Zlá správa pre podvodníkov – chystá sa rozsiahla reforma systému DPH v EÚ

01. dec. 2017 • Ekonomické vedy a obchod

Zlá správa pre podvodníkov – chystá sa rozsiahla reforma systému DPH v EÚ

Na úrovni Európskej únie spôsobujú cezhraničné podvody s DPH výpadok daňových príjmov vo výške približne 50 miliárd EUR ročne. Návrh rozsiahlej reformy DPH z dielne Európskej komisie by mal podľa očakávaní znížiť objem cezhraničných podvodov s DPH o približne 80 %.

Spoločný systém DPH (daň z pridanej hodnoty) zohráva na európskom jednotnom trhu významnú úlohu. Prvá smernica, ktorá má súvis so systémom DPH pochádza z roku 1967. Pôvodným cieľom zavedenia tohto systému bolo zrušiť dane z obratu, ktoré narúšali hospodársku súťaž a brzdili voľný pohyb tovaru, ako aj odstránenie daňových kontrol a formalít na vnútorných hraniciach. DPH je dôležitým a rastúcim zdrojom príjmov v EÚ – v roku 2015 predstavovala viac než 1 bilión EUR, čo zodpovedá 7 % HDP Únie. DPH tvorí základ aj jedného z vlastných zdrojov príjmov EÚ. Keďže ide o daň zo spotreby, patrí k formám zdaňovania, ktoré najviac podporujú rast, uvádza sa v tlačovej správe z 5. 10. 2017.

Systém DPH aj napriek mnohým reformám už nedokáže držať krok s výzvami súčasnej globálnej, digitálnej a mobilnej ekonomiky. Súčasný systém DPH pochádza z roku 1993 a mal byť len prechodným systémom. Systém je fragmentovaný, príliš zložitý vzhľadom na čoraz väčší počet cezhranične pôsobiacich podnikov a ponecháva veľa priestoru na podvody: k domácim a cezhraničným transakciám sa pristupuje odlišne, pričom v rámci jednotného trhu sa tovar alebo služby môžu nakupovať bez DPH.

Komisia sa sústavne usiluje o presadenie reformy systému DPH. Pokiaľ ide o DPH, pre podniky obchodujúce v celej EÚ sú hranice stále súčasťou ich každodenného života. Súčasné pravidlá DPH sú jednou z posledných oblastí, kde právo Únie nie je v súlade so zásadami, na ktorých sa zakladá jednotný trh.

Európska komisia navrhuje rozsiahlu reformu systému DPH v EÚ a predstavila plány na najväčšiu reformu pravidiel EÚ v oblasti DPH za posledných 25 rokov. Táto reforma by zlepšila a zmodernizovala systém, a to tak pre vlády, ako aj pre podniky. Celkový výpadok príjmov z DPH každoročne prekračuje 150 miliárd EUR, čo sú príjmy, ktoré by členské štáty mohli použiť na školy, cesty a zdravotnú starostlivosť. Odhaduje sa, že z tejto sumy zhruba 50 miliárd EUR (t. j. 100 EUR na občana EÚ ročne) možno pripísať cezhraničným podvodom v oblasti DPH. Tieto prostriedky sa možno používajú na financovanie zločineckých skupín, ako aj terorizmu. Podľa odhadov by sa vďaka navrhovanej reforme táto suma znížila o 80 %.

Systém by bol vďaka navrhovanej reforme DPH aj odolnejší a jednoduchší na využívanie pre podniky. Cieľom Komisie je systém DPH, ktorý európskym podnikom pomôže využívať všetky výhody jednotného trhu a konkurovať na svetových trhoch. Podniky obchodujúce so zahraničím musia v súčasnosti znášať o 11 % vyššie náklady na dodržiavanie predpisov než podniky, ktoré obchodujú iba na domácom trhu Zjednodušením a modernizáciou systému DPH by sa tieto náklady mali znížiť približne o 1 miliardu EUR.

Konečný systém DPH, ktorý by bol vhodne uspôsobený pre jednotný trh, je dlhodobým záväzkom Európskej komisie. V akčnom pláne v oblasti DPH z roku 2016 bola podrobne vysvetlená potreba zaviesť jednotný európsky priestor v oblasti DPH, ktorý by bol jednoduchší a odolný voči podvodom.

Komisia navrhuje zásadne zmeniť súčasný systém DPH, a síce tak, že predaj tovaru medzi dvoma krajinami EÚ sa bude zdaňovať rovnakým spôsobom ako tovar predávaný v jednotlivých členských štátoch. Vytvorí sa tak nový a konečný systém DPH v EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií:

Otázky a odpovede k rozsiahlej reforme DPH (EN)

Dokument – (Návrh rozsiahlej reformy DPH)

Tlačová správa

Infografika: priložené video

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Extrapolácie 2018
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2017 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bežná hmota, z ktorej sa skladajú všetky predmety okolo nás tvorí len 4 % energie vesmíru.
Zistite viac