Štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti v kontexte EÚ


Štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti  v kontexte EÚ

Koncom roka 2017 vyšla štúdia o hospodárskych výhodách rodovej rovnosti, ktorá je v kontexte EÚ jedinečná. Je prvá svojho druhu, v ktorej sa použí­va rozsiahly ekonometrický model na odhadnutie širokej škály makroekonomických prínosov rodovej rovnosti v niekoľ­kých širokých oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, činnosti na trhu práce a mzdy. Zvažujú sa v nej aj demografické dôsledky týchto zlepšení.titulná stránka dokumentu

Z celkových výsledkov štúdie vyplýva, že vyššia rodová rovnosť by viedla k: vytvoreniu 6,3 milióna až 10,5 milióna ďalších pracovných miest v roku 2050, pričom by približne 70 % týchto pra­covných miest obsadili ženy; pozitívnym vplyvom na HDP, ktorý v priebehu času narastie; zvýšeniu HDP na obyvateľa až takmer o 10 % v roku 2050.

Na odhadnutie hospodárskych vplyvov zvyšovania rodovej rovnosti sa v štúdii využil makroekonomický model E3ME. E3ME je empirický makroekonomický model prispôsobený konkrétne na modelovanie výsledkov na úrovni EÚ a člen­ských štátov. Neexistuje dosiaľ žiadna iná štúdia, ktorá by sa pokúsila o ekonometrické modelovanie takej širokej škály vplyvov rodovej rovnosti v EÚ.

Výstupy zo štúdie

Výstupy zo štúdie o hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti v EÚ zahŕňajú deväť publikácií:

  1. Prehľad literatúry: existujúce dôkazy o sociálnych a hospodárskych prínosoch rodovej rovnosti a metodické prí­stupy (Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approaches).
  2. Prehľady EÚ a členských štátov EÚ (EU and EU Member State overviews).
  3. Správa o empirickom uplatňovaní modelu (Report on the empirical application of the model).
  4. Ako sa pripravovali dôkazy: informačný dokument o teoretickom rámci a modeli (How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model).
  5. Ako sa pripravovali dôkazy: prehľad teoretického rámca a modelu.
  6. Hospodárske vplyvy rodovej rovnosti v politickom kontexte EÚ: informačný dokument.
  7. Hospodárske vplyvy rodovej rovnosti: informačný dokument.
  8. Ako rodová rovnosť vo vzdelávaní v odboroch STEM vedie k hospodárskemu rastu: informačný dokument.
  9. Ako odstránenie rodových rozdielov v činnosti na trhu práce a v odmeňovaní vedie k hospodárskemu rastu: infor­mačný dokument.


Publikáciu vydal kolektív autorov z Európského inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), ktorý sídli v Litve a je centrom poznatkov EÚ o rodovej rovnosti. Inštitút EIGE poskytovaním odborných poznatkov a porovnateľných a spoľahlivých údajov o rodovej rovnosti v Európe podporuje tvorcov politík a všetky príslušné inštitúcie v ich úsilí zameranom na to, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou pre všetkých Európanov.

Všetky publikácie, podrobné výsledky a metodika štúdie sa nachádzajú na webovom sídle inštitútu EIGE: http://eige. europa.eu

 

Zdroje: European bookshop

http://eige. europa.eu

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nobelova cena 2018 za chémiu bola udelená za objav technológii na evolúciu proteínov v skúmavke.
Zistite viac