Prieskum EÚ týkajúci sa diskriminácie Rómov

19. sep. 2018 • Sociálne vedy

Prieskum EÚ týkajúci sa diskriminácie Rómov

Obyvatelia v EÚ sú veľmi rozmanití a táto ich rozmanitosť neustále rastie. Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie, so zameraním na Rómov, predstavuje významnú súčasť záväzku Agentúry EÚ pre základné práva týkajúceho sa zhromažďovania a zverejňovania údajov o skupinách, ktoré nie sú zahrnuté do prieskumov celkovej populácie.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 80 % Rómov zúčastnených na prieskume žije pod hranicou rizika chudoby platnou v ich krajine. Každý tretí Róm žije v príbytku bez vodovodu. Každé tretie rómske dieťa žije v domácnosti, kde niektorý z jej členov šiel spať hladný aspoň raz v priebehu predchádzajúceho mesiaca. Rómske deti zaostávajú za svojimi nerómskymi rovesníkmi vo všetkých ukazovateľoch týkajúcich sa vzdelávania.

Obr.1 : Miera chudoby Rómov v porovnaní s mierou celkovej populácie podľa Eurostatu

Táto správa poukazuje na znepokojujúcu, avšak jednoznačnú skutočnosť: najväčšia etnická menšina Európskej únie stále čelí diskriminácii a nerovnakému prístupu k rôznym životne dôležitým službám. Okrem upozorňovania na pretrvávajúce prekážky prístupu k zamestnanosti, vzdelávaniu, bývaniu a zdravotníckym službám, táto správa poukazuje aj na to, že štyria z 10 Rómov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, sa cítili diskriminovaní aspoň raz v priebehu posledných 5 rokov, ale len malá časť z nich takýto prípad ďalej riešila.

Obrázok 2: Miery rizika chudoby a koncentrácia Rómov v obytných štvrtiach podĺa členského štátu EÚ v %

Keďže tieto skutočnosti sú dôvodom na zamyslenie, v tejto správe sa prezentujú dôležité informácie, ktoré môžu slúžiť ako jedinečný zdroj pre tvorcov politík odhodlaných zabezpečiť, aby sa Rómom dostalo rovnakého zaobchádzania a aby sa dodržiavali ich základné práva. Správa je založená na prieskume, v rámci ktorého sa získali informácie o takmer 34 000 osobách žijúcich v rómskych domácnostiach v deviatich členských štátoch Európskej únie (EÚ) z takmer 8 000 osobných pohovorov s Rómami. Prezentujú sa v nej výsledky druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS II) realizovanom Agentúrou EÚ pre základné práva, na ktorom sa zúčastnilo približne 26 000 osôb z radov prisťahovalcov a etnických menšín žijúcich v EÚ.

Obr. 3: Schopnosť "vyjsť s peniazmi", Rómovia podĺa členského štátu EÚ (%)

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín a diskriminácie
Rómovia: vybrané výsledky (Najnovšie vydanie) EU Bookshop

Viac o histórii Rómov nájdete na stránke Úradu vlády SR

 

 

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
FVF 2019
Prechod VK na VND - jar
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zvuk „pukania“ prstov spôsobujú bubliny v kĺbovej tekutine.