Akú rolu hrá vzdelanie pri reprodukčnom správaní žien?

03. máj. 2019 • Psychologické vedy

Akú rolu hrá vzdelanie pri reprodukčnom správaní žien?

Vzdelanie je považované za jeden z najdôležitejších faktorov intenzity a časovania materských a rodinných štartov, realizácie ďalších reprodukčných zámerov, ako aj stability manželských zväzkov. V poslednom štvrťstoročí sme pritom na Slovensku svedkami jedinečnej transformácie vzdelanostných dráh mladých žien, ako aj komplexnej transformácie rodinného a reprodukčného správania.

Identifikovať vplyv najvyššieho dosiahnutého vzdelania na charakter reprodukčného a rodinného správania žien Slovenska je podstatou projektu Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku. Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Dá sa podľa neho predpokladať, že expanzia vyšších stupňov vzdelania v kombinácii s rekonštitúciou jednotlivých prechodov v životných dráhach žien sa podieľajú na transformácii rodinného a reprodukčného správania. Vysvetlil, že práve analýza tohto vzájomného vzťahu predstavuje jeden z najdôležitejších krokov k celkovému pochopeniu komplexnej transformácie reprodukcie na Slovensku. „Snažíme sa tak odpovedať na otázky, či vzdelanie žien na Slovensku ovplyvňuje rodinné a reprodukčné správanie a akú úlohu bude zohrávať.“

Vedci v rámci tohto projektu plánujú uskutočniť transverzálnu a kohortnú analýzu rodinného a reprodukčného správania žien na Slovensku v kontexte expanzie vyšších stupňov vzdelania a rekonštitúcie prechodov v životných dráhach, ďalej diferenčnú analýzu intenzity a časovania plodnosti, sobášnosti a rozvodovosti žien podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Chcú tiež preskúmať vplyv dosiahnutého vzdelania na ďalšie aspekty rodinného a reprodukčného správania (rodinný stav, štruktúra rodín a domácností, štruktúra žien podľa parity) a v neposlednom rade im ide o identifikáciu základných predpokladov budúceho vývoja rodinného a reprodukčného správania v spojitosti so zmenami vo vzdelanostnej štruktúre mladých generácií žien Slovenska.

Pracovníci Centra spoločenských a psychologických vied SAV spolupracujú na jednotlivých úlohách aj s Filozofickou fakultou UK, Katedrou ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PRIF UK či Katedrou demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe.

Projekt Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku končí v decembri tohto roka a jeho realizácia sa začala v januári 2017. Ako priblížil RNDr. Branislav Šprocha, PhD., v posledný rok riešenia projektu ich čaká príprava syntetickej záverečnej monografie a niekoľkých článkov venujúcich sa ďalším špecifickým aspektom prepojenia vzdelania a rodinného správania (napr. rodiny a domácnosti, rozvodovosť a vzdelanie oboch manželov a pod.) a tiež príprava prognostických scenárov možného vývoja.

„Ide nám o pochopenie prepojenia medzi rôznymi charaktermi rodinného a reprodukčného správania v spojitosti s dosiahnutým vzdelaním a ich zmien v období transformácie. Uvedené poznatky sú priamo aplikovateľné pre formuláciu rodinných politík rešpektujúcich odlišné nastavenie rodinných a reprodukčných dráh osôb s rôznou úrovňou ľudského kapitálu. Výsledky sú aplikovateľné aj do pedagogického procesu a ako vstup pre ďalší výskum, keďže uvedená problematika nie je na Slovensku komplexnejšie skúmaná,“ uzavrel zodpovedný riešiteľ.

 

Odborný garant textu: RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /marvelmozhko/

Uverejnila: VČ

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bobuľové ovocie je charakteristické vysokou nutričnou hodnotou.
Zistite viac