Aby čistiarne odpadových vôd fungovali správne


Aby čistiarne odpadových vôd fungovali správne

Ako je známe, čistiarne odpadových vôd (ČOV) slúžia na prečistenie odpadových vôd, či už z domácností, priemyslu alebo iných prevádzok spolu s dažďovými vodami a splaškami z komunikácií. Úlohou ČOV je dané vody prečistiť a odviesť do vodného toku alebo iného vodného útvaru, pričom je potrebné spĺňať legislatívne požiadavky.

Myšlienka projektu Ing. Márie Dubcovej zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zameraná na spôsoby monitoringu a environmentálnych dopadov fungovania čistiarne odpadových vôd. 

Cieľom projektu Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA je zamerať sa na fungovanie ČOV a ako daná prevádzka vplýva na životné prostredie na základe prebiehajúcich čistiarenských procesov. „Na posúdenie bude použitá LCA analýza (Life Cycle Assesment) v slovenčine označovaná ako Posudzovanie životného cyklu. Problémom a zároveň výzvou danej analýzy je, že sa opiera o všeobecnú normu EN ISO 14040, ktorá neobsahuje konkrétne kroky použitia, v našom prípade na čistiareň odpadových vôd. Cieľom projektu je teda vypracovanie postupu (metodiky) zameraného na zber, spracovanie, vyhodnotenie dát a následne posúdenie vplyvu na environment (ovzdušie, ekosysém, ekotoxicitu, vodnú toxicitu a podobne) či ľudské zdravie. V projekte je tiež dôležité zamerať sa na spôsoby spracovania dát z dôvodu nepostačujúcich dostupných analytických nástrojov. Softvéry na spracovanie dát sú zväčša finančne nedostupné alebo sú v rámci našej problematiky nedostačujúce,“ vysvetľuje realizátorka projektu.

Chceli by poukázať na to, že aj prevádzka čistiarne odpadových vôd, ktorá má pozitívne prispievať k životnému prostrediu, môže naň mať v určitých smeroch negatívny vplyv. „Kľúčové je vyčíslenie daných vplyvov a  následná snaha o zlepšenie procesov na čistiarni. Výzvu predstavujú také prvky, ktoré nie sú ukotvené v legislatívnych limitoch, akú sú napríklad v poslednom období medializované liečivá a drogy vo vodách. V rámci projektu sa plánujeme zamerať na viaceré čistiarne odpadových vôd a porovnať výsledky. Prínosom projektu je snaha o neustále zlepšovanie životného prostredia, teda prostredia, v ktorom žijeme. Je dôležité chrániť si našu prírodu a vodu s ohľadom aj pre ďalšie generácie. Z tohto dôvodu je potrebné analyzovať a skúmať ľudské činnosti a zmierňovať ich dopad na prostredie, v ktorom žijeme.“

Podaný projekt Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA je čiastkovým projektom dizertačnej práce Ing. Márie Dubcovej, kde danú problematiku rieši v širších vzťahoch. „Na daný projekt máme vyčlenený jeden rok, pričom plánujeme ďalej pokračovať a nadviazať v problematike v spomínanej práci. Na projekte spolupracujem s kolegami z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, ako aj s jednotlivými vodárenskými spoločnosťami, čistiarňami odpadových vôd a projekčnými spoločnosťami. Mentorom a poradcom mojej práce je doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., ktorá je radená medzi odborníkov v danej oblasti.“

Projekt Vyhodnotenie činnosti ČOV pomocou metódy hodnotenia životného cyklu LCA patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

merania ČOV

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Ing. Mária Dubcová zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zlyhanie srdca je stav, kedy srdce „nevládze prečerpávať krv do tela“.
Zistite viac