Aký je vzťah medzi kategóriami krajinnej pokrývky a kvalitou vody na Slovensku?


Aký je vzťah medzi kategóriami krajinnej pokrývky a kvalitou vody na Slovensku?

Pokrytie zemského povrchu je výsledkom kombinovaného vplyvu prírodných aj socioekonomických procesov v krajine. Je predmetom výskumu vedcov v snahe analyzovať vplyv človeka na krajinu, ako aj pri hľadaní riešenia problematiky krajinného plánovania a ekologickej stability. V rámci toho sa hodnotí kvalita povrchových tokov vody na základe analýzy krajinnej pokrývky. Je obzvlášť užitočná v prípadoch, keď sa berú do úvahy iné zdroje znečistenia.

V príspevku autorov Cyril Siman a Yvetta Velísková, Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, bol analyzovaný vzťah medzi kategóriami krajinnej pokrývky a kvalitou vody na Slovensku. Bola použitá vrstva krajinnej pokrývky Corine (3. hierarchická úroveň). Jednotlivé kategórie krajinnej pokrývky boli zoskupené do štyroch kategórií: lesné a seminárne oblasti; poľnohospodárske oblasti; urbanizované a technické oblasti; nečlenené oblasti.

Cyril Siman uvádza, že výsledky spracované v príspevku s názvom Land cover – one of the catchment parameters with an impact on water quality in surface streams potvrdzujú výsledky výskumov zo zahraničia, ktoré hovoria, že analýzu krajinnej pokrývky je možné použiť ako jeden z parametrov povodia slúžiaci na odhad kvality vody v povrchových tokoch.

„Tento parameter (v kombinácii s inými – napr. so sklonom reliéfu) sa využíva aj ako jeden zo vstupných parametrov do modelov zaoberajúcich sa modelovaním emisií znečisťujúcich látok do vodných tokov. Význam pre odbornú verejnosť vidím v tom, že vedci zaoberajúcimi sa zmenami krajinnej pokrývky môžu sledovať jej zmeny vo vzťahu ku kvalite vody (ak sa tým už aj niekto z geoekológov alebo geografov nezaoberá).“

Vplyv znečistenia na zdravie

Význam vidí odborník aj v krajinnom plánovaní, vodnom hospodárstve a v manažmente krajiny na úrovni povodí.

„Je dôležité si uvedomiť, že zásahy do štruktúry krajiny ako napríklad výrub lesa a následná výstavba v týchto územiach sa dotkne nielen rastlín a živočíchov dovtedy žijúcich na danom území, ale dopad to bude mať napríklad aj na kvalitu vody.“

So svojou prácou sa autori zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Cyril Siman

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Aviavlad/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Je popísaných viac ako 21-tisíc rôznych tvarov snehových kryštálov.
Zistite viac