Ako funguje výchova k podnikateľstvu v Európe?

13. jan. 2018 • Pedagogické vedy

Ako funguje výchova k podnikateľstvu v Európe?

Rozvoj a propagácia výchovy k podnikateľstvu je už mnoho rokov jedným z kľúčových politických cieľov inštitúcií EÚ a členských štátov. V súvislosti s vysokým počtom nezamestnaných, ekonomickou krízou a prudkými zmenami v komplexnom, na vedomostiach založenom hospodárstve a spoločnosti, univerzálnych zručnostiach, ako je podnikateľstvo sú podstatné nielen na formovanie myslenia mladých ľudí, ale tiež na poskytovanie zručností, vedomostí a postojov, ktoré sú dôležité pre rozvoj podnikateľskej kultúry v Európe. Hoci niektoré štáty sa zaviazali podporovať výchovu k podnikateľstvu už viac ako desaťročie, iné iba začínajú.

Prečo je dôležitá výchova k podnikateľstvu? Zahŕňajú ju európske štáty do učebných osnov? Aký druh stratégií sa doposiaľ zrealizoval? Akú odbornú prípravu učitelia absolvujú v tejto oblasti? Tieto otázky sú kľúčovou témou v novej publikácii siete Eurydice zameranej na výchovu k podnikateľstvu v Európe – Enterpreneurship Education at School in Europe.

Táto nová analýza publikovaná v r. 2017 zachytáva súčasný rozvoj v Európe. Poskytuje aktualizované a detailnejšie informácie o stratégiách, učebných osnovách a výsledkoch vzdelávania a taktiež zahŕňa nové témy, napríklad finančné schémy a vzdelávanie učiteľov. Štúdia sa zameriava na základné vzdelávanie, nižšu a vyššiu úroveň sekundárneho vzdelávania, ako aj na inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu (IVET). Obsahuje informácie z rokov 2014/15 z 33 štátov, ktoré sú členmi siete Eurydice. Okrem toho, národné informácie poskytujú prehľad o výchove k podnikateľstvu v každom štáte.

Definícia výchovy k podnikateľstvu

V štúdii je výchova k podnikateľstvu definovaná ako rozvoj zručností a myslenia študenta takým spôsobom, aby bol schopný pretvoriť kreatívne myšlienky do podnikateľských aktivít. Toto je kľúčová kompetencia pre všetkých študentov, ktorá podporuje osobný rozvoj, aktívne občianstvo, sociálnu inklúziu a zamestnateľnosť.

Existuje metodika v oblasti vyučovacích metód?

Pre výchovu k podnikateľstvu má viac ako polovica štátov veľmi málo, alebo žiadnu metodiku v oblasti vyučovacích metód. Zatiaľ čo väčšina štátov uvádza, že výchova k podnikateľstvu je súčasťou učebných osnov, iba málokedy odporúčajú učiteľom akékoľvek vyučovacie/študijné metódy a nechávajú učiteľom v tejto oblasti veľkú autonómiu. V prípade, že sú poskytnuté pokyny, zvyčajne to platí pre všeobecnú vyššiu sekundárnu úroveň a inštitucionálne počiatočné odborné vzdelávanie a prípravu.

Výskum konštatuje, že metódy, v rámci ktorých sa podporuje prepojenie študentov s reálnym svetom mimo triedy a nadobudnutie tohto typu skúseností, sú podstatné pre výchovu k podnikateľstvu. Štúdia poukazuje na fakt, že iba niekoľko štátov poskytuje praktické skúsenosti v oblasti podnikania – napríklad vytvorenie malých, alebo juniorských spoločností, alebo prácu založenú na projektovom riadení – v rámci zvyčajnej alebo povinnej časti učebných osnov.

Toto je jeden z dôvodov prečo sú dôležité presné pokyny, aby učitelia mali spoločné porozumenie aké metódy sú dôležité pre výchovu k podnikateľstvu a ktoré najefektívnejšie prispejú na úspešné vyučovanie týchto zručností.

Prehľad cieĺov širšej stratégie prepojebej s výchovou k podnikateľstvu

Aké sú výsledky

Výsledky vzdelávania prepojené s výchovou k podnikateľstvu zostávajú fragmentované a stále nie sú strategickou prioritou. Rozvoj a implementácia výchovy k podnikateľstvu v Európe je financovaná prostredníctvom národných a/alebo európskych zdrojov. Hoci viac ako polovica európskych štátov prideľuje na rozvoj a realizáciu výchovy k podnikateľstvu aj národné, aj európske financovanie, bude potrebné vytvoriť v Európe stabilné a dlhodobé finančné zdroje.

Celá správa (aktuálne vydanie) Enterpreneurship Education at School in Europe (Výchova k podnikateľstvu v škole v Európe) je aj v slovenskom jazyku na stránkach Eurydice.

 

Zdroje: stránky Eurydice

Graf: Publikácia v slovenskom jazyku

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zatmenia Slnka a Mesiaca jednoznačne patria k tým najpútavejším astronomickým udalostiam.
Zistite viac