Znečistenie rieky Dunaj rieši projekt PlasticFreeDanube


Znečistenie rieky Dunaj rieši projekt PlasticFreeDanube

Projekt PlasticFreeDanube sa zaoberá znečistením životného prostredia v toku a v povodí Dunaja. Spolupracuje na ňom desať krajín a na Slovensku je do riešenia je zapojený aj Ústav polymérov SAV. Projekt má poskytnúť informácie o tom, kde k znečisteniu dochádza a v akom množstve. Hlavným problémov sú plasty.

Rieka Dunaj spája desať európskych krajín. Životné prostredie a znečistenie vody sú problémové oblasti, ktoré by mali byť v centre záujmu obyvateľstva, ktoré žije v jeho povodí. Dunaj, ako hlavný prítok, priamo ovplyvňuje Čierne more. Z predchádzajúcich štúdií odborníci vypočítali, že ročný prírastok plastov, ktoré priplaví do Čierneho mora Dunaj je medzi 530 až 1550 tonami.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 je možnosťou, ako sa zapojiť do riešenia problému plastového odpadu v a pozdĺž Dunaja.

Vznik spolupráce

Iniciatíva prišla z Rakúskej strany už pred dvomi rokmi, pri návšteve výskumníkov z Univerzity BOKU vo Viedni, ktorí hľadali špecialistov na identifikáciu plastov a našli ich na Ústave polymérov SAV, v Oddelení kompozitných materiálov, ktoré vedie Ing. Mária Omastová, DrSc. Pripravený projekt bol podporený po treťom zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT, v rámci ktorého prebehol aj proces výberu predložených žiadostí o NFP.  Rekord vtedy nedosahovali len letné teploty v rokovacej sále, ale aj nezvyčajne vysoký počet predložených žiadostí pre tento program o NFP – spolu 26.
V pondelok 23. októbra 2017 sa v priestoroch viedenskej univerzity prírodných zdrojov a života – Odbor Vody – Atmosféry a životného prostredia (BOKU) uskutočnil kick-off meeting projektu s názvom Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja, ktorý dostal akronym PlasticFreeDanube.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky podložených informácií, ako aj metodického prístupu k plastovému odpadu v a pozdĺž rieky čo sa týka vstupných miest, množstva, transportných vzorov a ohrozenia životného prostredia. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo.

Infografika k projektu

Projekt je rozdelený do siedmych celkov, tzv. pracovných balíkov, ktoré predstavili zodpovední partneri a následne spoločne diskutovali o ďalších krokoch pre úspešné rozbehnutie projektu. Konzorcium si dohodlo termíny ďalších stretnutí a  úzko komunikuje aj so strategickými partnermi projektu.

Konkrétne ciele projektu sú poskytnúť metodiku, dáta a manuál pre posúdenie a monitorovanie znečistenia plastovým odpadom v riečnych systémoch ďalej vytvorenie akčného plánu pre manažment odpadov z plastov a implementáciu pilotných opatrení proti znečisteniu Dunaja plastovým odpadom a zvýšenie povedomia laickej verejnosti a zúčastnených strán o znečistení rieky plastovým odpadom.

Bilaterálny projekt PlasticFreeDanube realizuje päť partnerov z Rakúska a Slovenska a má aj sedemnásť strategických partnerov:

  • Univerzita prírodných zdrojov a života vo Viedni – Odbor Vody – Atmosféry a životného prostredia (BOKU), Rakúsko – hlavný prijímateľ
  • Viadonau – Rakúska spoločnosť pre vodné cesty, Rakúsko
  • Národný park Donau – Auen GmbH, Rakúsko
  • RepaNet, o.z., Slovenská republika
  • Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika

Riešitelia z Ústavu polymérov si z mítingu zobrali na identifikáciu prvé vzorky plastového odpadu, ktorý vyzbierali v septembri dobrovoľníci v spolupráci Národným parkom Donau v oblasti Maria Ellend. Realizácia projektu potrvá až do 30. septembra 2020.

 

Za Ústav polymérov SAV: Silvia Podhradská, Mária Omastová

Informácie poskytol: Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Spracovala a uverejnila:  Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dračie embryo patrí k málo známym dravým dinosaurom zo skupiny Caenagnathidae, tzv. moderné čeľuste.
Zistite viac