Ako prebiehalo osídlenie horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej?


Ako prebiehalo osídlenie horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej?

Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít, najmä na západnom Slovensku, umožňuje postihnúť určité zákonitosti osídlenia. Hlavným zámerom projektu Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej (Process and regularities of settlement development in mountain and foothill regions of Western Slovakia during prehistory and early historical period) je poznanie dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej.

Ako riešiteľská organizácia v roli koordinátora pôsobí Slovenské národné múzeum; zodpovedný riešiteľ: Igor Bazovský. Spolupracujúca organizácia je Archeologický ústav SAV, ktorý zastupuje doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

Dôraz v rámci projektu je podľa riešiteľov kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu“ v závere doby laténskej). Kľúčové sú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Výskumníci sledujú surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy, pričom prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov má byť interdisciplinárny prístup k problematike.

Riešiteľská organizácia Slovenské národné múzeum pokračovala v minulom roku v prieskumoch v oblasti juhozápadného Slovenska – išlo o prieskumy v povodí potokov Bohatá a Parná či lokality z doby laténskej a rímskej. „Okrem prieskumov na dávnejšie známych lokalitách sa podarilo objaviť dve nové lokality – sídlisko z doby laténskej v Lábe a sídlisko z doby rímskej v Kostolišti. V rámci systematického prieskumu a výskumu osídlenia uvedených období v Tvrdošovciach sa v roku 2018 podarilo kompletne preskúmať dva archeologické objekty obytného charakteru, ktoré boli vytypované na základe geofyzikálneho prieskumu. Prvým je polozemnica 7-kolovej konštrukcie z doby rímskej, ktorej datovanie bolo overené už pri výskume v predchádzajúcom roku. Druhý objekt – zemnicu 2-kolovej konštrukcie datujú nálezy do doby laténskej. Z výplne oboch objektov boli odobraté vzorky pre paleobotaniku. Dôležitým podkladom pre výskum pravekých hradísk v Malých Karpatoch bolo získanie detailných lidarových snímok zo 46 lokalít,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Archeologický ústav SAV pokračoval v získavaní záberov prostredníctvom LIDAR – snímkovania, kde sa zamerali z hľadiska archeológie na dva zaujímavé mezoregióny, a to Podskalie, Pružina a okolie a na Vršatec, Tuchyňu, Kvašov a okolie. Uskutočnili sa aj prieskumy polôh v katastri Ilavy, okr. Ilava, ako aj prieskum polohy Veľké skaly/Roháč v katastri Podskalia, okr. Považská Bystrica.

Ďalšou aktivitou v rámci projektu je spracovávanie a vyhodnocovanie materiálu zo starších výskumov, ako aj nálezov získaných v rámci projektu. Riešiteľské organizácie pokračovali v roku 2018 v zhromažďovaní údajov o archeologických lokalitách. Existujúca databáza bola terénnymi prieskumami doplnená o niekoľko nových lokalít.

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného SlovenskaNálezy a vzorky boli skúmané prírodovednými metódami. Bola realizovaná analýza C14 vzorky z Bukovej. Pokračovali analýzy kovov – röntgenovo-fluorescenčenj analýze bol podrobený ďalší súbor predmetov z rôznych lokalít prevažne z doby laténskej a rímskej. Okrem nálezov zo Slovenského národného múzea – Archeologického múzea boli analyzované aj archeologické predmety z múzea v Hlohovci. V spolupráci so Slovenským národným múzeom – Prírodovedným múzeom je robená analýza zvyškov kože z konského postroja z Borinky z doby rímskej.

Predstavitelia spoluriešiteľskej organizácie (Archeologický ústav SAV) venovali pozornosť spracovaniu a prezentácii starších výskumov v Nitre a Bratislave. Čiastočné výsledky boli prezentované na dvoch domácich konferenciách a ďalších medzinárodných. Preskúmaná bola aj lokalita Bratislavský hrad. Na troch konferenciách boli prezentované priebežné výsledky zo spracovania materiálu a aj z terénnej aktivity. Pokračovalo sa v zbieraní lokalít z okresov Púchov a Považská Bystrica.

V rámci projektu zorganizovali riešitelia mnohé konferencie a výsledky riešenia projektu prezentovali na niekoľkých ďalších konferenciách a iných vedeckých podujatiach.

Stretnutie kompletného riešiteľského tímu bolo zamerané predovšetkým na vzájomné informovanie o tom, na čom jednotliví členovia pracujú. V priateľskej atmosfére s bohatou diskusiou boli prezentované jednotlivé referáty. V roku 2019 by mali byť súčasťou kompletnej monografie, ktorá vyjde ako Suplementum SNM.

Projekt je realizovaný v období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020.

 

Informácie poskytla: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Archeologický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://archeol.sav.sk/index.php/sk/kontakt/vyskum/projekty-apvv/proces-a-zakonitosti-osidlenia-horskych-a-podhorskych-oblasti-zapadneho-slovenska/

Ilustračné foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Podujatia
registrácia|prezentácia|GIS Day 2019
08. júl. 2019 00.00 hod.
Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zdroje vitamínu K1 zahŕňajú najmä zelenú listovú zeleninu, rastlinné oleje a niektoré druhy ovocia.
Zistite viac