Príbeh jedného vynálezu I. – Nahlasujeme novinku

22. jan. 2015 • Iný

Príbeh jedného vynálezu I. – Nahlasujeme novinku

Predstavme si farmaceutickú fakultu vysokej školy. Tak ako v prípade iných akademických pracovísk, aj tu je výskum neoddeliteľnou súčasťou práce jej zamestnancov. A práve na tejto fakulte sa podarilo kolektívu vedeckých pracovníkov nájsť pre všetkých tých zaslzených sezónnych peľových alergikov novú pomoc v podobe „zázračnej“ rozpustnej látky vhodnej na prípravu.

Zamestnanecký režim

„Náš“ fiktívny kolektív pracoval na vývoji novej účinnej liečby peľovej alergie v špecializovaných laboratóriách univerzity. Jeho členovia sú zamestnancami univerzity a z tohto dôvodu má univerzita prednostné vlastnícke právo ku všetkým výsledkom vedeckého výskumu, na ktoré je možné získať priemyselno-právnu ochranu. Teda aj na novú liečivú látku. Ide o tzv. zamestnanecký režim. Na vedecký kolektív sa vzťahujú interné smernice univerzity o ochrane duševného vlastníctva. Z týchto smerníc vychádza povinnosť nahlásiť vznik všetkých predmetov priemyselného vlastníctva Priemyselné vlastníctvo je priemyselne využiteľnou podmnožinou duševného vlastníctva.

 

Interné smernice

Interné smernice kroky nahlásenia spresňujú. Základné pravidlá však hovoria o tom, že vznik predmetu priemyselného vlastníctva (ďalej PPV) sa nahlasuje štatutárnemu zástupcovi inštitúcie, v našom prípade rektorovi univerzity, keďže nie je zriadené žiadne centrum transferu technológií (ďalej CTT) ani iná poverená osoba. Táto žiadosť musí byť vždy podaná písomne a súvisí s ňou i poskytnutie ďalších dôležitých informácií.

 

Sprievodný list

V akomsi „sprievodnom liste“ popíše kolektív svoj nový technologický postup prípravy lieku a pripojí potrebnú dokumentáciu. Administratívnu agendu odovzdá na kontaktom mieste, ktoré určuje smernica o ochrane duševného vlastníctva. Tu sa rozhodne o uplatnení si práva na riešenie k danému PPV. Zákonná povinnosť uplatniť si takéto právo je stanovená troma mesiacmi od nahlásenia PPV.

 

„Centrá transferu“

Spomínané CTT, ak ho má inštitúcia zriadené, dokáže tento proces zjednodušiť a pomôcť pri riešení prípadných problémov. Pre vedeckých pracovníkov to predstavuje značnú výhodu, keďže nahlásenie sprevádza aj spracovanie ďalších formulárov a zmlúv, ktoré si inštitúcia určí. Napríklad Dohodu o podieloch na vytvorení predmetu duševného vlastníctva, Dohodu o mlčanlivosti a pod..

 

Autori: Eva Vašková, Jaroslav Noskovič

Uverejnila: ZČ

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - zima
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2017
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2017
TVT 2017 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slnečnica je z hľadiska svetovej produkcie olejnín štvrtá najvýznamnejšia olejnina na svete.
Zistite viac