Posilnenie inovácií v európskych regiónoch

09. sep. 2017 • Iný

Posilnenie inovácií v európskych regiónoch

Globalizácia priniesla nesmierny prospech menej rozvinutým ekonomikám sveta a mnoho príležitosti pre Európanov. Výhody globalizácie majú síce široký územný rozsah, ale náklady, ktoré z toho vyplývajú často nie sú rozdelené rovnomerne. V ére globalizácie Európska komisia sa snaží pomôcť regiónom vybudovať odolné ekonomiky.

Aby Európa bola schopná vyriešiť problémy hospodárskej modernizácie, musí svoje regióny posilniť a pomôcť im pri vytváraní hodnôt. To znamená zabezpečiť inovácie, digitalizáciu a dekarbonizáciu a rozvíjať schopnosti občanov.

Európska komisia navrhla nový súbor opatrení aby pomohla ďalším európskym regiónom investovať do špecializovaných oblastí so silnou konkurenciou (tzv. inteligentná špecializácia), aby dosahovali potrebnú inováciu, odolnosť a rast.

Smart specialization (ilustračný obrázok)

Kľúčové čísla

  • Vyvíja sa cez 120 inteligentných špecializácií
  • Cez 67 miliard EUR je pripravených na podporu týchto stratégií, ktoré sú financované cez Európske štrukturálne a investičné fondy a národné/regionálne financovanie
  • Do roku 2020 očakávajú sa výsledky: 15.000 nových produktov na trhu, vytvorenie 14.000 nových startupov a 350.000 nových pracovných miest

Zdroj: Smart Specialisation

 

Inteligentná špecializácia už bola zavedená, ako predpoklad pre zabezpečenie účinného financovania z fondov politiky súdržnosti do výskumu a inovácií. Vyžaduje, aby všetky regióny vypracovali investičné stratégie založené na vlastných konkurenčných výhodách od potravinárskych špecialít, cestovného ruchu až po nanotechnológie a letecký a kozmický priemysel. Inteligentná špecializácia je základným predpokladom efektívnosti výdavkov na výskum a inovácie v rámci politiky súdržnosti.

Podľa týchto stratégií dostávajú miestne podniky finančnú podporu na rozvoj inovatívnych výrobkov, aby mohli expandovať mimo domácich trhov. Aj vďaka týmto stratégiám sa podarilo zlepšiť väzby medzi vedeckou a podnikateľskou obcou, ako aj koordináciu na všetkých úrovniach miestnej správy.

Priority Slovenska v rámci „smart špecializácie“

  1. Výroba a priemysel
  2. Kľúčové technológie
  3. Informačné a komunikačné technológie
  4. Služby
  5. Udržateľné inovácie

Osobitná pozornosť sa bude venovať kvalite a otvorenosti verejného výskumu, spolupráci medzi podnikateľskou a akademickou obcou a zosúladeniu miestnej škály zručností s dopytom na trhu, a to s pomocou podporných kapacít, ktoré má Európska komisia k dispozícii.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a infografika:

Prehľad – Pilotné opatrenia v oblasti inteligentnej špecializácie

Prehľad – Čo je inteligentná špecializácia?

Prehľady o jednotlivých krajinách – Inteligentná špecializácia vo vašej krajine (Slovensko)

Tlačová správa

Ďalšie informácie:

Oznámenie Európskej Komisie o inteligentnej špecializácii

 

Hore
Prechod VK na VND
CVTI SR 80. výročie
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2017
QUARK
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
FVF 2018
Vedec roka 2017
Veda v Centre
TVT 2017 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Myšlienka zostrojiť zdroj koncentrovanej energie je stará už niekoľko tisíc rokov.
Zistite viac