Prvé certifikáty EUR-ACE na Slovensku sú odovzdané


Prvé certifikáty EUR-ACE na Slovensku sú odovzdané

Prvé štyri technické fakulty na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu študijných programov EUR-ACE. Slávnostné odovzdanie prvých certifikátov so značkou kvality EUR ACE študijným programom v Slovenskej republike sa uskutočnilo v Dome ZSVTS v Bratislave.

Čo je akreditácia EUR-ACE?

Akreditáciou EUR-ACE získa vysoká škola značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním EUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.

EUR-ACE : Akreditácie logo

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (Združenie európskych akreditačných agentúr). Ide o medzinárodnú akreditáciu, ktorou sa potvrdzuje, že predmetný študijný program spĺňa podmienky kladené na obdobné študijné programy v rámci Európy.

Hlavnou podmienkou pre získanie certifikátu bolo vykonanie pilotných akreditácií, ktoré sa úspešne realizovalo na nasledovných vysokoškolských inštitúciách:

  • STU Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
  • STU Bratislava: Stavebná fakulta,
  • TU Košice: Stavebná fakulta,
  • TU Košice: Strojnícka fakulta.

Značka EUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie, ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Prvé 4 technické fakulty na Slovensku získali medzinárodnú akreditáciu študijných programov EUR-ACE, ktoré sú platné 5 rokov. Slávnostné odovzdávanie certifikátov značky kvality EUR-ACE študijným programom zástupcom 4 fakúlt slovenských technických univerzít sa uskutočnilo 7. septembra v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici v Bratislave.

Značka kvality EUR-ACE® umožňuje príslušnej vysokej škole zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali. Od roku 2006 doteraz bolo EUR ACE značkou ocenených viac ako 1800 inžinierskych programov obsiahnutých vo viac ako 300 univerzitách v 28 krajinách v Európe.
Akreditačné centrum ZSVTS sa stalo v poradí štrnástou akreditačnou agentúrou v Európe, ktorá môže vydávať certifikáty so značkou EUR ACE technickým študijným programom nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

Benefity a garancie, ktoré značka EUR-ACE prináša

Značka EUR-ACE® je  Európskou komisiou zahrnutá medzi  “European Quality Labels”, čo garantuje kvalitu inžinierskeho študijného programu a súčasne  zabezpečuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu, pričom potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie.

Zvýšite renomé študijného programu: Akreditáciou získavate potvrdenie, že váš program spĺňa kvalitatívne štandardy nastavené európskou inžinierskou komunitou. Získate možnosť porovnávať sa s inými študijnými programami v rámci Európy. A nakoniec vám značka môže slúžiť ako marketingový nástroj, aby si študenti vyberali práve váš EUR-ACE akreditovaný program.

Vaši študenti nájdu uplatnenie v celej EÚ: Garantuje študentom, že študijný program ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získajú ľahšie možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti, i ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou agentúrou európskeho dosahu.

Zamestnávatelia uprednostnia vašich absolventov: Zamestnávatelia získajú istotu, že vaši absolventi majú dostatočné teoretické znalosti a praktické zručnosti na výkon profesie. Získajú tiež záruku ich rýchlej adaptácie pre podnikovú prax, ako aj spoľahlivé informácie o kvalite inžinierskych študijných programov. Značka EUR-ACE im potvrdzuje, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.

Medzinárodná akreditácia je trendom, ktorý bol prezentovaný v Programovom vyhlásení vlády SR (časť VŠ) s cieľom zabezpečenia nezávislého hodnotenia úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania z pohľadu zaistenia kvality v európskom vysokom školstve.

Slávnostného odovzdávania  sa zúčastnili zástupcovia menovaných fakúlt slovenských technických univerzít, členovia Akreditačného centra ZSVTS, zástupcovia médií; taktiež pozvaní zástupcovia všetkých slovenských technických fakúlt, ktoré sú zapísané v Indexe FEANI (Európska inžinierska federácia). Podujatie otvoril Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS. Informáciu o procese ustanovenia AC ZSVTS za akreditačnú agentúru predniesol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING – prezident ZSVTS, o EUR-ACE akreditáciách na Slovensku oboznámil prítomných v rámci programu Ing. Anton Bittner, MBA – riaditeľ ZSVTS a certifikáty EUR-ACE odovzdali zástupcovia AC ZSVTS a zástupcovia fakúlt STU Bratislava a TU Košice.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akreditačné centrum

Akreditačné centrum ZSVTS vzniklo rozhodnutím Rady ZSVTS dňa 5. 9. 2014 a schválením Štatútu AC ZSVTS. AC ZSVTS je organizačnou zložkou ZSVTS a bolo zriadené na realizáciu EUR-ACE akreditácií inžinierskych študijných programov slovenských univerzít a VŠ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné obrázky: ZSVTS

Viac informácií:

Zoznam EUR-ACE akreditovaných študijných programov na Slovensku   
ZSVTS a jeho pôsobenie pri príprave euroinžinierov na Slovensku

 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fermentácia je jedným z najstarších a najekonomickejších spôsobov výroby a konzervácie potravín.
Zistite viac