Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov


Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov

Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %. Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 600 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ. Počas jeho existencie sa zmobilizovalo takmer 10 miliárd EUR a viac ako 4,2 miliardami EUR sa prispelo na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“. Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %. Členské štáty dostanú viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy.

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR

Európska komisia schválila investičný balík vo výške 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť uvádza sa v tlačovej správe Európskej komisie.

Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Keďže bude podporených aj mnoho nadnárodných projektov, program LIFE bude mať vplyv v každom členskom štáte EÚ.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella uviedol: „Program LIFE pokračuje v investíciách do projektov na zlepšenie kvality nášho života, životného prostredia a prírody. Pomáha mnohým talentovaným Európanom riešiť niektoré z dnešných najväčších environmentálnych problémov, ako je znečistenie ovzdušia, nedostatok vody, plastový odpad, biodiverzita či strata zdrojov. V neposlednom rade program aj naďalej predstavuje výhodný pomer medzi kvalitou a cenou.“

Riešenie najväčších výziev

Prostriedky vo výške 196,2 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívaniaPlasty nájdené na plážach v EÚ zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia. Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie  pre plasty v obehovom hospodárstve.

LIFE a oblasť klímy

Pokiaľ ide o politiky v oblasti klímy, EÚ bude investovať 46,8 milióna EUR na zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu, ako aj na projekty súvisiace so správou a s informovaním v oblasti klímy. To zahŕňa praktickú podporu členským štátom pri vypracúvaní ich národných plánov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktoré im pomôžu kolektívne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Financovanie v rámci programu LIFE takisto pomôže poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu prispôsobiť sa zmene klímy a zlepšiť odolnosť komunít proti extrémnym poveternostným udalostiam – od povodní a vĺn horúčav až po nedostatok vody.

Projekty v piatich tematických oblastiach

Prostredníctvom 55 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 163,5 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 82,4 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 20 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 43,8 milióna EUR, ktoré pomôžu pri prechode Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o 15 %. Približne 14,9 milióna EUR prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Európe.

  • Na základe 40 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 153 miliónov EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 97,5 milióna EUR.
  • Cieľom 15 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 27,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 16,2 milióna EUR.
  • Celkový rozpočet pre 11 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy predstavuje 33,7 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 18,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: priemysel, účtovanie/nahlasovanie emisií skleníkových plynov a využívanie pôdy, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
  • Prostredníctvom 17 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 44,2 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 22,9 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v šiestich tematických oblastiach: adaptácia založená na ekosystémoch, zdravie a kvalita života, adaptácia na zmenu klímy v horských a ostrovných oblastiach so zameraním na sektor poľnohospodárstva, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda (vrátane zvládania povodňových situácií, pobrežných oblastí a dezertifikácie).
  • Cieľom 4 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 9,1 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 5,2 milióna EUR.

Opis všetkých projektov a podrobnosti sa nachádzajú v prílohe.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Infografika: Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve

Zdroje:

Program LIFE

Tlačová správa

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Veda v Centre
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.