Zapojte sa do projektu TEAMSOC21


Zapojte sa do projektu TEAMSOC21

Vytvorenie nadnárodného multidisciplinárneho intenzívneho študijného programu v oblasti podnikania založeného na informačných a komunikačných technológiách je hlavným cieľom projektu TEAMSOC21. Zameriava sa na spoločenské výzvy vymedzené v programoch Európa 2020 a Horizont 2020 a na podporu účinného vykonávania investičného plánu pre Európu.

V rámci projektu TEAMSOC21 spolupracuje 12 univerzít z 8 krajín. Každá zúčastnená univerzita môže nominovať troch študentov zo študijných programov orientovaných na informačné a komunikačné technológie na tzv. intenzívny program, ktorý bude ukončený dvojtýždňovým workshopom v Záhrebe v apríli 2018 (15. – 28. 4. 2018). 

Nominovaní študenti (bakalárskeho, inžinierskeho alebo doktorandského štúdia) zo všetkých zúčastnených univerzít (zo Slovenka sa na projekte zúčastňuje Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline) budú rozdelení do pracovných skupín. V každej skupine budú traja študenti, každý z inej univerzity. V priebehu februára a marca 2018 budú títo študenti vo svojej skupine pracovať na pridelenej case study – „na diaľku“. Pridelenú case study budú riešiť pod vedením jedného alebo dvoch tútorov (učiteľov z partnerských univerzít). Spolupráca študentov a tútorov bude ukončená na workshope v Záhrebe.

Projekt TEAMSOC21 funguje na princípe zmiešanej mobility, čo je hybridný prístup k mobilite. Umožňuje študentom a lektorom úzko spolupracovať pred, počas a po seminári TEAMSOC21.

V rámci toho ide o virtuálnu mobilitu, t. j. prípravnú fázu, ktorá sa koná niekoľko mesiacov pred začatím workshopu TEAMSOC21. Platí, že študenti sa navzájom poznajú, virtuálna komunikácia je používaná v širokej miere (napr. Skype, FB skupiny, e-mail), ďalej tiež študenti a vedúci pracujú na prípadovej štúdii. Písomný artefakt pre danú prípadovú štúdiu je pripravený ako základ pre fyzickú mobilitu.

Po príprave na fyzickú mobilitu nasleduje realizačná fáza, v ktorej študenti navštevujú dvojtýždňové workshopy, ktoré organizujú partnerské univerzity. Fyzická mobilita je realizovaná tak, že študenti sa zúčastňujú prednášok TEAMSOC21 a zároveň intenzívne pracujú na prípadovej štúdii. Dialóg medzi kultúrami sa dosahuje prostredníctvom bohatých spoločenských aktivít. Študenti prezentujú zistenia z prípadovej štúdie, ako aj z poznatkov získaných z prednášok TEAMSOC21. Následne dokončia fyzickú mobilitu a poskytujú spätnú väzbu na intenzívny študijný program TEAMSOC21.

V neposlednom rade je to tiež mobilita zamestnancov, ktorá slúži ako prostriedok na výmenu osvedčených postupov medzi lektormi TEAMSOC21 – tí tiež pôsobia ako vedúci prípadových štúdií.

Konkurz na obsadenie troch miest pre účasť na projekte TEAMSOC21 vyhlásila aj Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Termín na prihlásenie do konkurzu je 10. január 2018. Prihlásení študenti budú pozvaní na krátke interview, ktoré sa bude konať 11. januára 2018. V rámci neho sa bude zisťovať úroveň znalosti anglického jazyka a motivácia na účasť v projekte. Zúčastnení študenti získajú za účasť v projekte 4 ECTS kredity.

Účasť na intenzívnom programe je bezplatná. Všetky náklady spojené s účasťou na workshope v Záhrebe sú platené z rozpočtu projektu.

 

Zdroj informácií: TEAMSOC21

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
Extrapolácie 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Agrofilm 2018
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
Noc výskumníkov 2018
festival|LingvaFest 2018
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
TVT 2017 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Teória relativity určuje farbu zlata
Zistite viac