Revitalizácia vybranej časti historického parku Bernolákovo

30. nov. 2018 • Spoločenské vedy

Revitalizácia vybranej časti historického parku Bernolákovo

Kaštieľ v Bernolákove postavili v rokoch 1724 – 1728 a následne bola k nemu založená záhrada v štýle francúzskych parkov. Tú neskôr ešte upravovali ďalší majitelia, každý z nich zanechal po sebe v parku nejakú zmienku. V roku 1830 ju prerobili na prírodno-krajinársky park, kde bolo vysadených množstvo introdukovaných drevín. Udržiavaná bola do konca druhej svetovej vojny. Revitalizácia nástupných priestorov a okolia kaštieľa (Revitalization of selected part of historical park in Bernolákovo) bola témou diplomovej práce autorov Peter Horváth a Roman Flóriš, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorí uvádzajú tieto skutočnosti.

Riešené územie sa nachádza v blízkosti kaštieľa. „Tento priestor nie je pravidelne udržiavaný, sčasti zarastá náletovými drevinami a znižuje estetické pôsobenie kaštieľa. Analýzy, historické opisy, mapy a súčasné vzťahy tohto priestoru sú podkladom pre spracovaný návrh. Predmetom návrhu je stanoviť a určiť možné riešenie využitia daného územia na komerčné aj nekomerčné účely tak, aby priestor slúžil nájomníkom, členom golfového klubu a aj verejnosti. Predstava o spojení zachovania historického objektu s jeho rekreačným využitím zodpovedá najviac záujmom spoločnosti, predpokladá však plné pochopenie zo strany tých, čo sa v ňom chcú dobre cítiť,“ konštatovali autori práce. 

Cieľom ich práce bolo vytvorenie vhodného priestoru, ktorý by dopĺňal zrekonštruovaný kaštieľ ako z estetického, tak aj funkčného pohľadu, aby sa zlepšilo funkčné aj priestorové riešenie súčasného stavu. Návrh vychádza z historických podkladov, ale zohľadňuje súčasné využitie tejto časti parku. „Dopĺňa priestor o ďalší vstup a parkovisko, ktorý vylúči automobilovú dopravu z priestoru pred kaštieľom iba v prípade veľkých podujatí, obnovuje časti okrasnej záhrady a dopĺňa ju o novo navrhované prvky, napríklad prístrešok, ktorý môže slúžiť na konferencie, svadby, ako aj v bežnej prevádzke pre návštevníkov. Návrh komplexne rieši územie aj z vegetačnej stránky, a to vysadením stromov, krov aj letničiek, ktoré tam mali v minulosti svoje miesto.“

Príspevok je súčasťou Študentskej vedeckej konferencie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa koná tradične, každoročne. V roku 2017 sa na nej zúčastnili študenti a doktorandi študijných programov FZKI všetkých troch študijných stupňov. Prihlásení účastníci boli rozdelení do troch sekcií: Záhradníctvo, Krajinárstvo a Krajinná a záhradná architektúra, ktoré zodpovedajú študijným odborom rozvíjaným na FZKI. Vedecká činnosť študentov patrí medzi dôležité aktivity fakulty. Pod vedením učiteľa je vytvorený priestor na aktívnu a samostatnú výskumnú prácu študenta, na osvojovanie si návykov a schopností pre experimentálnu činnosť. Táto činnosť prispieva k prehĺbeniu odbornej profilácie študentov vo všetkých stupňoch vzdelávania a predstavuje významnú a dnes prirodzenú súčasť vzdelávacieho procesu na vysokých školách. 

 

Zdroj informácií:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/svk-fzki-2018/

Informácie prebrané zo zborníka Študentskej vedeckej konferencie FZKI 2017; (september 2018)

autori príspevku: Peter Horváth (SR) – Roman Flóriš (SR)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: https://www.bernolakovo.sk/obec/

Uverejnila: VČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kamenný obal našej zemegule obsahuje veľa kremíka a hliníka.
Zistite viac