Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

17. jan. 2019 • Matematické vedy

Aplikačné a neštandardné matematické úlohy

Matematické úlohy majú nezastupiteľnú funkciu pri nadobúdaní a osvojovaní poznatkov, schopností a spôsobilostí žiakov. Prostredníctvom vhodných úloh dochádza k zvyšovaniu matematickej gramotnosti, čo patrí medzi najpodstatnejšie otázky vo vyučovaní matematiky. Konštatuje to Veronika Bočková a jej školiteľka Lucia Rumanová, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v práci Aplikačné a neštandardné matematické úlohy (Application and Non – standard Task in Mathematics).

„Porozumenie osvojených vedomostí sa prejaví najmä pri riešení neštandardných a aplikačných úloh, v rámci ktorých žiak aplikuje už nadobudnuté matematické vedomosti. Schopnosť aplikovať matematiku sa nevyvíja sama od seba, a preto je vhodné do vyučovania matematiky takéto úlohy zavádzať.“

V príspevku sa autorky zaoberajú rôznymi typmi matematických úloh a tiež stratégiami pri ich riešení. „Neštandardné a aplikačné úlohy odstraňujú formálne prijímanie poznatkov a približujú matematiku k potrebám žiaka. Navrhujeme preto niekoľko zaujímavých aplikačných a neštandardných úloh a uvádzame rôzne metódy riešenia daných matematických úloh. Popisujeme tiež konkrétne skúsenosti so zaradením vytvorených úloh do vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ.“ 

Riešenie matematických úloh sa podľa autoriek práce zaraďuje medzi základné rozvíjajúce činnosti výchovy a vzdelávania na hodinách matematiky. „Úlohy sú vhodné pre vzbudenie záujmu o matematiku a zároveň zabezpečujú aktívnu činnosť žiakov.“ Autorky sa venujú aj návrhom aplikačných a neštandardných úloh. V konkrétnych úlohách žiaci využívajú svoje poznatky o desatinných číslach, zlomkoch, Pytagorovej vete, obsahu, obvode obdĺžnika a štvorca. 

Ako uvádzajú autorky v závere tejto práce, väčšinu úloh z prieskumu riešili žiaci, ktorí sú výborní z matematiky na oslovenej základnej a strednej škole. „Teda s riešením štandardných úloh nemajú žiadne problémy, avšak s riešením neštandardných Výpočet obvodu labyrintuúloh majú málo skúseností. Tento fakt sa odzrkadlil v ich riešeniach nami zadaných úloh. V riešeniach prvej úlohy sme mohli pozorovať, že žiaci majú teoretické poznatky. Vedia vypočítať napríklad obvod a obsah obdĺžnika aj štvorca, vynásobiť desatinné číslo desatinným. Problém však nastal, keď mali žiaci svoje poznatky prepojiť a vyriešiť náročnejšiu úlohu. Častou chybou pozorovanou v prvej úlohe bola nepozornosť.“

V druhej úlohe žiaci najčastejšie neporozumeli zadaniu úlohy. „Podľa nášho názoru by tretiu úlohu vyriešilo viac žiakov, kebyže je v úlohe zadaných menej chemických prvkov, nakoľko podiel kyslíka a uhlíka z celej hmotnosti vedel určiť každý žiak. Štvrtá úloha si vyžadovala správne predstavenie si zadanej situácie a zakreslenie náčrtu. Túto fázu riešenia nezvládlo viac ako 50 % žiakov prvého ročníka vybraného gymnázia. Žiaci sa vo svojom živote stretávajú s mnohými situáciami, ktoré je potrebné čo najefektívnejším spôsobom vyriešiť. Pri ich riešení im častokrát môžu pomôcť matematické kompetencie získané počas ich štúdia. Práve aplikačné a neštandardné úlohy poukazujú na prepojenie matematiky s reálnym životom a praxou. Je preto vhodné a aj nevyhnutné, aby sa v čo najväčšej možnej miere úlohy tohto typu zavádzali aj do učiva základných a stredných škôl,“ uzavreli autorky textu.

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Veronika Bočková; Školiteľ: Lucia Rumanová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /kevinamrulloh/

Uverejnila: VČ

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 1938 švajčiarsky chemik Dr. Albert Hofmann syntetizoval LSD v laboratóriu.
Zistite viac