Projekt Mobilita mladých je vo finálnej fáze

07. feb. 2018 • Spoločenské vedy

Projekt Mobilita mladých je vo finálnej fáze

Projekt Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Youth Mobility: maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe) sa dostáva do záverečnej fázy. Končí koncom februára tohto roka, pričom začal 1. marca 2015. Slovenskú republiku v projekte zastupuje Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied – Prognostický ústav. YMOBILITY je jeden z projektov programu Horizont 2020, ktorý je poskytnutý Európskou komisiou pre robustné vyhodnotenie migrácie mladých ľudí s cieľom priniesť nové dôležité poznatky o tom, ako maximalizovať príležitosti mladých ľudí v Európe.

Zodpovedným riešiteľom za slovenskú stranu je doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc. z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Výskum využíva existujúce sekundárne údaje pre celú Európsku úniu (EÚ), ale opiera sa hlavne o primárne kvantitatívne údaje (rozsiahle prieskumy) a kvalitatívne údaje (rozhovory). Štúdia sa zameria na 9 krajín reprezentujúcich rôzne súvislosti mobility mládeže: Rumunsko, Slovensko a Lotyšsko; Veľká Británia a Švédsko; Nemecko, Taliansko, Írsko a Španielsko.

Politická analýza je postavená na základe rozhovorov s kľúčovými informátormi. Experimentálne metódy sa používajú na posúdenie toho, ako jednotlivci reagujú na rôzne scenáre budúcich hospodárskych a spoločenských zmien.

Projekt YMOBILITYProjekt YMOBILITY vyvíja komplexný výskumný program, ktorý rieši témy ako: 1. identifikácia a kvantifikácia hlavných typov medzinárodnej mobility mladých ľudí v EÚ a ich kľúčové charakteristiky; 2. pochopenie toho, čo určuje, ktorí jednotlivci sa zúčastňujú a ktorí sa nezúčastňujú na medzinárodnej mobilite ako stratégii na osobný a profesionálny rozvoj: ich motívy, migračné kanály a informačné zdroje; 3. analýza jednotlivých výsledkov z hľadiska zamestnateľnosti a kariéry; 4. analýza územných výsledkov pre regióny pôvodu a určenia z ekonomického, demografického a kultúrneho hľadiska; 5. rozlišovanie medzi krátkodobými a dlhodobými výsledkami mobility mladých s ohľadom na úvahy spiatočnej migrácie a budúcich zámerov migrovať; 6. identifikácia vplyvu migrácie nielen na migračnú politiku, ale aj vzdelanie, ekonomiku a bývanie.

„YMOBILITY identifikuje výsledky mobility mládeže pre jednotlivcov z hľadiska ich celoživotného portfólia zručností a kompetencií, ich sociálneho blahobytu a zdravia, vytvárania európskej a/alebo kozmopolitnej identity. Analyzuje regionálne dôsledky mobility mládeže pre vysielajúce aj cieľové regióny, berúc do úvahy emigráciu, návratovú migráciu, cirkuláciu a sociálne posuny. Poskytuje typológiu toho, ako jednotlivci reagujú na budúce scenáre a výsledné regionálne dôsledky. Prináša tiež odporúčania pre politiky, ktoré pomôžu maximalizovať príležitosti a minimalizovať náklady mobility mládeže pre jednotlivcov, trhy práce a regióny,“ uvádza sa medzi cieľmi a zámermi projektu.

Ide o prvý projekt, ktorý poskytuje porovnávací prehľad o hlavných cestách mobility mladých ľudí, a to najmä študentov, kvalifikovaných a „nekvalifikovaných“ pracovníkov a charakteristiky týchto ciest z hľadiska času a motivácie. Okrem toho sa projekt snaží priniesť systematický prehľad o rôznych socioekonomických charakteristikách a tiež o psychografických charakteristikách mobilnej a nemobilnej mládeže.

YMOBILITY predstavuje prvú komplexnú komparatívnu, kvantitatívnu a kvalitatívnu štúdiu ekonomických, sociálnych a kultúrnych výsledkov mobility mládeže. Ďalším z cieľov projektu je tiež vymedziť vhodné metodiky a zaviesť ad hoc metódy výskumu, ktoré boli predtým definované na preskúmanie aspektov mobility mladých ľudí, ktoré nemožno skúmať pomocou existujúcich sekundárnych údajov.

 

Informačné zdroje:

Projekt YMOBILITY

SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Hore
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlavným hýbateľom výskumu kvarkovo-gluónovej plazmy je experiment.
Zistite viac