Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia


Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia

Prehľad najaktuálnejších poznatkov v problematike extenzívnej kultivácie jedlých a liečivých húb, ako aj ich uplatniteľnosti vo výžive ľudí prináša práca Adaptabilita vybraných druhov jedlých a liečivých húb a ich extenzívna kultivácia v podmienkach SPU v Nitre (The adaptability of selected species of edible and medicinal mushrooms and their extensive production in the conditions of SAU in Nitra) od autorov: Dávid Chmelár, Marcel Golian, Alžbeta Hegedűsová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V teoretickej časti autori sumarizujú poznatky o farmaceutickom a gastronomickom potenciáli vybraných druhov drevokazných húb, pričom v praktickej časti na základe získaných poznatkov overujú možnosti extenzívnej kultivácie húb v podmienkach ex situ Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Založená experimentálna plocha bola navrhnutá a realizovaná v rámci rekultivácie nevyužívanej plochy ako rozšírenie Vzorkovnice zelenín pod správou Katedry zeleninárstva FZKI za účelom vytvorenia „zelenej exteriérovej učebne“ využiteľnej pre výučbu predmetov Špeciálne zeleninárstvo a Jedlé a liečivé huby. Plocha bola súčasne doplnená sortimentom vybraných koreninových, aromatických a liečivých trvácich rastlín s možnosťou využitia pre výučbu predmetu Koreninové a aromatické rastliny. Pokus overovania možnosti kultivácie vybraných druhov húb bol v plnom rozsahu založený.

„Na základe optického hodnotenia inokulovaných pňov možno konštatovať, že kolonizácia ušľachtilými hubami prebehla uspokojivo. Aktuálne sú inokulované pne v štádiu dormancie, pričom ich produkčný potenciál bude ďalej sledovaný. Sekundárnym cieľom práce bola participácia na tvorbe informačného webu určeného pre širokú verejnosť, ktorý je zameraný na tému ´Menej známe druhy zelenín, LAKR a jedlých húb: nové pestovateľské trendy v kontexte spolupráce V4 krajín´ pod záštitou International Visegrad Fund. Cieľ bol rovnako v plnom rozsahu splnený,“ uviedli autori práce.

Práca vyšla v Zborníku príspevkov Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Dávid Chmelár (SR) – Marcel Golian (SR) – Alžbeta Hegedüsová (SK)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /stevepb/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Borievka obyčajná je stále zelený ker, často aj viackmeňový ihličnatý strom z čeľade cyprusovitých.
Zistite viac