Univerzita Komenského obhájila svoje miesto medzi najlepšími univerzitami sveta

06. sep. 2017 • Iný

Univerzita Komenského obhájila svoje miesto medzi najlepšími univerzitami sveta

V tomto roku  Univerzita Komenského v Bratislave (UK) opäť obhájila svoje už pevné miesto medzi najlepšími univerzitami sveta. V prestížnom celosvetovom rebríčku Times Higher Education World University Rankings 2018 (THE WUR) obsadila rovnako ako v predošlom roku 601. – 800. pozíciu.

Rankingový systém THE WUR, ktorý patrí medzi najprestížnejšie svetové rankingy, hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 1102 najlepších univerzít sveta.

Prvú pozíciu obsadila University of Oxford, ktorú nasledujú University of Cambridge a California Institute of Technology.

Do rebríčka sa dostali aj dve univerzity zo Slovenska: Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach (obe na 801. – 1000. mieste). Univerzita Komenského v tomto rebríčku aj tento rok obsadila 601. –  800. pozíciu.

„Je potešiteľné, že Univerzita Komenského v Bratislave si opakovane udržuje stabilné umiestnenie medzi najlepšími univerzitami z celého sveta, a to aj napriek domácim reáliám týkajúcim sa napr. výšky štátnej dotácie a rozpočtu, prakticky neporovnateľnej s možnosťami univerzít, s ktorými sme hodnotení v medzinárodnom priestore. Rebríčky svetových univerzít nám poskytujú akési pedagogické a výskumné výkonnostné GPS, aby sme vedeli, v akom prostredí sa pohybujeme, a kde sa v ňom nachádzame. Sú pre nás tiež dôležitým impulzom na ďalšie zlepšovanie sa. Uvedomujeme si náš potenciál na zvýšenie kvality vzdelávania a vedy a máme ďaleko od pocitu spokojnosti. Z hodnotených oblastí ma teší vyzdvihnutie vysokej miery našej internacionalizácie. Ako výskumná univerzita sa chceme zamerať na ďalšie zvyšovanie vedeckého a citačného výkonu,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Hodnotené parametre

Citačný ohlas (dopad výskumu, váha indexu 30 %): citačný impakt indexovaný podľa databázy Elsevier Scopus za obdobie rokov 2012 – 2016.

Výučba (vplyv prostredia na výučbu; váha indexu 30 %): počet študentov na učiteľa; reputačný prieskum k výučbe; počet promovaných doktorandov na učiteľa; podiel počtu promovaných doktorandov k promovaným bakalárom a finančný rozpočet inštitúcie na výučbu.

Výskum (rozsah, rozpočet, reputácia; váha indexu 30 %): výskumná produktivita – počet vedeckých publikácií akademických a výskumných pracovníkov v databáze indexovaných peer review časopisov databázovaných v Elsevier Scopus; normalizovaný rozpočet na výskum a reputačný prieskum k výskumu.

Medzinárodný pohľad (učitelia, študenti, výskum; váha indexu 7,5 %): podiel počtu medzinárodných študentov k domácim študentom; podiel počtu medzinárodných učiteľov k domácim učiteľom; podiel medzinárodných spoluautorských vedeckých publikácií. Príjem z priemyslu (transfer poznatkov; váha indexu 2,5 %): finančný príjem z priemyslu na výskum a inovácie.

Vysokoškolské rebríčky sú jedinými globálnymi tabuľkami výkonnosti, ktoré posudzujú univerzity, kde sa kladie dôraz aj na výskum v rámci všetkých daných hlavných úloh: výučba, výskumná činnosť, prenos poznatkov a miera internacionalizácie. V rámci metodológie THE WUR sú používané starostlivo kalibrované ukazovatele výkonnosti, aby boli poskytnuté čo najkomplexnejšie a čo najviac vyvážené porovnania, ktorým dôverujú študenti, akademici, vedúci pracovníci univerzít, priemysel a vlády jednotlivých krajín. Viac o metodológii THE WUR 2018 sa dočítate na stránke https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

Informácie nám poskytla PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou, Univerzita Komenského v Bratislave.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií vo VK:

V rebríčku Round University Ranking (RUR),  kde Univerzita Komenskéhoe je jediným reprezentantom zo Slovenska, obsadila 433. miesto (rok 2017)

Univerzita Komenského v Bratislave sa opakovane umiestnila medzi päťstovkou najlepších univerzít sveta

Vo svetovom rebríčku QS World University Rankings, Univerzita Komenského v Bratislave sa opäť ako jediná slovenská škola opakovane dostala na 651. – 700. miesto. (rok 2016)

Univerzita Komenského opäť medzi sedemsto najlepšími univerzitami sveta

 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kaktusy patria medzi sukulentné rastliny.
Zistite viac