Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy – situačná správa


Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy – situačná správa

V roku 2016, najteplejšom roku, odkedy sa vedú záznamy, bol svet v priemere o 1,1 °C teplejší ako v predindustriálnom období. O zmene klímy a jej príčinách sa už nevedie vážny vedecký spor. Podľa Medzivládneho panelu o zmene klímy je ľudský vplyv na klimatický systém jasný a je zrejmý zo zvyšujúcich sa koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére a z pozorovaného otepľovania.

Energetika a zmena klímy

Energia a zmena klímy spolu úzko súvisia. Výroba energie, najmä transformáciou a spaľovaním fosílnych palív, a používanie energie, napr. v priemysle, domácnosťami a v doprave, tvoria 79 % emisií skleníkových plynov v EÚ. V dôsledku toho sú účinné opatrenia v oblasti výroby energie a jej spotreby zásadné pre boj proti zmene klímy. Energetika a zmena klímy vyvolávajú množstvo otázok, ktoré je najlepšie riešiť spoluprácou štátov. Zastávajú preto popredné miesto v programe EÚ.

Ciele situačnej správy

Cieľom tejto situačnej správy je poskytnúť prehľad toho, čo EÚ v tejto oblasti robí; zhrnúť kľúčové audítorské čin­nosti, ktoré Európsky dvor audítorov a ďalšie najvyššie kontrolné inštitúcie doteraz v EÚ vykonali; a identifikovať hlavné výzvy, od ktorých sa bude v budúcnosti odvíjať legislatívna diskusia a audity.

V oboch oblastiach, v energetike aj zmene klímy, EÚ stanovuje politický rámec. Určité oblasti, ako je výber ener­getického mixu, ostávajú v právomoci členských štátov. Na medzinárodnej úrovni zohrávajú EÚ a jej členské štáty poprednú úlohu v rámci medzinárodných dohôd o zmene klímy, ako je Parížska dohoda z roku 2015.

V energetickej oblasti je dôležitou súčasťou opatrenia EÚ vytvorenie vnútorného trhu s energiou, ktorý umožní voľný pohyb plynu a elektrickej energie a obchodovanie s nimi bez ohľadu na hranice v celej EÚ. Vnútorný trh s energiou má nákladovo efektívnym spôsobom zabezpečiť plnenie cieľov energetickej politiky EÚ týkajúcich sa dosiahnutia udržateľnej a bezpečnej energie za dostupné, konkurencieschopné ceny.

Komisia v novembri 2016 vypracovala balík návrhov ďalšej reformy trhu s energiou s názvom Čistá energia pre všet­kých Európanov. Tieto návrhy v súčasnosti posudzujú zákonodarcovia EÚ, t. j. Európsky parlament a Rada Európskej únie.

V prípade zmeny klímy sa väčšina opatrení EÚ zameriava na zmierňovanie zmeny klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov, kým opatrenia v oblasti adaptácie na účinky zmeny klímy ostávajú zväčša bez regulácie.

Silné zameranie na zmierňovanie sa odzrkadľuje v cieľoch EÚ v oblasti klímy a energetiky. Európska únia si na roky 2020 a 2030 stanovila ciele znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spot­rebe energie a dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti. Európska únia plánuje do roku 2050 znížiť emisie skle­níkových plynov EÚ o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami skleníkových plynov v roku 1990.

Prístup k znižovaniu emisií

Prístupy k znižovaniu emisií skleníkových plynov sa medzi sektormi líšia. Európska únia prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami stanovila hornú hranicu celkových emisií z niektorých sektorov dodávok energie, energeticky náročných odvetví a z letov v rámci EHP a vytvorila trh pre emisné kvóty, čím stanovila cenu uhlíka. V prípade ostatných sektorov sa uplatnilo zníženie emisií prostredníctvom záväzných cieľov v oblasti znižovania emisií, ktoré pre každý členský štát určila EÚ. Členské štáty nesú jednotlivo zodpovednosť za vymedzenie a vykoná­vanie vnútroštátnych politík a opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Tieto prístupy dopĺňajú opatrenia na úrovni EÚ a vnútroštátne opatrenia na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti.

Skleníkové plynySkleníkové plyny

Aj keď bude úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov úspešné a dosiahne sa cieľ Parížskej dohody (udržať zvyšo­vanie celosvetových teplôt pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia), adaptácia na zmenu klímy je nevyhnutná. Zmena klímy už teraz ovplyvňuje životné prostredie, spoločnosť a hospodárstvo pri súčasnom zvýšení teplôt o vyše 1 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Podnebie Európy bude pri zvý­šení teploty o celé 2 °C výrazne odlišné od dnešnej doby. Základom pre opatrenie EÚ v oblasti adaptácie je adap­tačná stratégia EÚ z roku 2013, ktorá podnecuje členské štáty prijať opatrenia, čo však nie je záväzné.

Emisie v roku 2015 podĺa členských štátov

Zistené nedostatky a hlavné výzvy

Najvyššie kontrolné inštitúcie a Európsky dvor audítorov v posledných rokoch vykonali audity širokého okruhu rôznych tém v oblasti energetiky a zmeny klímy. Audity v oblasti energetiky tvorili najväčší podiel správ, pričom ostatným témam, ako je adaptácia, sa venovalo menej pozornosti. Hoci bol rozsah auditov rozmanitý, možno určiť niekoľko spoločných záverov. V rámci auditov sa zistilo, že rozdiely medzi spôsobmi, akými členské štáty vykonali právne predpisy EÚ a spravovali svoje trhy s energiou, spomalili pokrok smerom k dokončeniu vnútorného trhu s energiou EÚ. Bez ohľadu na úspešný rast v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a celosvetový pokles ich nákla­dov sa pri auditoch odhalila nedostatočná nákladová efektívnosť a prekážky pre investovanie. Problémy týkajúce sa nákladovej efektívnosti sa často zistili aj pri auditoch energetickej efektívnosti; najvyššie kontrolné inštitúcie zistili značné zvýšenie nákladov a oneskorenia v oblasti jadrovej energetiky. Z auditov vyplynulo aj to, že prechod na nízkouhlíkové druhy dopravy neprebieha v dostatočnej miere. V oblasti adaptácie sa audity zameriavali zväčša na povodne. Audítori zistili problémy v oblasti predchádzania povodniam, ochrany pred nimi a reakcie na ne.

V tejto situačnej správe sa zistilo sedem oblastí hlavných problémov:

1. Riadenie v oblasti energetiky a zmeny klímy
2. Politika založená na dôkazoch
3. Zmena energetického systému
4. Účinné využitie výskumu a inovácií
5. Plánovanie a riešenie adaptácie
6. Financovanie
7. Zapojenie občanov Európskej únie

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy. Situačná správa

Dátum uverejnenia publikácie je 20. 4. 2018 a nájdete ju na stránke EU Bookshop.

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Šálku čaju je možné uvariť aj šliapaním na bicykli
Zistite viac