Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

18. nov. 2018 • Pedagogické vedy

Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

Zeleň a jej úpravy podľa aktuálnych trendov. To je nevyhnutnou podmienkou pre typ výučby, akým je odbor krajinná a záhradná architektúra. Projekt Ateliérová tvorba – inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (LandArch Studio – Innovation of Teaching Structure, Content and Tools) je zameraný na podporu inovácie ateliérových predmetov v súvislosti so zmenami študijných plánov na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom je zabezpečiť inováciu výučby skupiny ateliérových predmetov na bakalárskom stupni, a to na predmetoch Ateliéry parkovej tvorby, Ateliéry záhradnej tvorby a Ateliér bakalárskej práce. „V súvislosti so zavedením nových ateliérových predmetov alebo ich obsahovými zmenami je potrebná inovácia študijných materiálov a foriem výučby, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu pedagogického procesu. Ide najmä o vytvorenie nových študijných materiálov k teoretickým častiam predmetov – vysokoškolskej učebnice (Ateliérová tvorba – tvorba vyhradenej zelene), projekčná zložka cvičení bude podporená návodmi na cvičenia so vzorovými projektmi (Ateliérová tvorba – návody na cvičenia),“ uvádzajú realizátori projektu. Líderkou je Ing. Denisa Halajová, PhD. Projekt má realizačné obdobie 2016 – 2018.

Obsahovou náplňou ateliérových predmetov je riešenie vybraných modelových území všetkých typov zelene v sídle či krajine, preto po naplnení obsahovej stránky realizátori projektu predpokladajú konkrétne prínosy v rámci praktickej využiteľnosti výsledkov projektu na úrovni samospráv, rôznych organizácií či občianskych združení. „Ide najmä o vypracovanie návrhových štúdií a projektov modelových území v intraviláne miest a obcí s dôrazom na aplikáciu súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre a potrebu riešenia aktuálnych výziev zelenej infraštruktúry. Metodické postupy hodnotenia riešených území, princípy navrhovania objektov vyhradenej zelene a príklady tvorby, prezentované formou odbornej publikácie Tvorba priestorov vyhradenej zelene, budú prínosom tak pre štúdium krajinnej a záhradnej architektúry, ako aj pre odbornú prax a samosprávy,“ spresňujú.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/9713

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/historia-fakulty/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nanočastice zlata dokážu chrániť ľudský albumín.
Zistite viac