmi nízkomolekulových ftalátov u detí predškolského veku a ich rodičov,“ uvádza vo svojej práci Henrieta Hlisníková.

Cieľová populačná skupina tohto výskumu boli deti predškolského veku a ich rodičia. Zber vzoriek a údajov z dotazníka sa uskutočnil na 3 materských školách – MŠ Melek, MŠ Za humnami v Nitre a MŠ Ludvika Svobodu v Bardejove. Zber vzoriek prebiehal od mája do novembra 2016 a celkovo sa do výskumu zapojilo 51 detí, 19 dievčat a 32 chlapcov a 27 rodičov.

Porovnanie koncentrácií metabolitov ftalátov u detí a ich rodičov

Na získanie potrebných údajov o hygienických a stravovacích návykoch, o telesných mierach a športových aktivitách detí výskumníci použili štrukturovaný dotazník. Výskum bol anonymný, rodič každého dieťaťa podpisom informovaného súhlasu potvrdil účasť dieťaťa prípadne seba vo výskume.

V závere svojej práce Henrieta Hlisníková uvádza, že sa zamerali na biomonitoring metabolitov nízkomolekulových ftalátov u detí predškolského veku (1 – 7 rokov) (n=51) a rodičov (n=27). Táto populačná skupina bola vybraná z dôvodu ich vysokej senzibility voči pôsobeniu ftalátov, pričom komparovali ich namerané koncentrácie ftalátov s expozíciou ich rodičov. V rámci tohto výskumu probandi odovzdali okrem vzoriek prvého ranného moču aj vyplnený dotazník, v ktorom boli zaznamenané údaje o ich veku, pohlaví, hmotnosti, výške, bydlisku, ale aj o ich stravovacích a hygienických návykoch.

„Vzhľadom na negatívny vplyv ftalátov na zdravotný stav človeka je dôležité ich monitorovanie v populácii. Výsledky našej práce naznačujú asociácie medzi konzumáciou potravín balených do plastových obalov a použitia kozmetických prípravkov so signifikantne zvýšenými koncentráciami metabolitov ftalátov. Avšak, sú potrebné ďalšie štúdie s väčším počtom probandov na potvrdenie týchto výsledkov,“ uzavrela autorka.

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.  
Podujatie nadobudlo charakter vedeckej konferencie so všetkými charakteristikami, akými sú: nenahraditeľné osobné stretnutia účastníkov počas samotného podujatia, možnosť diskusie, publikovanie recenzovaných príspevkov v zborníku prác.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V prípade čistej vody, môžu slnečné lúče dosahovať hĺbku až 240 m.