3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny


3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny

Prívalové povodne sú extrémne nebezpečné prírodné javy. Ohrozujú zdravie a životy ľudí, spôsobujú významné škody na štátnom a súkromnom majetku, devastujú krajinu, životné prostredie a významne destabilizujú súvisiace ekosystémy. V dôsledku prejavov klimatickej zmeny sa ich frekvencia v posledných rokoch podstatne zvýšila. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné venovať ochrane krajiny pred povodňami patričnú pozornosť aj v rámci výučby na univerzitách. Sú o tom presvedčení realizátori projektu 3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby (3-D functional models of the landscape flood protection objects as a new methods and forms of university education). Projektovým lídrom je prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Projekt, ktorý začal v tomto roku a má byť zrealizovaný do konca roka 2020, je zameraný na vybudovanie prírodného terénneho laboratória v oblasti Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity vo Zvolene. V rámci prírodného laboratória budú vybudované rôzne druhy 3-D modelov objektov protipovodňovej ochrany na účely výučby súvisiacich predmetov na univerzitách. Vysokoškolský lesnícky podnik sa veľkou mierou podieľa na praktickej výučbe a je v tomto smere významným špecializovaným zariadením univerzity. Jeho územie predstavuje rozsiahle prírodné laboratórium, ktoré vytvára vhodné modelové podmienky pre vykonávanie rôznych lesníckych činností. Umožňujú to okrem iného i variabilné prírodné pomery v nadmorskej výške 250 – 1 025 m, v ktorých sa vyskytuje rastlinstvo od výrazne teplomilných a suchomilných druhov, cez spoločenstvá živných stanovíšť až po prvky horskej flóry.

Projekt 3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby má byť realizovaný aj priamo na konkrétnom vodnom toku. Ide o Túrovský potok situovaný v geomorfologickom celku Kremnické vrchy, pramení v podcelku Flochovský chrbát, v nadmorskej výške okolo 675 m n. m., v lokalite Dolná Poruba. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 10,3 km a je tokom III. rádu. Zo začiatku tečie severojužným smerom, sprava priberá prítok z oblasti Farskej lúky a pokračuje dolinou Selce. Preteká podcelkom Turovské predhorie, postupne sa stáča na juhovýchod a preteká obcou Turová.

Ako súčasť projektu tu majú byť na umelom ramene postavené rôzne druhy funkčných 3D protipovodňových objektov vo vhodnej mierke (napr. 1:10). „Odvedením časti prietoku do umelého ramena ovládateľným vpustom bude na názorných príkladoch modelových funkčných 3D objektov možné sledovať a pochopiť ich pôsobenie na rozloženie povodňových prietokov v čase. Laboratórium sa uplatní ako názorná pomôcka pre pochopenie súvislostí v integrovanej ochrane krajiny pred prívalovými povodňami pre študentov univerzít a pre odborníkov z praxe,“ konštatovali realizátori projektu.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/

https://vslp.tuzvo.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Škorpión dokáže zadržať dych až na 6 dní.