Prešovskému regiónu pomôže Európska komisia

01. feb. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Prešovskému regiónu pomôže  Európska komisia

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu vo všetkých zaostávajúcich regiónoch a chce zabezpečiť, aby žiaden región v Európskej únii nezaostával. Nie je to len o investovaní peňazí do týchto regiónov, ale aj pomoc pri realizácii reforiem. Iniciatíva Európskej komisie (EK) pomáha vyrovnávať rozdiely v regiónoch s nízkymi príjmami. Rozhodla sa aj pre prešovský región.

EK ešte v júni 2015 spustila širokú iniciatívu na preskúmanie faktorov, ktoré brzdia rast a investície v regiónoch EÚ s nízkymi príjmami a nízkym hospodárskym rastom.

Regióny s nízkym hospodárskym rastom

Regióny s nízkym hospodárskym rastom majú HDP na obyvateľa na úrovni do 90 % priemeru EÚ, je pre ne však príznačný pretrvávajúci nedostatočný rast; na druhej strane HDP na obyvateľa v regiónoch s nízkymi príjmami sa zvyšuje, stále je však pod úrovňou 50 % priemeru EÚ. V týchto regiónoch žije 83 miliónov obyvateľov, t. j. každý šiesty občan EÚ. V správe EK z apríla 2017 sa podrobne uvádzajú investičné potreby, ukazovatele rastu, makroekonomický rámec a potreba štrukturálnych reforiem v týchto regiónoch.

Prvá pilotná iniciatíva na miestnej úrovni bola spustená v marci 2016 v dvoch poľských regiónoch a ďalšia krátko potom v dvoch rumunských regiónoch. Prvé posúdenie skúseností z Poľska ukázalo, že iniciatíva bola úspešná. V Rumunsku cielená podpora viedla k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu dostupných finančných prostriedkov EÚ v príslušných regiónoch.

Táto iniciatíva je súčasťou širšieho záväzku EK poskytovať regiónom cielenú pomoc na zlepšenie spôsobu, akým spravujú a investujú finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti Chce podporovať väčšiu zodpovednosť, koordináciu a stanovovanie priorít v rámci regionálnych investičných a rozvojových stratégií.

Európska komisia spúšťa iniciatívu „Vyrovnávanie rozdielov“ aj u nás, a to v prešovskom regióne, ktorý patrí medzi regióny s nízkymi príjmami.

Ilustračný obrázok: Mapa prešovského regiónu

Hoci HDP prešovského regiónu rýchlo rastie, stále však výrazne zaostáva za priemerom EÚ a celého Slovenska. V rámci iniciatívy Vyrovnávanie rozdielov a v partnerstve so slovenskými vnútroštátnymi orgánmi poskytnú odborníci Európskej komisie a Svetovej banky v teréne cielenú podporu pre tento región. Zamerajú na riešenie problémov, ktoré v súčasnosti brzdia hospodársky rozvoj prešovského regiónu: únik mozgov, vysoká miera nezamestnanosti, najmä u mladých ľudí, sociálne vylúčenie, nesúlad medzi ponukou vzdelávania a potrebami miestneho pracovného trhu a nedostatočná spolupráca v oblasti inovácie medzi podnikateľskou sférou, výskumnými centrami a štátnou univerzitou v regióne.

Vďaka tejto podpore by sa mal v regióne začiatkom roku 2019 navrhnúť a realizovať pevný akčný plán hospodárskej transformácie vrátane súboru opatrení týkajúcich sa štrukturálnych reforiem na zlepšenie investičného prostredia.

Akčný plán hospodárskej transformácie bude zároveň stavať na konkurenčných výhodách regiónu v súlade s národnou stratégiou pre inteligentnú špecializáciu: jedinečné umiestnenie na hranici s Poľskom a Ukrajinou, významné prírodné a kultúrne zdroje a dedičstvo a potenciál pre cestovný ruch, ako aj prítomnosť Fakulty výrobných technológií.

Regionálni odborníci a odborníci z EÚ sa okrem toho budú snažiť čerpať prostriedky z desiatich rôznych programov politiky súdržnosti, ku ktorým má región prístup, s cieľom podporiť tento akčný plán.

----------------------------

Prešovský kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska. Je to tiež kraj s najvyšším počtom obyvateľov. Región má horský charakter a v jeho západnej časti sa nachádza najznámejší slovenský Národný park – Vysoké Tatry. Vodné zdroje sú bohaté a zahŕňajú rieky Poprad a Topľa a tiež priehrady, z ktorých najväčšia je Domaša významná rekreačná oblasť regiónu.

Kraj má spoločnú hranicu s Poľskom a Ukrajinou. Susedí s tromi ďalšími krajmi Slovenska. Z hľadiska etnickej štruktúry je významná národnostná skupina Rusíncov. V Prešovskom kraji je 13 okresov, 23 miest a 666 obcí. Celkový počet obyvateľov je vyše 800 tisíc a hustota obyvateľstva predstavuje 90 obyvateľov na km2. (Zdroj: SARIO)

 

Zdroj: Európska komisia

Fotozdroj: Wikipédia (Mapa)

Ilustračná snímka: Pixabay.com

Ďalšie zdroje:

Stratégia pre inteligentnú špecializáciu (EN)

Iniciatíva zameraná na zaostávajúce regióny (EN)

Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ členskými štátmi a regiónmi EÚ (SK)

Prešovský kraj v číslach (2016)

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Prechod VK na VND - zima
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlodavci prenášajú hantavírusy a kliešte prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy.
Zistite viac