Vedci sa snažia definovať menej známy rod húb

12. apr. 2019 • Biologické vedy

Vedci sa snažia definovať menej známy rod húb

Dermoloma je nedostatočne známy rod bazídiových húb patriaci medzi pečiarkotvaré (Agaricales). Tvorí plodnice rozlíšené na klobúk a hlúbik s lupeňovitou výtrusorodou vrstvou. Celosvetovo je v tomto rode opísaných viac než 30 druhov, ale len málo z nich sa vo všeobecnosti akceptuje. Názory na morfologické ohraničenie a počet druhov sa v súčasnej literatúre rôznia. V Európe sa tradične rozlišuje tri až osem druhov, hoci počet opísaných druhov presahuje dvadsať. Huby rodu Dermoloma sú dôležitou súčasťou travinných spoločenstiev a sú považované za indikátorov prirodzenej hodnoty biotopu. Vo všeobecnosti sú druhy patriace do tohto rodu považované za saprofytické huby, rastúce na pôde v lúčnych a iných trávnatých biotopoch. Ich viazanosť na biotopy s vysokou diverzitou húb a cievnatých rastlín naznačuje, že môžu mať iný spôsob výživy, úzko viazaný na cievnaté rastliny a môžu tvoriť aj nešpecifikovaný spôsob symbiózy.

Cieľom projektu Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike (Systematics and phylogeny of the genus Dermoloma in Europe and North America) je definovať európske a severoamerické taxóny rodu Dermoloma molekulárnymi aj morfologickými metódami a priradiť k nim správne mená. Ako zodpovedný riešiteľ pôsobí Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV. Doba trvania projektu siaha do obdobia 1. 1. 2018 – 12. 12. 2021.

„Huby rodu Dermoloma sú dôležitou súčasťou travinných spoločenstiev, a preto sa chceme venovať aj otázke analýz environmentálnych pôdnych vzoriek a hľadať vhodný úsek DNA (barcode) na odlíšenie druhov za pomoci amplikónového sekvenovania (tzv. metagenomický prístup). Identifikáciou výskytu týchto húb v pôdnych vzorkách takisto testujeme ich citlivosť na rôzne manažmentové postupy v travinných spoločenstvách (mulčovanie, kosenie a pasenie),“ približuje Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Predbežná fylogenetická štúdia riešiteľov projektu naznačuje existenciu viac ako 25 molekulárnych operačných jednotiek v Európe, ktoré pravdepodobne predstavujú samostatné druhy. „Je to niekoľkonásobne viac druhov, ako je doposiaľ rozlíšených v bežne používaných určovacích kľúčoch. Diverzita druhov v Severnej Amerike je ale nižšia a podobné biotopy sú osídľované podobnými, ale nepríbuznými druhmi čeľade Tricholomataceae. Druhy rodu Dermoloma boli nájdené aj vo vzorkách z pokusnej plochy na určenie vplyvu rôznych manažmentov na pôdnu mikrobiotu,“ uviedol Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV nie je jediným riešiteľom projektu. Jeho pracovníci spolupracujú s Univerzitami v Upsale (Švédsko), Lille (Francúzsko), Knoxville, Tennessee (USA), Turíne (Taliansko). Zahraniční spolupracovníci prispievajú odborne spracovaným materiálom z rôznych regiónov Európy a Severnej Ameriky a tiež spolupracujú na vyhodnotení fylogenetických analýz a sekvenovaní DNA. Celogenómové sekvenovanie prebieha v rámci štipendia „Komparatívna genomika ekologicky významných travinných húb“ riešiteľa projektu Miroslava Caboňa v INRA, Nancy (Francúzsko).

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD. spresňuje, že po prvých analýzach je potrebné zvýšiť počet vzoriek z rôznych oblastí. Morfologické profily takmer všetkých druhov sú pripravené, ale odlíšenie druhov si vyžaduje viac pozorovaní pre určenie medzidruhovej variability. „Získali sme kvalitnú DNA na celogenómové sekvenovanie a potrebujeme porovnať prítomnosť génov kódujúcich enzýmy rozkladajúce lignín a celulózu na rozlíšenie trofie. Časovo náročné bude rozlíšenie DNA barkódu a vyhodnotenie sekvenačných reakcií z pôdnych vzoriek. Očakávame, že počet skutočne zistených druhov rodu Dermoloma v Európe bude omnoho vyšší v porovnaní so všeobecným názorom v literatúre. Ich odlíšenie bude úplne odlišné od literatúry a mnoho druhov bude nových pre vedu. Odhadujeme, že porovnanie genómu Dermoloma so saprofytickými a mykoríznymi hubami nám umožní jednoznačne určiť trofické preferencie rodu.“

Projekt Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike má aj značný prínos pre verejnosť. Mgr. Slavomír Adamčík, PhD. vysvetlil, že za predpokladu, že niektoré manažmentové postupy môžu mať vplyv na výskyt druhov tohto rodu a tento rod tvorí mykorízu s rastlinami, nevhodný manažment môže mať priamy negatívny vplyv na pôdnu mikrobiotu a nepriamy na druhovú diverzitu rastlín a stabilitu trávnatých ekosystémov. „Rozlíšenie manažmentov s negatívnym efektom je kľúčom k zachovaniu nielen druhovej diverzity v krajine, ale napr. aj k stabilizácii kvality a množstva podzemných vôd, pôdnej erózie či produktivity poľnohospodársky využívaných lúk a pasienkov.“

 

Informácie a foto poskytol: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vývoj nového lieku môže trvať aj 10 rokov.
Zistite viac