Ako docieliť udržateľnosť historických stavieb?

10. okt. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Ako docieliť udržateľnosť historických stavieb?

Reduce – reuse – recycle (redukovať, opätovne použiť, recyklovať). Tieto tri „R“ sú na jednej strane nosnými piliermi v rámci princípov ochrany životného prostredia, no majú čo povedať aj v oblasti architektúry. 

Svedčí o tom projekt S-H-S – Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (S-H-S – Sustainability principles in the context of historic urban structures). Jeho filozofickým východiskom je princíp udržateľnosti vyjadrený v slovnom spojení reduce – reuse – recycle, prenesený do roviny architektúry a urbanizmu. „Rešpekt voči historickým objektom či súborom budov je primárne motivovaný kultúrnou udržateľnosťou. Historické budovy a urbánne štruktúry však ponúkajú významný potenciál aj v ponímaní energetickej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti. V súčasnosti čoraz viac narastá tlak na ideovú a inštitucionálnu ochranu, revitalizáciu, adaptáciu a využívanie kultúrneho dedičstva ako protipól k novej výstavbe,“ uvádzajú riešitelia projektu z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave. Sú nimi Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Klára Macháčová, Karolína Sásiková, Karol Görner, Andrej Botek, Michal Ganobjak, Krístína Kalašová, Peter Morgenstein.

Projekt je zameraný na systematizáciu a kategorizáciu parametrov udržateľnosti historických stavieb a stavebných súborov. V ich kontexte usiluje o identifikovanie zmysluplného rozsahu aplikácie súčasných prístupov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v dimenzii objektu či sídla. V rámci projektu bude v kontexte historického prostredia vyhodnocovaná implementácia obnoviteľných zdrojov energie, dostavba sídelných štruktúr metódou slnečného obalu, aplikácia inovatívnych konštrukcií (membrán), vyhodnocovanie parametrov vonkajšieho a vnútorného prostredia (klimatické merania, dôraz na pobytovú kvalitu verejných priestorov), ekologická a ekonomická náročnosť životného cyklu budov či komplexné zapojenie existujúcich sídelných štruktúr do v súčasnosti forsírovaného konceptu „smart city” (energetická kooperácia urbánnych štruktúr, smart grid).

Pre potreby výskumu majú byť vytvorené podmienky pre vzájomné využívanie výskumnej infraštruktúry – laboratórium s „umelou oblohou” a simulácia preslnenia na 3D modeloch vytvorených v Univerzitnom vedeckom parku na FA STU. Zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov vyvrcholí účasťou na konferenciách a vedeckých podujatiach, ako aj v spoločných publikačných výstupoch, ktoré podporia rozvoj doktorandov a skvalitnia ich výskumnú prácu. Cieľom projektu je aj kontinuita bádania a podanie žiadosti výskumného projektu v danej oblasti výskumu historických štruktúr.

Doba riešenia projektu je 01 / 2018 – 12 / 2019.

 

Zdroj informácií: www.fa.stuba.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Bobuľové ovocie je charakteristické vysokou nutričnou hodnotou.
Zistite viac