Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku

08. okt. 2018 • Spoločenské vedy

Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku

Vychádzajúc z aktuálnych spoločenských potrieb sa projekt „Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku“ orientuje na naplnenie jedného z hlavných cieľov slovenskej i európskej vzdelávacej politiky, ktorým je rozvoj a zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov a študentov. Ide o projekt Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre, ktorému Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) schválila finančnú podporu.

Zodpovedným riešiteľom je doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre. Svojim zameraním projekt nadväzuje na Národnú stratégiu zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti (2016) a na Rok čitateľskej gramotnosti (2016/2017). „Aktuálnosť riešenej problematiky spočíva v identifikovaní indikátorov kvality čítania s porozumením nielen v materinskom (slovenskom a maďarskom) jazyku, ale aj v cudzích jazykoch a vo vytvorení a overovaní Intervenčného programu (IP) čítania s porozumením pre učiteľov materinského a cudzieho jazyka na základných a stredných školách. Z dôvodu absencie výskumov s podobným zameraním riešiteľský kolektív bude skúmať interakciu kognitívnych procesov s jazykovými procesmi a mieru (ne)porozumenia textu v materinskom a cudzom jazyku,“ uvádzajú realizátori projektu.  

Výsledky týchto terénnych výskumov budú podľa nich slúžiť ako východisko pri tvorbe IP pre učiteľov základných a stredných škôl za účelom rozvoja čitateľskej gramotnosti ich žiakov v materinskom i cudzom jazyku. „IP bude aplikovaný na vybraných základných školách (IP pre podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v materinskom jazyku) a stredných školách (lP pre podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku). IP bude zverejnený za účelom jeho aplikácie v sústave všetkých škôl nášho vzdelávacieho systému.“

Ďalší riešitelia projektu: 

prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Simona Klimková, PhD., Mgr. Silvia Hvozdíková, PhD., PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., PaedDr. Mária Lalinská, PhD., PhDr. Mgr. Natália Rusnáková, PhD., Mgr. Stéphane Tardy, Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Renáta Machová, PhD., Mgr. Katarína Dudová, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., PhDr. Monika Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD., Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., PhDr. Ján Gallik, PhD., PaedDr. Ivana Boboňová, PhD., Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD., PhDr. Gizella Szabómihály, PhD., Dr. habil. Dr. István Kozmács, PhD., Mgr. Simona Ďurková, Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, Mgr. Veronika Labancová, Mgr. Klára Kázmér.

FF UKF dosiahla úspech pri schvaľovaní nových projektov APVV so začiatkom riešenia v roku 2018. V rámci Verejnej výzvy vyhlásenej APVV bolo pracovníkmi fakulty podaných 7 nových projektov v pozícii žiadateľa a 2 projekty v pozícii partnera. Z nich bolo rozhodnutím agentúry finančne podporených 5 projektov.

 

Informácie poskytli: Ing. Henrieta Cherid, projektová manažérka UKF a doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – prodekan FF

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
CVTI SR 80. výročie
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
Geosyntetika 2019
kúpa časopisov jún 2016
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Penový hliník je materiál, ktorý je ľahší ako voda.
Zistite viac