Ako čo najefektívnejšie zhodnotiť biodiverzitu európskych vôd


Ako čo najefektívnejšie zhodnotiť biodiverzitu európskych vôd

Biodiverzita alebo rozmanitosť života na Zemi je prioritou pre vodné systémy. Tím odborníkov z viacerých vedných disciplín má za úlohu identifikovať najvhodnejšie, štandardne využiteľné genetické nástroje a eko-genetické indexy pre rutinné využitie v hodnotení stavu biodiverzity európskych vôd.

Spoločne pracujú na projekte Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy (Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe), zodpovedným riešiteľom je RNDr. Fedor Čiampor, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Projekt poskytne platformu pre školenie novej generácie európskych vedeckých pracovníkov vo využívaní nových technológií. Úlohou tejto COST akcie je v spolupráci s aplikovanou sférou v oblasti vodného hospodárstva, politikov a ďalších partnerov vytvoriť funkčný rámec pre aplikáciu eko-genetických techník v hodnotení biologického stavu ekosystémov, vysvetlil RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

Čiastkovými cieľmi projektu podľa neho sú: a) vytvorenie platformy pre vzájomnú spoluprácu a komunikáciu, hľadanie efektívnych metód, porovnávanie molekulárnych postupov; b) spracovávanie európskej referenčnej databázy DNA barkódov; c) spájanie klasických a moderných prístupov (hlavne v súvislosti s doterajšími a novo testovanými prístupmi hodnotenia v rámci vodnej direktívy); d) diseminácia výstupov; e) riešenie problematiky spracovania veľkých objemov molekulárnych dát; f) prispievanie k ekonomickému rastu – vytváranie možností pre nové start-up spoločnosti zamerané na eko-genomické analýzy.   

Jednotlivé pracovné skupiny sú zamerané na odlišné otázky, a síce WG1: Referenčné databázy DNA barkódov, WG2: Biotické indexy a metriky, WG3: Laboratórne a terénne protokoly, WG4: Analýza a skladovanie dát, WG5: Stratégie implementácie, pričom všetky sú zamerané na hlavný cieľ a to sú možnosti implementácie molekulárnych dát v monitoringu vôd v súvislosti so smernicami EU (WFD, MSFD).

„Ja som členom a zástupcom vedúceho WG1. V predchádzajúcom období sme zhromažďovali dáta o pokrytí monitorovaných taxónov DNA barkódmi v Európe, identifikovali sa chýbajúce dáta na úrovni krajín a taxonomických skupín a v súčasnosti bol odoslaný prehľadový článok sumarizujúci zistené údaje. Okrem toho sa v rámci akcie uskutočňujú workshopy, krátke vedecké pobyty a iné akcie s cieľom zlepšiť pokrytie taxónov vodnej bioty DNA barkódmi, vytvoriť sieť odborníkov v danej oblasti, vypracovať štandardné protokoly, postupy procesy vyhodnocovania dát tak, aby mohli byť nové genetické nástroje efektívne implementované v hodnotení kvality a ekologického stavu vôd,“ hovorí RNDr. Fedor Čiampor PhD.

Členmi COST akcie DNAqua.Net sú vedci, zástupcovia podnikateľskej sféry, „stakeholdri” z vyše 40 krajín EÚ, Európy a ďalších krajín, celkovo je v akcii zahrnutých okolo 400 odborníkov. „Tento rok a začiatkom budúceho roku ešte prebehnú viaceré workshopy, mítingy a krátkodobé pobyty (STSM – Short term scientific mission) a na záver hodnotiaca konferencia. Výsledkom, ako som spomínal, by mal byť jednak prehľad súčasného stavu využiteľnej technológie založenej na analýze molekulárnych dát a tiež súbor návodov, protokolov, štandardov potrebných pre efektívnu a štandardizovanú aplikáciu týchto metód v praxi. To by mal byť aj hlavný prínos projektu. Prínosom je ale aj zlepšenie pokrytia taxónov DNA barkódmi, vytvorenie siete medzinárodných odborníkov, iniciácia národných aktivít smerujúcich k využívaniu molekulárnych dát v monitoringu bioty vôd,“ dopĺňa zodpovedný riešiteľ.

Pre prax je podľa neho prínosom riešenia projektu skvalitnenie, zrýchlenie, zlacnenie a spresnenie hodnotenia ekologického stavu a kvality vôd (akvytických ekosystémov), ktoré sú absolútne nevyhnutnou a kľúčovou zložkou prostredia a plnia viaceré ekosystémové služby (zdroj vody, zdroj biodiverzity, hospodárstvo – napr. rybárstvo, rekreácia….).

Projekt trvá v období 20. 10. 2016 – 19. 10. 2020.

 

Informácie poskytol: RNDr. Fedor Čiampor, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Free-Photos/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Quark_2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Komplexný biologický proces, rytmus pohybovej aktivity, je ovplyvniteľný jedným génom.
Zistite viac