Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici


Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici

Brokolica patrí v súčasnosti medzi veľmi populárnu zeleninu. Jeden z hlavných dôvodov je celoročná dostupnosť, jej využiteľnosť v čerstvom, ako aj v mrazenom stave a vysoká nutričná hodnota. Tvrdia to vo svojej práci Vplyv foliárnej aplikácie selénu na obsah vybraných bioaktívnych látok v brokolici (The effect of foliar selenium application on the content of selected bioactive compounds in broccoli) Michaela Miklósová a Miroslav Šlosár, Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

„Brokolicu považujeme za jednu z veľmi hodnotných zelenín z hľadiska obsahu rôznych vitamínov a minerálnych látok. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv foliárnej aplikácie selénu na antioxidačnú aktivitu, obsah chlorofylu a, chlorofylu b a vitamínu C. Maloparcelkový poľný pokus s brokolicou bol založený v roku 2016 v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,“ hovoria realizátori projektu.

V rámci poľného pokusu boli použité štyri odrody, a to LUCKY F1, BEJO 2914 F1, MATSURI F1, LIMBA F1. V poľnom pokuse boli sledované dva varianty aplikácie selénu. Prvý variant bol kontrolný, t. j. bez aplikácie selénu. V druhom variante bol selén aplikovaný v dávke 250 g.ha-1. Celková plocha založeného pokusu bola 36 m2. Jednotlivé varianty boli rozdelené na 3 opakovania, v rámci ktorých bolo vysadených 6 rastlín, t. j. v rámci jedného variantu bolo vysadených celkovo 18 rastlín v spone 0,5 m x 0,5 m. „Výsev brokolice bol realizovaný 23. 5. 2016 a následné rozsádzanie mladých rastlín brokolice bolo uskutočnené 1. 6. 2016. Výsadba sadeníc brokolice na experimentálnu plochu bola realizovaná 16. 6. 2016. Zber brokolice bol realizovaný postupne v troch termínoch: 18. 8. 2016, 23. 8. 2016 (hlavný zber) a 26. 8. 2016.“

Kvalitatívne parametre brokolice boli podľa autorov projektu stanovené z ružíc brokolice zberaných 23. 8. 2016. Obsah antioxidačnej aktivity bol stanovený na Katedre Chémie FBP SPU metódou DPPH. Obsah Vitamínu C bol stanovený chromatograficky (HPLC) na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Nitre. Obsah chlorofylov bol stanovený spektrofotometricky na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre, pričom extrakcia vzoriek bola realizovaná vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre.

„Foliárna aplikácia selénu viedla k zvýšeniu antioxidačnej aktivity a obsahu chlorofylov a vitamínu C v brokolici. Najvýraznejšie zvýšenie antioxidačnej aktivity bolo zaznamenané pri odrode LIMBA, kde sa jej hodnota zvýšila o 16,05 %; naopak, najmenej sa vplyv aplikácie selénu prejavil pri odrode LUCKY F1 (+ 8,63 %). Najvyšší nárast obsahu chlorofylu a a chlorofylu b bol zistený u odrody LIMBA F1 (Chl a = + 15,34 %; Chl b = + 16,18 %). Zvýšenie obsahu vitamínu C sa pohybovalo v závislosti od odrody v rozpätí od 16,25 % (LUCKY F1) do 25,71 % (MATSURI F1). Aplikácia selénu mala za následok pokles úrody, pričom najmenej výrazný pokles úrody bol zistený pri odrode BEJO 2914 F1, naopak, najvýraznejší pokles úrody v dôsledku aplikácie selénu bol zistený pri odrode LUCKY F1,“ uzavreli autori práce.

Práca je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách.  

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Michaela Miklósová (SR) – Miroslav Šlosár (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /moreharmony/

Uverejnila: VČ

Hore
Vedec roka 2018
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jeden z faktorov, ktorý rozhoduje o našom metabolickom zdraví, je fyzická zdatnosť.
Zistite viac