Ako docieliť udržateľnosť historických stavieb?

10. okt. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Ako docieliť udržateľnosť historických stavieb?

Reduce – reuse – recycle (redukovať, opätovne použiť, recyklovať). Tieto tri „R“ sú na jednej strane nosnými piliermi v rámci princípov ochrany životného prostredia, no majú čo povedať aj v oblasti architektúry. 

Svedčí o tom projekt S-H-S – Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr (S-H-S – Sustainability principles in the context of historic urban structures). Jeho filozofickým východiskom je princíp udržateľnosti vyjadrený v slovnom spojení reduce – reuse – recycle, prenesený do roviny architektúry a urbanizmu. „Rešpekt voči historickým objektom či súborom budov je primárne motivovaný kultúrnou udržateľnosťou. Historické budovy a urbánne štruktúry však ponúkajú významný potenciál aj v ponímaní energetickej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti. V súčasnosti čoraz viac narastá tlak na ideovú a inštitucionálnu ochranu, revitalizáciu, adaptáciu a využívanie kultúrneho dedičstva ako protipól k novej výstavbe,“ uvádzajú riešitelia projektu z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave. Sú nimi Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Klára Macháčová, Karolína Sásiková, Karol Görner, Andrej Botek, Michal Ganobjak, Krístína Kalašová, Peter Morgenstein.

Projekt je zameraný na systematizáciu a kategorizáciu parametrov udržateľnosti historických stavieb a stavebných súborov. V ich kontexte usiluje o identifikovanie zmysluplného rozsahu aplikácie súčasných prístupov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v dimenzii objektu či sídla. V rámci projektu bude v kontexte historického prostredia vyhodnocovaná implementácia obnoviteľných zdrojov energie, dostavba sídelných štruktúr metódou slnečného obalu, aplikácia inovatívnych konštrukcií (membrán), vyhodnocovanie parametrov vonkajšieho a vnútorného prostredia (klimatické merania, dôraz na pobytovú kvalitu verejných priestorov), ekologická a ekonomická náročnosť životného cyklu budov či komplexné zapojenie existujúcich sídelných štruktúr do v súčasnosti forsírovaného konceptu „smart city” (energetická kooperácia urbánnych štruktúr, smart grid).

Pre potreby výskumu majú byť vytvorené podmienky pre vzájomné využívanie výskumnej infraštruktúry – laboratórium s „umelou oblohou” a simulácia preslnenia na 3D modeloch vytvorených v Univerzitnom vedeckom parku na FA STU. Zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov vyvrcholí účasťou na konferenciách a vedeckých podujatiach, ako aj v spoločných publikačných výstupoch, ktoré podporia rozvoj doktorandov a skvalitnia ich výskumnú prácu. Cieľom projektu je aj kontinuita bádania a podanie žiadosti výskumného projektu v danej oblasti výskumu historických štruktúr.

Doba riešenia projektu je 01 / 2018 – 12 / 2019.

 

Zdroj informácií: www.fa.stuba.sk

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Maximálna odporúčanú dennú dávku kofeínu je 150 – 200 mg.
Zistite viac