Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku


Výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Rybníku

Systematický archeologický výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej pokračoval v roku 2012 v oblasti Rybník (okr. Levice). Na starosti ho mal tím archeológov v zložení Jozef Bátora a Peter Tóth. Sídlisko sa nachádza severozápadne od obce, na ľavom brehu rieky Hron, v priestore tzv. Slovenskej brány. Od kameňolomu v polohe Kusá hora je situované 250  –  300 m smerom na sever. Lokalita s rozlohou asi 0,5 ha leží na jazykovitom výbežku Štiavnických vrchov a z troch strán je prirodzene chránená strmými svahmi. Vo východnej, najprístupnejšej časti osady bola vyhĺbená priekopa, ktorá je dodnes viditeľná v teréne.

V areáli opevneného sídliska, tesne pred telesom severného valového opevnenia, boli otvorené tri nové sondy. Cieľom sond 12 a 13 bolo podrobne preskúmať interiér obydlia zo staršej doby bronzovej. Ako uvádzajú výskumníci, s týmto účelom sa pristúpilo k maximálnemu využitiu totálnej stanice počas zameriavania každého druhu archeologického nálezu: každého fragmentu keramiky, mazanice, zvieracích kostí, mušlí, drobných predmetov, kamenných súčastí podmuroviek obydlí a prírodovedných vzoriek (vzorky pôdy na XRF analýzy a archeobotaniku). „Aplikovanie tejto podrobnej metodiky malo za úlohu prispieť k detailnejšiemu poznaniu interiéru obydlia a rozlíšiť jednotlivé pracovné a odpočinkové areály vo vnútri obydlia zo staršej doby bronzovej. Sondy boli prehlbované ručne po mechanických vrstvách o hrúbke cca 10  –  15 cm (tzv. Planum). Keď sa počas znižovania získal niektorý z vyššie uvedených nálezov, bol okamžite zameraný totálnou stanicou s príslušným kódovým označením (napr. K – keramika, MZ – mazanica, ZK – zvieracia kosť, DP – drobný predmet, S – kameň).“

Celkovo bolo odobratých viac než 50 archeobotanických vzoriek. Pri spätnom pohľade možno priebeh výskumu v Rybníku v roku 2012 hodnotiť ako úspešný, konštatoval prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Archeologického ústavu SAV. „Určitým špecifikom výskumu bolo, že sme skúsili interiér domu preskúmať dovtedy na Slovensku ešte nerealizovanou metódou. T. j. interiér jedného z domov zo staršej doby bronzovej sme skúmali tak, že každý jeden archeologický nález alebo kosť a kameň sme zamerali totálnou stanicou a z každých 10 cm sme odobrali vzorky pôdy na tzv. XRF analýzu a archeobotaniku. Získali sme tak niekoľko tisíc bodov s informáciami o presnom umiestnení nálezov a navyše aj množstvo odobratých vzoriek na uvedené analýzy. Cieľom uvedeného detailného merania, ako aj veľkého množstva odobratých vzoriek bolo rekonštruovať interiér domu.“

Podiel nameraných bodov podľa jednotlivých druhov artefaktov a ekofaktov:

Druh artefaktov a ekofaktov Počet nameraných bodov
Keramika 2 107
Vzorky na XRF analýzy 1 695
Dokumentácia 307
Zvieracie kosti 217
Mazanica 200
Kamenné súčasti podmuroviek obydlí 170
Drobné predmety 117
Vzorky na archeobotanické analýzy 51
SPOLU 4 864

Sondami 12 a 13, smerujúcimi kolmo k telesu valu sa podarilo zachytiť obrysy ďalšieho z radu predpokladaných chát – domov. Priestor domu sa od hnedozemného podložia odlišoval v podobe šedého obdĺžnikového fľaku premiešaného mazanicou a väčšími či menšími lomovými kameňmi.

„Predbežné vyhodnotenie výsledkov nám umožnilo bližšie špecifikovať priestorové členenie vnútra domu. Identifikovali sme areál oddychový, ktorý sa nachádzal v zadnej časti domu, neďaleko ohniska. V strednej časti domu sa zistili stopy po príprave mäsitej stravy a v prednej, vstupnej časti domu sa podarilo definovať pracovný areál súvisiaci s opracovaním parohoviny. Získané poznatky patria k prvým poznatkom tohto charakteru z obdobia doby bronzovej na našom území. Z artefaktov nájdených v interiéri domu možno spomenúť nález zvieracej plastiky, čím sa potvrdil fakt pozorovaný v predchádzajúcich sezónach, že v každom z domov, nachádzajúcich sa pri severnom telese valu sa nachádza jedna zvieracia plastika. Išlo o hlinenú miniatúrnu plastiku ošípanej s intencionálnym poškodením končatín,“ podotkli vedci.

Rybník, okr. Levice – opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej. Múr zhotovený z bazaltových blokov, ktorý tvoril súčasť konštrukcie valového opevnenia sídliska (foto: J. Bátora, Archív AÚ SAV Nitra a Katedry archeológie FF UK Bratislava).

Účelom tretej sondy 8A, situovanej cca 5 m východne od sondy 13, bolo nadviazať na terénne situácie zachytené v sonde 8 v sezóne 2011. Cieľom exkavácie bolo doskúmať „žľab“, ktorý sa tiahne pozdĺž vnútornej strany valu v severnej časti opevnenej osady a získať z neho ďalší archeologický materiál (predovšetkým zvieracie plastiky, ktoré v počte sedem kusov boli v predošlej výskumnej sezóne objavené práve v sonde 8 a pochádzali z jedného domu).

Z výplne „žľabu“ boli odobraté vzorky zeminy na archeobotanické analýzy. „Z archeologických nálezov v tejto sonde možno vyzdvihnúť ďalšiu zvieraciu plastiku hovädzieho dobytka. Nájdená plastika tak zvýšila ich počet v jednom dome na osem kusov. Tým sa len potvrdila jeho osobitosť a oprávnene možno predpokladať, že dom patril miestnemu ´šamanovi´. Zaujímavosťou je, že nájdená miniatúrna plastika má na bokoch tela hustým ryhovaním zvýraznenú srsť. Ide teda s najväčšou pravdepodobnosťou o zobrazenie dlhosrstého dobytka východného typu. Keramika a ďalšie artefakty potvrdili datovanie týchto domov do záverečného obdobia staršej doby bronzovej, ktoré bolo na lokalite reprezentované zmiešaným maďarovsko-severopanónskym materiálom,“ uviedli vedci.

Ako v závere konštatoval prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., výsledky všetkých uvedených meraní a analýzy vzoriek im zamýšľaný cieľ zrekonštruovať interiér domu v plnej miere naplnili. „Zistili sme, že predná časť domu slúžila na realizáciu rôznych remeselných činností (napr. opracovanie parohoviny), stredná časť domu v blízkosti ohniska slúžila na prípravu stravy a varenie (zistili sme, že sa v nej porciovalo mäso na varenie) a zadná časť domu slúžila ako spálňa, miesto na oddych. Pozoruhodné je, že v tejto zadnej časti domu sa nachádzal aj miniatúrny sakrálny priestor, reprezentovaný na polici uloženou miniatúrnou zvieracou plastikou z hliny.“

 

Odborný garant textu a fotografie poskytol: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. z Archeologického ústavu SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kremík môže predstavovať pre rastliny ochranu voči pôsobeniu stresu.
Zistite viac